Referenční popis modulu Skladové operace

Položka menu
menu_warehouse SKLADY
Položka podmenu
mod_submenu_warehouse_operations SKLADOVÉ OPERACE
Název modulu SKLADOVÉ OPERACE
Popis modulu Skladové operace

Význam modulu

Modul Skladové operace slouží pro přehled o skladových operacích a jejich vytváření. Modul obsahuje hlavní tabulku "Skladové operace se zařízeními" a detailní tabulku "Skladové pohyby zařízení v rámci operace".

Tabulka "Skladové operace se zařízeními"

Zobrazuje všechny skladové položky v evidenci spolu s informací o tom, na jakém jsou skladu, kdy tam byly naskladněny, kdo zařízení předal a kdo je převzal.
Skladové operace se zařízeními

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID skupiny operací NE Identifikátor skupiny skladové operace. Každé zařízení má své ID operace, ale zároveň má shodné ID skupiny operací se všemi zařízeními, které byly součástí jednoho skladového přesunu. ID skupiny operací warehouse_operations.WO_SET
ID operace ANO Identifikátor skladové operace ID operace warehouse_operations.WO_ID
Datum ANO Datum skladové operace Datum uskutečnění skladové operace warehouse_operations.WO_DATE
Zdrojový sklad ANO Název skladu, který byl jako zdrojový Zdrojový sklad warehouse_operations.WO_SRC_WL_ID (zdroj: warehouse_list.WL_NAME)
Cílový sklad ANO Název skladu, který byl jako cílový Cílový sklad warehouse_operations.WO_DST_WL_ID (zdroj: warehouse_list.WL_NAME)
Předal ANO   Odpovědná osoba pro předání warehouse_operations.WO_GIVE_L_ID (zdroj: logins.SURNAME, logins.FIRST_NAME)
Převzal ANO   Odpovědná osoba pro převzetí warehouse_operations.WO_TAKE_L_ID (zdroj: logins.SURNAME, logins.FIRST_NAME)
Vloženo NE Datum a čas kdy byla operace vytvořena Datum a čas vzniku operace warehouse_operations.WO_CREATED
Vložil NE Kdo operaci vytvořil Tvůrce operace warehouse_operations.WO_CREATE_L_ID (zdroj: logins.SURNAME, logins.FIRST_NAME)
Komentář ANO Komentář ke skladové operaci Komentář k operaci warehouse_operations.WO_DESC
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Skladovou operaci není možné měnit a smazat lze operaci pouze pokud je poslední v řadě.

Filtry

Název Typ Defaultní Popis
ID operace Číslo Prázdné Filtruje operaci dle jejího identifikátoru
ID skupiny operací Číslo Prázdné Filtruje skupinu operací dle jejího identifikátoru
ID zařízení Číslo Prázdné Filtruje skladové operace dle ID zařízení
Datum od Datum Prázdné Filtruje skladovou operaci dle datumu počátku, tedy OD kdy
Datum do Datum Prázdné Filtruje skladovou operaci dle datumu konce, tedy DO kdy
Zdrojový sklad Výběr *VŠE Filtruje skladovou operaci dle vybraného zdrojového skladu
Cílový sklad Výběr *VŠE Filtruje skladovou operaci dle vybraného cílového skladu
Předal Text Prázdné Filtruje odpovědné osoby pro předání
Převzal Text Prázdné Filtruje odpovědné osoby pro převzetí
Vloženo Datum Prázdné Filtruje operace dle datumu a času
Vložil Text Prázdné Filtruje seznam na operace, u kterých byla operace založena hledanou osobou
Komentář Text Prázdné Filtruje komentáře k operaci

Akční tlačítka

 • tlačítko "Naskladnění zařízení" table nav warehouse in.gif slouží k naskladnění množiny zařízení do skladové evidence pomocí jejich identifikátorů:
  Formulář skladového naskladnění dle identifikátorů
 • tlačítko "Přesun zařízení" table nav warehouse move.gif slouží k přeskladnění množiny zařízení na jiný sklad pomocí jejich identifikátorů:
  Formulář skladového přesunu dle identifikátorů
 • tlačítko "Vyskladnění zařízení" table nav warehouse out.gif slouží k vyskladnění množiny zařízení ze skladové evidence pomocí jejich identifikátorů:
  Formulář skladového vyskladnění dle identifikátorů
 • tlačítko "Import operací se zařízeními" import.gif slouží k importu xml souboru se skladovými operacemi:
  Formulář importu operací se zařízeními
 • tlačítko "Smazání skladové operace" table nav delete.gif slouží ke smazání celé skladové operace.
 • tlačítko "Tisk skladové operace" print.gif slouží k tisku skladové operace.
 • tlačítko "Hromadný tisk všech vyfiltrovaných skladových operací" print all.gif nebo "Hromadný tisk všech vybraných skladových operací" print all multi.gif slouží pro hromadný tisk všech vyfiltrovaných/vybraných skladových operací.
 • tlačítko "Modul skladových pohybů" event warehouse shifts.gif slouží pro přesun do modulu Skladové pohyby na pohyby, patřící k dané skladové operaci.

Tabulka "Skladové pohyby zařízení v rámci operace"

Zobrazuje pro každou skladovou operaci seznam skladových pohybů zařízení.
Skladové pohyby zařízení

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID zař. ANO Identifikátor zařízení ID zařízení warehouse_shifts.WS_N_ID
Třída zařízení ANO Třída zařízení na skladě Třída zařízení nodes_ntype.NAME
Typ zařízení ANO Typ zařízení na skladě Typ zařizení nodes_device_types.NDT_ID
Typ identifikace ANO Informace jakým způsobem bylo zařízení identifikováno (Mac nebo SN ##) Typ identifikace nodes_ntype.NN_IDENT_PAR
Identifikátor ANO   Identifikátor zařízení MAC: node_info.PAR_NAME='MAC_ADDRESS' SN: nodes.N_SERIAL_NUM
Název zařízení ANO   Název zařízení funkce network_node_name_getex( @SESSION, warehouse_shifts.WS_N_ID, installations.ID, installations.I_CP_ID, 0, NULL )
ID zák. NE   ID zákazníka users.USER_ID
Zákazník NE V případě, že zařízení není připojeno zákazníkovi, zobrazí se údaj ????? Jméno nebo název zákazníka IF(WS_U_ID IS NOT NULL, get_user_name(WS_U_ID), "?????")
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení ## sériové číslo

Filtry

Název Typ Defaultní Popis
ID zař. Číslo Prázdné Filtruje skladové pohyby dle ID zařízení
ID operace Číslo Prázdné Filtruje skladové pohyby zařízení v rámci zadaného ID skladové operace
Třída a typ zařízení Výběr Prázdné Filtruje skladové pohyby zařízení dle vybrané třídy a typu
ID zák. Číslo Prázdné Filtruje skladové pohyby zařízení dle identifikátoru zákazníka
Hledej text Text Prázdné Fultextové vyhledávání v názvu zařízení
Název zařízení Text Prázdné Fultextové vyhledávání v názvu zařízení
Zákazník Text Prázdné Fultextové vyhledávání ve jménu nebo názvu zákazníka

Akční tlačítka

Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

K dispozici je role "Modul Skladové operace - admin", která obsahuje tato práva: WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.OPERATION_DELETE, WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.OPERATION_IMPORT, WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.OPERATION_IN, WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.OPERATION_MOVE, WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.OPERATION_OUT, WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.PRINT, WAREHOUSE_OPERATIONS.ACTION.PRINT_ALL.

K dispozici je role "Modul Skladové operace - user", která obsahuje tato práva: MODULE=WAREHOUSE_OPERATIONS, MENU_ITEM=WAREHOUSE, MENU_ITEM=WAREHOUSE.OPERATIONS, MODULE_VIEW=WAREHOUSE_OPERATIONS_*.

Analýzy + CIT

Analýza CibsWarehousesAnalysis ZDE
Analýza CibsWarehouseReturningDeviceRecycleAnalysis ZDE
Analýza CibsWarehouseMaintenanceAlertAnalysis ZDE
Analýza CibsWarehouseUserHistoryAnalysis ZDE
Analýza CibsWarehouseMultiopsAnalysis ZDE

#3953, #6341, #4994, #4129, #5060, #4757

Související odkazy

Jak na sklady v CIBSu Modul Sklady Modul Skladové pohyby
Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback