Fronty projektů pro Mango

Toto jsou seznamy projektů čekajících na zařazení do vývoje. Tyto fronty se mohou velmi často dynamicky měnit vzhledem k měnícímu se trhu a dalším vnějśím okolnostem. Projekty ze všech třech front jsou zařazovány do vývoje určitým způsobem paralelně. Projekty jsou v každé frontě seřazeny tak, že do vývoje jde vždy ten nejvýše umístěný, pořadí ve frontách je tedy zároveň prioritou v rámci fronty. Snažíme se vždy pracovat pokud možno právě na jednom jediném VELKÉM PROJEKTU. Současně pak pracujeme třeba i na několika MALÝCH PROJEKTECH. Malé projekty jsou navíc dvojího druhu, MALÉ PROJEKTY S VYŠŠÍ PRIORITOU jsou zařazovány přednostně zkušenějším týmům, MALÉ PROJEKTY S NIŽŠÍ PRIORITOU jsou pak zařazovány s nižší předností méně zkušeným týmům nebo jednotlivým vývojářům.

VELKÉ PROJEKTY

Název projektu
#15460 Framework: Home modul
#XXXX Zrychlení systému celkově
#13002 Mobilní klient pro BPM/ERP
#15464 Evidence: Modul péče o zákazníka
#12175 Implementace: Lokace Template Mango ISP
#399406 Skript pro kopírování lokace
#14920 Network: Monitoring NT
#XXXX Mango Control (Cloud)

MALÉ PROJEKTY S VYŠŠÍ PRIORITOU

Název projektu
#406015 Skript na kopírování definice pro Mango Control
#XXXX Kalendáře (Schůzky, Periodické, Google calend.)
#15462 Procesy: Plugin jednotka
#15463 Procesy: Plugin služby
#XXXX Evidence: Mango "GDPR ready" Fáze 2
#XXXX Selfcare: Selfcare pro Mango ISP Fáze 2
#15310 HW/SW: Záložní DC v České Třebové - první fáze
#12753 Network: Vylepšení a přidání nových možností konfigurace RM
#9316 Wizard: Revize editace zákazníka
#14285 Evidence: Správa bytových jednotek
#13960 Evidence: Kontrola a import registrů zákazníků
#10162 Evidence: Komunikační kanály pro dokumenty
#XXXX Novy system Workflow
#9655 Billing: Revize funkcionalit spojených se závislými službami
#XXXX Novy system Workflow

MALÉ PROJEKTY S NIŽŠÍ PRIORITOU

Název projektu
#XXXX 4NET.TV
#15027 VG: Zavedení Blacklist/Whitelist
#393219 Přepojovonání hovorů (mimo Mango, předání info, převzetí zpět)
#394986: Proces - Reportování chyb dle číselníků
#6332 Framework: Úprava práv ...ACTION... na tlacitka
#12930 Billing: uniCredit vylepšení
#15387 Internal: osetrit kontrolu importu plateb
#13593 Evidence: Služby s variabilní cenou - volání, SMS/MMS, data, ostatní
#13785 Network: Hromadny import zarizeni - osetreni blokovani ostatnich operaci
#14220 Internal: Automatické testování implementací MANGO Control
#11325 Internal: Implementace php SOAP serveru
Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback