Jak na statistiky televizních kanálů

Pro správné zobrazení hodnot v modulu
mod_submenu_tvprogs TELEVIZE
, záložka "Statistika" je nezbytné mít nastavené následující části:

1) Vytvoření skupin kanálů

 • V
  mod_submenu_tvprogs TELEVIZE
  na záložce "Skupiny" nadefinovat skupiny TV kanálů.

2) Přiřazení tv kanálu do skupiny

 • V
  mod_submenu_tvprogs TELEVIZE
  , na záložce "Kanály", v tabulce "Seznam televizních kanálů" vybrat kanál a přiřadit ho do skupiny v tabulce "Seznam skupin kanálů".

3) Přiřazení kanálu/skupiny ke službě

 • V modulu
  mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
  , na záložce "TV", v tabulce "Seznam kanálů / skupin kanálů" přiřadit kanál/skupinu ke službě.

4) Statistiky

 • V modulu
  mod_submenu_tvprogs TELEVIZE
  na záložce "Statistika" lze sledovat statistiku za zvolený TV kanál. Klíčové hodnoty jsou ve sloupcích "Počet min. měsíc", "Počet první den", "Počet posl. den" a "Rozdíl". Tyto hodnoty vyjadřují počet služeb zákazníků vybraného televizního kanálu vždy ke zvolenému období.
 • Klíčovou roli hraje "Oblast" ve které je TV kanál používán. Výše uvedené hodnoty vyjadřující počet zákazníků vybraného TV kanálu vždy ke zvolenému období patří k vybrané oblasti.
 • Hodnoty se musí shodovat s vygenerovanými hodnotami v modulu
  mod_submenu_tvprogs TELEVIZE
  , záložka "Kanály" pro vybraný TV kanál (aicon07 Tisk počtu zákazníků a služeb).
Topic revision: r1 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback