Zařízení a sítě

V této kapitole jsou popisovány funkcionality a nastavení  MANGO  týkající se obecně zařízení a sítě (zejména z pohledu evidence).

Topic revision: r3 - 06 Dec 2021, JanJasansk
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback