Referenční popis modulu Produkty/služby

Položka menu
menu_services SLUŽBY
Položka podmenu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
Název modulu PRODUKTY/SLUŽBY
Popis modulu Modul slouží pro kompletní správu produktů/služeb.

Obsah:

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

1. Význam modulu

Modul lze považovat za jeden z klíčových pro Vaši každodenní činnost. Jeho účel je především kompletní správa produktů/služeb. Modul je tématicky členěn do záložek zaměřených vždy na specifickou činnost např.:
 • nastavení parametrů produktů/služeb, návazností
 • zařazování produktů/služeb do skupin
 • přiřazení televizních kanálů/skupin, ceníku dle oblastí
 • definování tarifů služeb, ceníků pro kalkulaci (pro typ Produkt) a termínů dodání (pro typ Produkt)
 • definování sestavy služeb pro snažší výběr při aktivaci/editaci/transferu služeb

V této dokumentaci naleznete podrobný popis všech záložek, dále pak tabulek, sloupců, filtrů a akcí. Informace dále navazují praktickými dokumentacemi 'Jak definovat produkt/službu', Kalkulace - výpočty cen produktů, 'Termíny dodání', 'Skupiny produktů/služeb'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2. Záložky modulu

2.1. Záložka "Produkty/služby"

Záložka obsahuje seznam produktů/služeb zařazených do různých tříd s možností nastavování parametrů a skupin.

2.1.1. Tabulka "Seznam produktů/služeb"

Představuje seznam všech nadefinovaných produktů/služeb. K jednotlivým produktům/službám evidujeme mnoho parametrů jejichž podrobný popis naleznete v tabulce pod obrázky.

Ukázka tabulky s definovanými produkty
4.1.4-Tab-Produkty.jpg

Ukázka tabulky s definovanými službami
4.1.4-Tab-Sluzby.jpg

2.1.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Název ANO Název produktu/služby. services_name.NAME
Fixní délka (měsíce) ANO Význam především u služby. Parametr definuje fixní počet měsíců, pro které bude služba platná. services_name.SWITCH_TYPE
Pozice ANO Význam především u služby. Parametr definuje pozici služby v hierarchii. Na výběr jsou hodnoty bázová nebo závislá. Největší uplatnění nalezneme v souvislosti s definováním návazností. Např. při aktivaci bázové služby chceme aktivovat balíček TV kanálů kde všechny služby v rámci balíčku budou vedeny jako závislé. services_name.SN_DEP_TYPE
Definice ceny ANO Význam má především u služby. Období, na které je definována cena. Má význam u periodických služeb s jinou než měsíční periodou a určuje, zda cena je stanovena měsíčně nebo za celou periodu. services_name.TYPE_NAME
Cena s DPH ANO Cena za produkt/službu včetně DPH. services_name.PRICE
Bez DPH ANO Cena za produkt/službu bez DPH. services_name.SN_PRICE_WO_VAT
Výše DPH ANO Výše DPH za produkt/službu. services_name.SN_PRICE_VAT
Variabilní cena ANO Význam především u služby. Parametr definuje zda služba obsahuje variabilní část závislou na čerpání. Typickým příkladem jsou telefonní služby u nichž na počátku měsíce nevíme, kolik zákazník provolá. services_name.VAR_PRICE_ENABLED_NAME
Periodicita ANO Význam především u služby. Parametr definuje periodicitu, která může být jednorázová nebo periodická. services_name.PRICE_TOTAL_PERIOD
Zákazníci ANO Počet zákazníků využívající aktuálně daný produkt/službu. V počtech jsou uvedeny pouze zákazníci ve stavu aktivní s neukončeným produktem/službou. Jeden konkrétní zákazník může být na několika řádcích, pokud má nezrušené různé produtky/služby. Součet hodnot v tomto sloupci tedy představuje více zákazníků než kolik jich má aktuálně produkty/služby, zákazníci mající více produktů/služeb jsou zde zahrnuti vícekrát. SELECT COUNT(DISTINCT sa.USER_ID)
Kód ANO Kód produktu/služby, může sloužit k mnoha účelům, nepř. pro interní evidenci. services_name.SN_CODE
Poznámka ANO Textová poznámka, může obsahovat 150 znaků. services_name.NOTE
ID NE Identikátor produktu/služby. services_name.ID
Typ výpočtu ceny NE Typ výpočtu ceny. K dispozici jsou zadaná - má největší význam pro segment ISP, jednotková nebo *vypočítaná z kalkulace*- má význam v segmentu W2P. Podrobnější informace k jednotlivým typům naleznete v dokumentaci 'Výpočet ceny produktu'. services_name.SN_PRICE_CALC
Název pro EU NE Zástupný název produktu/služby, který se bude zobrazovat koncovému zákazníkovi např. na faktuře nebo Selfcare. services_name.SN_EU_NAME
Expedice NE Význam pouze u produktů. Parametr definuje zda je vyžadována expedice. services_name.SN_TRANSPORT
Typ UC NE Význam pouze u produktů. Parametr definuje typ uniCreditu. K dispozici může být finanční nebo bodový. services_name.SN_UNICREDIT_TYPE
Účtovací skupina NE Účtovací skupina produktu/služby. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Účtovací skupiny'. services_name.AG_NAME
Perioda pro billing NE Perioda pro billování produktů/služeb. K dispozici jsou volby: kalendářní měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, plovoucí měsíční (nezačíná od prvního v měsíci, ale např. od 10.6 - 10.7), plovoucí čtvrtletní, plovoucí pololetní, plovoucí roční, zpoplatněno najednou, perioda volená při aktivaci (lze použít při aktivaci služby, tuto volbu nedoporučujeme). ADVANCE_PAYMENT_NAME
Doprava NE Význam pouze u produktů. Parametr definuje zda je produkt určen pro zpoplatnění dopravy v expedici produktů. services_name.SN_DELIVERY
Pokuta NE Význam pouze u služeb. Parametr definuje zda je služba určena pro pokutu při překročení limitu zablokování služby z důvodu neuhrazení předpisu. services_name.SN_PENALTY
Výpočet NE Způsob výpočtu DPH. K dispozici jsou volby cena zadaná s / bez DPH. Podrobný popis naleznete v dokumentaci 'Způsob výpočtu DPH'. services_name.SNV_BOTTOMUP
Zaokrouhlení NE Výše zaokrouhlení při způsobu výpočtu ceny z ceny bez DPH. services_name.SN_PRICE_ROUND
Předplacený předpis NE Cena prvního předpisu s DPH se používá např. při navrhování ceny k úhradě při zavírání úkolů zdrojů (všude, kde není ještě znám předpis). services_name.SN_SUGGEST_PRICE
Název variabilní ceny NE Zástupný název pro variabilní cenu např. pro tisk faktury. services_name.SN_VAR_PRIC_ENABLED_NAME
Nucený BP NE Billing plán je nucený a není možné zvolit jiný. services_name.SN_FIXED_BP_NAME
Restrikce - počátek NE Význam především u služby. Nastavení restrikce pro počátek poskytování produktu/služby. K dispozici jsou volby: 'Bez restrikce', 'Jen první den v měsíci', 'První den v měsíci od 2 následujícího', 'První den v měsíci od následujícího'. services_name.SN_START_RESTRICTION
Restrikce - konec NE Význam především u služby. Nastavení restrikce pro konec poskytování produktu/služby. K dispozici jsou volby: 'Bez restrikce', 'Jen poslední den v měsíci', 'Poslední den v měsíci od 2 následujícího', 'Poslední den v měsíci od následujícího'. services_name.SN_END_RESTRICTION
Počátek - zpoplatnění NE Význam především u služby. Nastavení restrikce pro počátek zpoplatnění produktu/služby. K dispozici jsou volby: 'Bez restrikce', 'Jen první den v měsíci', 'První den v měsíci od 2 následujícího', 'První den v měsíci od následujícího'. services_name.SN_ACCOUNTFROM_RESTRICTION
Konec- zpoplatnění NE Význam především u služby. Nastavení restrikce pro konec zpoplatnění produktu/služby. K dispozici jsou volby: 'Bez restrikce', 'Jen poslední den v měsíci', 'Poslední den v měsíci od 2 následujícího', 'Poslední den v měsíci od následujícího'. services_name.SN_ACCOUNTTO_RESTRICTION
Změna restrikce NE Význam především u služby. Nastavení restrikce pro změnu např. cena, platba, perioda. K dispozici jsou volby: 'Bez restrikce', 'Jen první den v měsíci', 'První den v měsíci od 2 následujícího', 'První den v měsíci od následujícího'. services_name.SN_ACCOUNTCHANGE_RESTRICTION
Třída NE Třída produktu/služby. Podrobný popis třídy naleznete v dokumentaci 'Produkty'. services_class.NAME
Zapojení NE Význam pouze u služeb. Parametr definuje zda se služba zapojí rovnou s aktivací v CIBSu, nebo zda se služba v CIBSu aktivuje, ale fyzicky nebude zapojená, to nastane až na místo přijede technik. Jednoduše tedy oddělená aktivace od fyzického zapojení. services_name.SWITCH_TYPE_NAME
Nepárovat NE Význam pouze u služeb. Parametr definuje zda se ke službě budou párovat platby pomocí 'automatického párování' na nejstarší dluh. Na výběr hodnoty ANO / NE. services_name.DISABLE_ATTACH_ALL_NAME
Neaktuální NE Parametr definuje zda je produktu/služba aktivní. Neaktuální produkty/služby se již nezobrazují v nabídce pro aktivaci. Stávající produkty/služby dožijí standardní cestou dokud nebude objednávka s produktem dokončena. Dokud nedojde u služby ke změně nebo ukončení. Změna nastavení se tedy týká vždy nových aktivací. services_name.SN_DISABLED_NAME
Provisioning NE Význam pouze u služeb. Parametr definuje, zda je možnost automatického upomínání a blokování v rámci upomínacího procesu. services_name.SN_PROVISIONING_NAME
Přiřazení k uniCreditu NE Parametr ovlivňuje zdali má dojít při aktivaci produktu/služby k přiřazení uniCreditu, tedy za předpokladu, že má zákazník uniCredit aktivní. services_name.SN_UNICREDIT_ASSIGN
Šablona VS NE Při vytvoření produktu/služby je možné zadat šablonu pro generování variabilního symbolu (políčko "Šablona VS"). Šablona může mít formát jako '12xxxxxx34', přičemž při aktivaci produktu/služby je blok nenumerických znaků v šabloně nahrazen vygenerovanou hodnotou tak, aby výsledný variabilní symbol byl jedinečný v rámci lokace (jedinečnost kontrolována proti VS aktivních služeb a zákazníka, číslům jejich smluv a VS faktur. . Blok nenumerických znaků může být nejvýše jeden, jsou přípustné formáty xxxxxxxx - generovat celý VS, nebo 123456789 - negenerovat nic, VS by pak byl stejný pro všechny služby a neunikátní). services_name.VAR_SYMBOL_TMPL
TV kanály NE Význam pouze u služeb. Představuje kolik TV kanálů je přiřazených k vybrané službě. Detailní seznam těchto kanálů naleznete v záložce 'TV' tabulka 'Seznam kanálů/ skupin kanálů'. services_name.SN_TV_PROGS
Změna ceny NE Parametr definuje, zda je možné měnit cenu produktu/služby. services_name.SN_PRICE_CHANGE_NAME
Změna ceny při aktivaci NE Parametr definuje, zda je možné měnit cenu při aktivaci produktu/služby. services_name.SN_ACTIVATION_PRICE_CHANGE_NAME
Vždy převést NE Význam pouze u služeb. Parametr definuje, zda bude služba při přechodu na jinou službu přesunuta pod nově vzniklou bázovou i když to definice neumožňuje. services_name.SN_FORCE_MOVE_ON_TRANSFER_NAME
Bodová sleva s DPH NE Finanční sleva, kterou zákazník získá při objednání produktu/služby za předpokladu, že bude mít minimálně na svém kontě takový počet bodů, který odpovídá hodnotě zadané v položce 'Počet bodů'. Bodovou slevu per produktu/službu lze uplatnit např. pro věrnostní systém odměňování zákazníků. Bodová sleva může být k produktu vypočítána několika způsoby. Pokud v definici produktu/služby nastavíte položku 'Typ výpočtu ceny' = vypočítaná, pak se sleva počítá pomocí kalkulací vycházející z ceníků definovaných v téže modulu na záložce 'Kalkulace'. Pokud je položka 'Typ výpočtu ceny' = zadaná nebo jednotková, systém se neobrací na kalkulace definované v záložce 'Kalkulace', tím pádem by nebyla možnost pracovat se slevou. Z tohoto důvodu je možné per produkt/službu nastavovat práci s finanční slevou za uplatněné body touto položkou. services_name.SN_POINTS_DISCOUNT
Bodová sleva - DPH NE Finanční sleva, kterou zákazník získá při objednání produktu/služby za předpokladu, že bude mít minimálně na svém kontě takový počet bodů, který odpovídá hodnotě zadané v položce 'Počet bodů'. Bodovou slevu per produktu/službu lze uplatnit např. pro věrnostní systém odměňování zákazníků. Bodová sleva může být k produktu vypočítána několika způsoby. Pokud v definici produktu/služby nastavíte položku 'Typ výpočtu ceny' = vypočítaná, pak se sleva počítá pomocí kalkulací vycházející z ceníků definovaných v téže modulu na záložce 'Kalkulace'. Pokud je položka 'Typ výpočtu ceny' = zadaná nebo jednotková, systém se neobrací na kalkulace definované v záložce 'Kalkulace', tím pádem by nebyla možnost pracovat se slevou. Z tohoto důvodu je možné per produkt/službu nastavovat práci s finanční slevou za uplatněné body touto položkou. services_name.SN_POINTS_DISCOUNT_VAT
Bodová sleva bez DPH NE Finanční sleva, kterou zákazník získá při objednání produktu/služby za předpokladu, že bude mít minimálně na svém kontě takový počet bodů, který odpovídá hodnotě zadané v položce 'Počet bodů'. Bodovou slevu per produktu/službu lze uplatnit např. pro věrnostní systém odměňování zákazníků. Bodová sleva může být k produktu vypočítána několika způsoby. Pokud v definici produktu/služby nastavíte položku 'Typ výpočtu ceny' = vypočítaná, pak se sleva počítá pomocí kalkulací vycházející z ceníků definovaných v téže modulu na záložce 'Kalkulace'. Pokud je položka 'Typ výpočtu ceny' = zadaná nebo jednotková, systém se neobrací na kalkulace definované v záložce 'Kalkulace', tím pádem by nebyla možnost pracovat se slevou. Z tohoto důvodu je možné per produkt/službu nastavovat práci s finanční slevou za uplatněné body touto položkou. services_name.SN_POINTS_DISCOUNT_WO_VAT
Počet bodů NE Položka souvisí s položkami 'Bodová sleva'. Představuje minimální počet bodů, které musí mít zákazník na svém kontě, chce-li uplatnit finanční slevu definovanou v položkách 'Bodová sleva'. services_name.SN_POINTS_PRICE
Odměna NE Význam hlavně u produktů. Parametr definuje odměnu do kreditního systému zákazníka v procentech. Při každém napárování částky bude do kreditního systému přičteno množství bodů, odpovídající zde zadané procentuální hodnotě této částky. services_name.SN_POINTS_REWARD
Skladová evidence NE Význam hlavně u produktů v souvislosti s vedením eshopu. Parametr definuje zda se produkt eviduje skladově. V případě, že není dostatečné množství na skladě, nelze produkt objednat. services_name.SN_WAREHOUS
Dostupnost v Selfcare NE Parametr definuje způsob dostupnosti produktu/služby v Selfcare. K dispozici jsou omezení na vybraného zákazníka, skupinu zákazníků, pro všechny nebo pro nikoho. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Dostupnost produktu v SelfCare'. services_name.SN_SC_AVAIL_TYPE
Dostupnost pro NE Hodnota parametru 'Dostupnost v Selfcare'. Zobrazuje název skupiny zákazníků nebo ID vybraného zákazníka. services_name.SN_SC_AVAIL_TO
Vždy převést při transferu služeb NE Má smysl nastavovat pouze u závislých služeb. Parametr říká (zaškrtnuto), že daná závislá služba se při přechodu přenese vždy k nové bázové (i když to definice návaznosti nové bázové služby neumožňuje). V případě, že nebude tento příznak nastaven, dojde k převodu návazné služby jen když tomu odpovídá definice cílové služby. Závislé služby se převádí v těchto dvou případech: 1) definice cílové služby takovou závislou službu umožňuje; 2) má-li závislá služba nastaven příznak "Vždy převést při transferu služeb".  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Legenda modulu: Dle CIBS partnera se mohou lišit dostupné třídy služeb.

legenda

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.1.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo ANO, = prázdné Filtruje seznam dle identikátoru produktu/služby.
Hledej Text ANO, obsahuje - prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Název", "Poznámka".
ID zákazníka Číslo ANO, = prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru zákazníka.
Třída Text ANO, = *VŠE Filtruje seznam dle třídy produktu/služby. Podrobný popis třídy naleznete v dokumentaci 'Produkty'.
Skupina Text ANO, = *VŠE Filtruje seznam dle Skupiny produktů/služeb.
Oddělená aktivace Zakšrtávátko NE, nezaškrtnuto Filtruje seznam dle parametru definující zda se služba zapojí rovnou s aktivací v CIBSu, nebo zda se služba v CIBSu aktivuje, ale fyzicky nebude zapojená, to nastane až na místo přijede technik. Jednoduše tedy oddělená aktivace od fyzického zapojení.
Neaktuální Výběr NE, = NE Filtruje seznam dle parametru definující zda je produktu/služba aktivní. Neaktuální produkty/služby se již nezobrazují v nabídce pro aktivaci. Stávající produkty/služby dožijí standardní cestou dokud nebude objednávka s produktem dokončena. Dokud nedojde u služby ke změně nebo ukončení. Změna nastavení se tedy týká vždy nových aktivací.
TV bez kanálu Zakšrtávátko NE, nezaškrtnuto Filtruje seznam dle TV kanálů přiřazených k vybrané službě. Detailní seznam těchto kanálů naleznete v záložce 'TV' tabulka 'Seznam kanálů/ skupin kanálů'.
Název Text NE, obsauje - prázdné Filtruje seznam dle názvu produktu/služby.
Název pro EU Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle zástupného názvu produktu/služby, který se bude zobrazovat koncovému zákazníkovi např. na faktuře nebo Selfcare.
Dostupnost v Selfcare Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle parametru definující způsob dostupnosti produktu/služby v Selfcare. K dispozici jsou omezení na vybraného zákazníka, skupinu zákazníků, pro všechny nebo pro nikoho. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Dostupnost produktu v SelfCare'.
Dostupnost pro Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle hodnoty parametru 'Dostupnost v Selfcare'. Zobrazuje název skupiny zákazníků nebo ID vybraného zákazníka.
Periodicita Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle parametru definující periodicitu, která může být jednorázová nebo periodická.
Perioda pro billing Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle periody pro billování produktů/služeb. K dispozici jsou volby: kalendářní měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, plovoucí měsíční (nezačíná od prvního v měsíci, ale např. od 10.6 - 10.7), plovoucí čtvrtletní, plovoucí pololetní, plovoucí roční, zpoplatněno najednou, perioda volená při aktivaci (lze použít při aktivaci služby, tuto volbu nedoporučujeme).
Nucený BP Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle parametru definující zdali je billing plán nucený a není možné zvolit jiný.
Účtovací skupina Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle účtovací skupiny produktu/služby. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Účtovací skupiny'.
Variabilní cena Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle parametru definující zda služba obsahuje variabilní část závislou na čerpání. Typickým příkladem jsou telefonní služby u nichž na počátku měsíce nevíme, kolik zákazník provolá.
Název variabilní ceny Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle zástupného názvu pro variabilní cenu např. pro tisk faktury.
TypVýpočet Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle typu výpočtu ceny. K dispozici jsou zadaná - má největší význam pro segment ISP, jednotková nebo *vypočítaná z kalkulace*- má význam v segmentu W2P. Podrobnější informace k jednotlivým typům naleznete v dokumentaci 'Výpočet ceny produktu'.
Výpočet Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle způsobu výpočtu DPH. K dispozici jsou volby cena zadaná s / bez DPH. Podrobný popis naleznete v dokumentaci 'Způsob výpočtu DPH'.
Definice ceny Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle období, na které je definována cena. Má význam u periodických služeb s jinou než měsíční periodou a určuje, zda cena je stanovena měsíčně nebo za celou periodu.
Cena s DPH od-do Číslo NE, prázdné Filtruje seznam dle ceny za produkt/službu včetně DPH.
Bez DPH od-do Číslo NE, prázdné Filtruje seznam dle ceny za produkt/službu bez DPH.
Částka DPH od-do Číslo NE, prázdné Filtruje seznam dle výše DPH za produkt/službu.
Zaokr. od-do Číslo NE, prázdné Filtruje seznam dle výše zaokrouhlení při způsobu výpočtu ceny z ceny bez DPH.
Předp. předpis od-do Číslo NE, prázdné Filtruje seznam dle ceny prvního předpisu s DPH, který se používá např. při navrhování ceny k úhradě při zavírání úkolů zdrojů (všude, kde není ještě znám předpis).
DPH % od-do Číslo NE, prázdné Filtruje seznam dle procentuální sazby DPH za produkt/službu.
Fix Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle parametru definující fixní počet měsíců, pro které bude služba platná.
Nepárovat Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle parametru definující zda se ke službě budou párovat platby pomocí 'automatického párování' na nejstarší dluh. Na výběr hodnoty VŠE/ ANO / NE.
Kód Textové NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle kódu produktu/služby, může sloužit k mnoha účelům, nepř. pro interní evidenci.
Poznámka Textové NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle textové poznámky.
Provisioning Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle parametru definující, zda je možnost automatického upomínání a blokování v rámci upomínacího procesu.
Přiřazení k uniCreditu Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle parametru ovlivňující, zdali má dojít při aktivaci produktu/služby k přiřazení uniCreditu, tedy za předpokladu, že má zákazník uniCredit aktivní.
Šablona VS Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle šablony vygenerovaného variabilního symbolu. Při vytvoření produktu/služby je možné zadat šablonu pro generování variabilního symbolu (políčko "Šablona VS"). Šablona může mít formát jako '12xxxxxx34', přičemž při aktivaci produktu/služby je blok nenumerických znaků v šabloně nahrazen vygenerovanou hodnotou tak, aby výsledný variabilní symbol byl jedinečný v rámci lokace (jedinečnost kontrolována proti VS aktivních služeb a zákazníka, číslům jejich smluv a VS faktur. . Blok nenumerických znaků může být nejvýše jeden, jsou přípustné formáty xxxxxxxx - generovat celý VS, nebo 123456789 - negenerovat nic, VS by pak byl stejný pro všechny služby a neunikátní).
Vždy převést Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle parametru definující, zda bude služba při přechodu na jinou službu přesunuta pod nově vzniklou bázovou i když to definice neumožňuje.
Zapojení Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle parametru definující zda se služba zapojí rovnou s aktivací v CIBSu, nebo zda se služba v CIBSu aktivuje, ale fyzicky nebude zapojená, to nastane až na místo přijede technik. Jednoduše tedy oddělená aktivace od fyzického zapojení.
Změna ceny Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle parametru definující, zda je možné měnit cenu produktu/služby.
Změna ceny při aktivaci Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle parametru definující, zda je možné měnit cenu při aktivaci produktu/služby.
Počet bodů Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle minimálního počtu bodů, které musí mít zákazník na svém kontě, chce-li uplatnit finanční slevu definovanou v položkách 'Bodová sleva'.
Odměna Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle parametru definující odměnu do kreditního systému zákazníka v procentech. Při každém napárování částky bude do kreditního systému přičteno množství bodů, odpovídající zde zadané procentuální hodnotě této částky.
Bodová sleva s DPH od-do Číslo NE, prázdné Finanční sleva, kterou zákazník získá při objednání produktu/služby za předpokladu, že bude mít minimálně na svém kontě takový počet bodů, který odpovídá hodnotě zadané v položce 'Počet bodů'. Bodovou slevu per produktu/službu lze uplatnit např. pro věrnostní systém odměňování zákazníků. Bodová sleva může být k produktu vypočítána několika způsoby. Pokud v definici produktu/služby nastavíte položku 'Typ výpočtu ceny' = vypočítaná, pak se sleva počítá pomocí kalkulací vycházející z ceníků definovaných v téže modulu na záložce 'Kalkulace'. Pokud je položka 'Typ výpočtu ceny' = zadaná nebo jednotková, systém se neobrací na kalkulace definované v záložce 'Kalkulace', tím pádem by nebyla možnost pracovat se slevou. Z tohoto důvodu je možné per produkt/službu nastavovat práci s finanční slevou za uplatněné body touto položkou.
Bodová sleva - DPH od-do Číslo NE, prázdné Finanční sleva, kterou zákazník získá při objednání produktu/služby za předpokladu, že bude mít minimálně na svém kontě takový počet bodů, který odpovídá hodnotě zadané v položce 'Počet bodů'. Bodovou slevu per produktu/službu lze uplatnit např. pro věrnostní systém odměňování zákazníků. Bodová sleva může být k produktu vypočítána několika způsoby. Pokud v definici produktu/služby nastavíte položku 'Typ výpočtu ceny' = vypočítaná, pak se sleva počítá pomocí kalkulací vycházející z ceníků definovaných v téže modulu na záložce 'Kalkulace'. Pokud je položka 'Typ výpočtu ceny' = zadaná nebo jednotková, systém se neobrací na kalkulace definované v záložce 'Kalkulace', tím pádem by nebyla možnost pracovat se slevou. Z tohoto důvodu je možné per produkt/službu nastavovat práci s finanční slevou za uplatněné body touto položkou.
Bodová sleva bez DPH od-do Číslo NE, prázdné Finanční sleva, kterou zákazník získá při objednání produktu/služby za předpokladu, že bude mít minimálně na svém kontě takový počet bodů, který odpovídá hodnotě zadané v položce 'Počet bodů'. Bodovou slevu per produktu/službu lze uplatnit např. pro věrnostní systém odměňování zákazníků. Bodová sleva může být k produktu vypočítána několika způsoby. Pokud v definici produktu/služby nastavíte položku 'Typ výpočtu ceny' = vypočítaná, pak se sleva počítá pomocí kalkulací vycházející z ceníků definovaných v téže modulu na záložce 'Kalkulace'. Pokud je položka 'Typ výpočtu ceny' = zadaná nebo jednotková, systém se neobrací na kalkulace definované v záložce 'Kalkulace', tím pádem by nebyla možnost pracovat se slevou. Z tohoto důvodu je možné per produkt/službu nastavovat práci s finanční slevou za uplatněné body touto položkou.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.1.1.3. Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v článku Grafické uživatelské rozhraní.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.1.2. Tabulka "Parametry produktu/služby"

Představuje seznam parametrů, které se vztahují k produktu/službě vybrané v tabulce 'Seznam produktů/služeb'. Podrobné informace k polygrafickým (W2P) parametrům naleznete v dokumentaci 'Parametry produktů', všechny ostatní parametry jsou uvedeny v dokumentaci 'Jak na parametry služeb'. Množina parametrů se liší v závislosti na třídě, do které je produkt přiřazen. Následující obrázek je tedy pouze ilustrativní. Popis jednotlivých parametrů je vždy uveden ve sloupci 'Poznámka', hodnoty, kterých může parametr nabývat pak ve sloupci 'Hodnota'. Většina parametrů má již nastaveny defaultní hodnoty dle třídy pod níž produkt spadá.

4.1.4-Tab-ParametryProduktuSluzby.jpg

Legenda
 • [šedá] Pevné - Zda je parametr definovatelný zvlášť u každé aktivované služby/konkrétního produktu zákazníka (na záložce parametry v kartě zákazníka, v objednávkách/nabídkách/atd...)
 • [oranžová] Proměnné - zda se má při aktivaci/změn služeb a pži konfiguraci produktu objevit poličko s vyplňováním tohoto parametru
 • [červená] Proměnné konfigurovatelné -

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.1.2.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Parametr ANO Název parametru. services_name_conf.CLASS_PAR_NAME
Index ANO Význam hlavně u služeb. Vztahuje se ke sloupci 'Pole'. Pokud je parametr označen jako pole což znamená, že je v tabulce obsažen vícekrát, typicky ceny za volání (špička, mimo špičku, zahraničí atd..), označují se jednotlivé parametry v rámci pole indexy např. 001, 002, 003 atd.. services_name_conf.SNC_PAR_INDEX
Hodnota ANO Hodnota parametru. services_name_conf.CLASS_PAR_VALUE
Jednotka ANO Jednotka parametru, liší se v závislosti na parametru produktu/služby, např. kbit/s, s, Kč, 0/1, ks, mm atd.. services_name_conf.UNITS
Popis ANO Popis parametru. services_class_params.NOTE
Typ NE Typ parametru. Parametr může být typu NUM (číslo), STRING (text), SELECT (výběr), PRICE (cena), BOOL (logická hodnota 0/1), TIME (čas), FILE (soubor), MEMO (obsáhlejší textové pole), HTML, RADIOGROUP (skupina přepínačů) a další jako IP, PHONE, TARIF. services_class_params.CLASS_PAR_TYPE
Pole NE Význam hlavně u služeb. Je provázaný se sloupcem 'Index'. Pokud je parametr označen jako pole což znamená, že je v tabulce obsažen vícekrát, typicky ceny za volání (špička, mimo špičku, zahraničí atd..), označují se jednotlivé parametry v rámci pole indexy např. 001, 002, 003 atd.. services_class_params.SCP_INDEXED
Obor NE Obor hodnot ze kterého je možné vybírat defaultní hodnotu parametru. Případně tak omezit široký výběr hodnot, pouze na vybrané. Způsoby zadávání údajů do oboru hodnot. services_name_conf.SNC_DOMAIN
Obor EU NE Obor hodnot ze kterého je možné vybírat defaultní hodnotu, kterou uvidí zákazník v Selfcare. Případně tak omezit široký výběr hodnot, pouze na vybrané. services_name_conf.SNC_DOMAIN_EU
Platnost od NE Počátek platnosti parametru. services_name_conf.SNC_VALID_FROM
Platnost do NE Konec platnosti parametru. services_name_conf.SNC_VALID_TO
Význam NE Určuje význam parametru produktu pro výpočet kalkulace. Parametr označen jako klíčový nebo povinný je nutno zadat, jinak nebude možné produkt zkalkulovat. services_class_params.SCP_PRICE_CALCULATION
Závislost NE Název parametru, na jehož určité hodnotě je zobrazení příslušného parametru závislé. services_name_conf.ORDER_COL
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.1.2.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Produkt/služba Text ANO, název produktu/služby Název produktu/služby.
Hledej Text ANO, obsahuje - prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Parametr", "Poznámka".
Parametr Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu parametru.
Index Číslo NE, obsahuje - prázdné Význam hlavně u služeb. Vztahuje se ke sloupci 'Pole'. Pokud je parametr označen jako pole což znamená, že je v tabulce obsažen vícekrát, typicky ceny za volání (špička, mimo špičku, zahraničí atd..), označují se jednotlivé parametry v rámci pole indexy např. 001, 002, 003 atd..
Hodnota Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle hodnoty parametru.
Jednotka Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle jednotky parametru, která se liší v závislosti na parametru produktu/služby, např. kbit/s, s, Kč, 0/1, ks, mm atd..
Typ Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle typu parametru. Parametr může být typu NUM (číslo), STRING (text), SELECT (výběr), PRICE (cena), BOOL (logická hodnota 0/1), TIME (čas), FILE (soubor), MEMO (obsáhlejší textové pole), HTML, RADIOGROUP (skupina přepínačů) a další jako IP, PHONE, TARIF.
Pole Text NE, obsahuje - prázdné Význam hlavně u služeb. Je provázaný se sloupcem 'Index'. Pokud je parametr označen jako pole což znamená, že je v tabulce obsažen vícekrát, typicky ceny za volání (špička, mimo špičku, zahraničí atd..), označují se jednotlivé parametry v rámci pole indexy např. 001, 002, 003 atd..
Poznámka Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle popisu parametru.
Obor Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle oboru hodnot ze kterého je možné vybírat defaultní hodnotu parametru. Případně tak omezit široký výběr hodnot, pouze na vybrané.
Obor EU Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle oboru hodnot ze kterého je možné vybírat defaultní hodnotu, kterou uvidí zákazník v Selfcare. Případně tak omezit široký výběr hodnot, pouze na vybrané.
Význam Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle významu parametru produktu pro výpočet kalkulace. Parametr označen jako klíčový nebo povinný je nutno zadat, jinak nebude možné produkt zkalkulovat.
Platnost od-do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle platnosti parametru.
Závislost Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu parametru, na kterém je parametr závislý.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.1.2.3. Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v článku Grafické uživatelské rozhraní.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.1.3. Tabulka "Skupiny produktů/služeb"

V této tabulce se zobrazují všechny skupiny produktů/služeb, které jsou definovány v modulu
mod_services_cibs_partner_groups SKUPINY PRODUKTŮ/SLUŽEB
. Podrobný popis typů jednotlivých skupin naleznete v referenční dokumentaci 'Skupiny produktů/služeb'. Produkty/služby lze do skupin přiřazovat/odřazovat dvěma způsoby:
 • jednotlivě a to tak, že si v tabulce 'Seznam produktů/služeb' vybereme příslušný záznam a v tabulce 'Skupiny produktů/služeb' pomocí zeleného buttonu v prvním sloupci označíme skupinu/ny do nichž/z nichž chceme produkt/službu přiřadit/odebrat. Následně vše stvrdíme akcí 'Uložit nastavení skupin'.

4.1.4-Tab-SkupinyProduktuSluzeb w2p.jpg

4.1.4-Tab-SkupinyProduktuSluzeb isp.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.1.3.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Název ANO Název skupiny produktů/služeb. services_groups_def.SGD_NAME

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.1.3.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Produkt/služba Číslo ANO, = ID produktu/služby Filtruje seznam dle identifikátoru produktu/služby záznamu vybraného v tabulce 'Seznam produktů/služeb'.
Typ Výběr ANO, = *VŠE Filtruje seznam dle typu produktu/služby. Podrobné informace k jednotlivým typům naleznete v referenční dokumentaci 'Skupiny produktů/služeb'.
Název Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu 'Skupiny produktů/služeb'.
arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.1.3.3. Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v článku Grafické uživatelské rozhraní.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.1.4. Tabulka "Dostupnost pro provozovnu"

Prostřednictvím této tabulky je možné přiřadit produkt/službu pod příslušnou provozovnu. Tento produkt se bude zobrazovat v Selfcare#SelfcareEshop pouze pod příslušnou provozovnou.

4.0.7-Tab-DostupnostProProvozovnu.jpg

2.1.4.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID. prov. NE Identifikátor provozovny. user_premises.UP_ID
Číslo ANO Číslo provozovny. user_premises.UP_IDENT
Provozovna ANO Název provozovny. user_premises.UP_NAME
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.1.4.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Číslo Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle čísla provozovny.
Provozovna Výběr NE, = *VŠE Filtruje seznam dle provozovny.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.1.4.3. Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v článku Grafické uživatelské rozhraní.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.2. Záložka "TV"  wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Záložka obsahuje seznam služeb a produktů zařazených do různých tříd s možností nastavování seznamu kanálů a skupin.

2.2.1. Tabulka "Seznam kanálů / skupin kanálů"

Tabulka obsahuje přehled TV kanálů nebo skupin kanálů k příslušné službě.

3.3.0CibsDocProduktySluzby TblSeznamKanaluSkupinyKanalu.jpg

2.2.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Zobrazuje ID vazby services_name_tvprogs.SNT_ID
ID objektu NE ID kanálu / skupiny kanálů tvprog_groups.TG_ID
Název ANO Název kanálu / skupiny kanálů tvprog_groups.TG_NAME
Poznámka NE Poznámka ke skupině tvprog_groups.TG_NOTE
Oblasti ANO Zobrazuje název oblasti kanálu / skupiny kanálů  
Od ANO Zobrazuje počátek platnosti kanálu / skupiny kanálů services_name_tvprogs.SNT_FROM
Do ANO Zobrazuje konec platnosti kanálu / skupiny kanálů services_name_tvprogs.SNT_TO
Vytvořeno NE Zobrazuje datum vytvoření kanálu / skupiny kanálů services_name_tvprogs.SNT_CREATED
Vytvořil NE Zobrazuje jméno operátora, který vložil kanál / skupiny kanálů services_name_tvprogs.SNT_L_ID

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.2.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
ID objektu Číslo NE Filtruje kanál / skupiny kanálů podle jeho číselného identifikátoru
Název Text NE Filtruje podle textového názvu kanálu / skupiny kanálů
Poznámka Text NE Filtruje podle textového popisu poznámky ke skupině
Od Číslo NE Filtruje dle počátku platnosti kanálu / skupiny kanálů
Do Číslo NE Filtruje konec dle platnosti kanálu / skupiny kanálů
Vytvořeno Číslo NE Filtruje datum dle vytvoření kanálu / skupiny kanálů
Vytvořil Text NE Filtruje jméno operátora, který vložil kanál / skupiny kanálů

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.2.1.3. Akční tlačítka
 • tlačítko table nav insert.gif "Vložení kanálu / skupiny kanálů ke službě":

3.3.0-form-VlozeniKanalu.jpg

Název Typ Povinné Popis Umístění v databázi
Objekt Výběr NE Zde se vybírá typ objektu, pro který se bude vkládat kanál / skupina kanálů.  
Skupina kanálů Výběr NE Zde se vybírá skupina obsahující konkrétní seznam kanálů.  
Oblasti Výběr NE Zde se vybírá oblast platnosti kanálu / skupiny kanálů.  
Od Výběr NE Datum udávající počátek platnosti. services_name_tvprogs.SNT_FROM
Do Výběr NE Datum udávající konec platnosti. services_name_tvprogs.SNT_TO

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.3. Záložka "Ceny"  wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Záložka obsahuje seznam služeb a produktů zařazených do různých tříd s možností nastavování ceny s datem platnosti a návazností služeb.

2.3.1. Tabulka "Návaznosti služeb"

Tabulka obsahuje přehled nastavených návazností s případnými podmínkami, omezením na skupiny služeb a datumovým omezením od kdy do kdy je návaznost v platnosti.

2.3.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE Zobrazuje ID návaznosti ke službě (services_name), ke které jsou návaznosti definovány (bázová/řídící služba).   services_name_dependencies.SND_ID
Typ ANO Zobrazuje typ návaznosti. Popis jednotlivých hodnot ZDE.   services_name_dependencies.SND_TYPE
Zdarma ANO Zobrazuje kolik služeb z dané skupiny dané závislostí se musí minimálně aktivovat spolu s řídící službou této závislosti. Počet služeb, které lze z vybrané skupiny služeb aktivovat zdarma. Hodnota 0 je neomezený počet. services_name_dependencies.SND_SRV_COUNT
Min. počet ANO Zobrazuje se pouze u návazností Návazné volitelné služby a Návazné přidané služby. Minimální počet služeb, které lze z vybrané skupiny služeb aktivovat. Hodnota 0 je neomezený počet. services_name_dependencies.SND_MIN_SRV_COUNT
Max. počet ANO Zobrazuje se pouze u návazností Návazné volitelné služby a Návazné přidané služby. Maximální počet služeb, které lze z vybrané skupiny služeb aktivovat. Hodnota 0 je neomezený počet. services_name_dependencies.SND_MAX_SRV_COUNT
Podmínka ANO Zobrazuje podmínku k typu návaznosti. Popis jednotlivých hodnot ZDE.   services_name_dependencies.SND_CONDITION
Parametr ANO Zobrazuje číselnou hodnotu s odlišným významem parametru v závislosti na podmínce. Popis významu jednotlivých hodnot dle typu podmínky ZDE.   services_name_dependencies.SND_COND_PAR
Skupina ANO Zobrazuje skupinu služeb, která se danou závislostí řídí.   services_groups_def.SGD_ID (zdroj: services_name_dependencies.SND_SGD_ID)
Oblasti ANO Zobrazuje název oblasti (skupinu adres), na kterou je omezena závislost.   services_name_dependencies.SND_GA_ID (zdroj: groups_address.GA_ID)
Od ANO Zobrazuje počátek platnosti závislosti (včetně).   services_name_dependencies.SND_START
Do ANO Zobrazuje konec platnosti závislosti (včetně).   services_name_dependencies.SND_STOP
Vytvořeno NE Zobrazuje datum vytvoření návaznosti.   services_name_dependencies.SND_CREATED
Vytvořil NE Zobrazuje jméno perátora, který vložil návaznost.   services_name_dependencies.SND_CREATOR (zdroj: logins.ID)
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.3.1.2. Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní Validace Popis

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.3.1.3. Akční tlačítka

 • tlačítko table nav insert.gif "Vložení návaznosti služeb":

Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Typ Výběr ANO Určuje typ návaznosti, které dle typu zpřístupní pole "Služby". Popis jednotlivých hodnot ZDE.   services_name_dependencies.SND_TYPE (hodnoty uvedeny v závorce za názvem typu návaznosti ZDE)
Zdarma Číslo ANO (*) Určuje kolik služeb z dané skupiny dané závislostí se musí minimálně aktivovat spolu s řídící službou této závislosti. (*) Pole je povinné pouze u typu Návazné volitelné služby zdarma. Pokud je hodnota 0, tak se nemusí aktivovat žádná služba. Maximální počet služeb neomezujeme. Počet služeb, které lze z vybrané skupiny služeb aktivovat zdarma. Hodnota 0 je neomezený počet. services_name_dependencies.SND_SRV_COUNT
Min. počet Číslo ANO (*) Zobrazuje se pouze u návazností Návazné volitelné služby a Návazné přidané služby. Minimální počet služeb, které lze z vybrané skupiny služeb aktivovat. Hodnota 0 je neomezený počet. services_name_dependencies.SND_MIN_SRV_COUNT
Max. počet Číslo ANO (*) Zobrazuje se pouze u návazností Návazné volitelné služby a Návazné přidané služby. Maximální počet služeb, které lze z vybrané skupiny služeb aktivovat. Hodnota 0 je neomezený počet. services_name_dependencies.SND_MAX_SRV_COUNT
Podmínka Výběr ANO Určuje podmínku k typu návaznosti. Popis jednotlivých hodnot ZDE.   services_name_dependencies.SND_CONDITION (hodnoty uvedeny v závorce za názvem parametru ZDE)
Parametr Číslo ANO (*) Určuje v závislosti na vybrané podmínce význam parametru (services_name_dependencies.SND_CONDITION). (*) Pole je povinné pouze u podmínek Menší než minimální závazek (min_bond), Větší než minimální závazek (greater_min_bond), Způsob expedice (method), Do výše faktury (aloft) resp. Expedice poštou, do výše FA (mail_aloft). Popis významu jednotlivých hodnot dle typu podmínky ZDE.   services_name_dependencies.SND_COND_PAR
Skupina Výběr ANO Určuje skupinu služeb (seskupení záznamů services_name), která se danou závislostí řídí. Pozor zde musíme dávat, pokud je např. nastaveno, že se musí aktivovat minimálně 3 služby [typ Návazné přidané služby (selection_dist)], ale skupina má služby jen 2. V tomto případě budou vyžadovány jen 2 služby!   services_groups_def.SGD_ID (zdroj: services_name_dependencies.SND_SGD_ID)
Oblasti Výběr NE Tento parametr umožňuje omezit závislost na určitou oblast (skupinu adres). Toto se ale uplatňuje jen v případě operací se službami (včetně poplatku za snížení ceny služby), nikoliv při generování upomínek nebo faktur.   services_name_dependencies.SND_GA_ID (zdroj: groups_address.GA_ID)
Od Datum NE Datum udávající počátek platnosti závislosti (včetně). Pokud není nastaveno (NULL), tak závislost platí bez počátečního omezení data. Pozor, nelze nastavit datum před uzávěrku sběrných dokladů předpisů (modul Účto)!   services_name_dependencies.SND_START
Do Datum NE Datum udávající konec platnosti závislosti (včetně). Pokud není nastaveno (NULL), tak závislost platí bez koncového omezení data. Pozor, nelze nastavit datum před uzávěrku sběrných dokladů předpisů (modul Účto)!   services_name_dependencies.SND_STOP

Typ
Typ návaznosti Popis
Návazné služby (forced)) Závislé služby podle této definice musí být přítomny vždy (nejsou volitelné). Při aktivaci/přechodu služby je u nové služby výběrové pole pro výběr návazné služby disablován > nelze vybrat > služba je povinná.
Návazné volitelné služby (selection) Závislé služby podle této definice jsou volitelné operátorem. Podle nastavení minimálního a maximálního počtu je možné, resp. nutné aktivovat libovolnou službu i vícekrát. Pro výběr služeb se zobrazuje jedna nebo více položek typu drop-down list. Při aktivaci/přechodu služby je u nové služby výběrové pole pro výběr návazné volitelné služby povoleno. Kontrolují se podmínky viz dále.
Návazně volitelné služby zdarma (n4free_dist) Závislé služby podle této definice jsou volitelné uživatelem, přičemž dále zadaný počet těchto závislých služeb je zdarma.
Návazné přidané služby (selection_dist) Závislé služby podle této definice jsou také volitelné uživatelem, s tím rozdílem, že službu je možné zvolit jen 1x. Podle nastavení minimálního a maximálního počtu je možné, resp. nutné aktivovat libovolné služby v definovaném počtu. K výběru se používá skupina check-boxů. Kontrolují se podmínky viz dále.
Doplňkové služby (subset) Toto je stejná varianta jako Návazné přidané služby (selection_dist), jen s tím rozdílem, že není prováděna kontrola minimálního počtu.
Služby pro přechod (transfer) Tato definice umožňuje určit na jaké služby je možno převést (transfer) tuto službu (services_name_dependencies.SND_SN_ID).
Služby při ponížení (lowering) Tato definice určuje jaké služby se budou aktivovat dodatečně při přechodu na novou službu, pokud dochází ke snížení ceny (nová služba má nižší cenu než ze které se přechází).
Jedinečné v rámci (unique) Tato definice určuje skupiny služeb, kdy u jednoho zákazníka může být aktivována maximálně jedna služba z této skupiny.
Poplatek za jednu službu (fee) Touto závislostí jsou definovány služby, které se automaticky aktivují, pokud je zákazníkovi generována faktura. Tyto služby se aktivují pro každou službu zvlášť – může jich tedy být zároveň (v rámci jedné faktury) aktivováno i více.
Poplatek za více služeb (feetotal) Stejná závislost jako Poplatek za jednu službu (fee), jen s tím rozdílem, že je služba aktivována pouze jednou, i když služeb, které tuto závislost určují je více.
Volitelné služby při obnovení služby (selection_unblock) Návaznost umožňující aktivovat poplatky za obnovení služby po přerušení/zablokování

Podmínka
Podmínka Popis
Bez podmínky (none) Tato závislost je platná vždy.
Menší než minimální závazek (min_bond) Tato závislost se uplatní, pokud datum vypršení minimálního závazku je menší než datum provádění operace s řídící službou posunutý o počet měsíců uvedený v poli "Parametr" (services_name_dependencies.SND_COND_PAR).
Způsob expedice (method) Tato závislost se uplatní pouze při generování faktury nebo výzvy k úhradě, pokud způsob expedice odpovídá parametru uvedený v poli "Parametr" (services_name_dependencies.SND_COND_PAR). Význam hodnot zadaných v poli Parametr je uvedne ZDE.
Do výše faktury (aloft) Tato závislost se uplatní pouze při generování faktury nebo výzvy k úhradě a to pouze pokud celková částka faktury (výzvy k úhradě) je nižší (v celých měnových jednotkách!) než hodnota parametru uvedený v poli "Parametr" (services_name_dependencies.SND_COND_PAR).
Expedice poštou, do výše FA (mail_aloft) Tato závislost kombinuje parametr method (expedice poštou - tisk) a aloft. Uplatňuje se také jen při generování faktury nebo výzvy k úhradě.
Upomínka (reminder) Tato závislost se uplatňuje při generování upomínek a nemá žádné parametrické omezení.
Větší než minimální závazek (greater_min_bond) Tato závislost se uplatní, pokud datum vypršení minimálního závazku je větší než datum provádění operace s řídící službou posunutý o počet měsíců uvedený v poli "Parametr" (services_name_dependencies.SND_COND_PAR).
Obnovení po přerušení (end_interrupt) Podmínkou lze omezit typ Volitelné služby při obnovení služby pouze na obnovení služby po přerušení
Obnovení po zablokování (unblock) Podmínkou lze omezit typ Volitelné služby při obnovení služby pouze na obnovení služby po zablokování

Parametr
Pokud je vybrána podmínka Menší než minimální závazek (min_bond) resp. Větší než minimální závazek (greater_min_bond), tak se v parametru jedná o délku minimálního závazku v měsících.
Pokud je vybrána podmínka Způsob expedice (method), tak jsou hodnoty parametru definovány takto:
 • 0 = původní metoda: vystavení poplatku závisí na hodnotě nastavení lokace CIBS partnera (config.NAME ='INVOICE_PAY_LOWER_THAN')
 • 1 = poštou (tisk)
 • 2 = e-mail,
 • 3 = sms.
Pokud je vybrána podmínka Do výše faktury (aloft) resp. Expedice poštou, do výše FA (mail_aloft), tak hodnota parametru udává výši faktury nebo výzvy k úhradě (v celých měnových jednotkách!), která je expedovaná.

Vyhodnocení návazností
Operace se službami Závislosti s typem Návazné služby (forced), Návazné volitelné služby (selection), Návazné přidané služby (selection_dist), Doplňkové služby (subset), Služby pro přechod (transfer), Služby při ponížení (lowering), Jedinečné v rámci (unique) se vyhodnocují ve frontendovém kódu (jen omezeně a částečně v AppBus) v dialozích pro aktivaci, editaci a přechod (transfer) služeb.
Každá jedna závislost je typicky reprezentována samostatným framem (ve kterém může nebo nemůže jít hodnoty měnit podle typu závislosti a podle typu prováděné operace). Vzhled a chování tohoto framu je dáno typem závislosti. Reprezentace jednotlivých editačních itemů pro jednotlivé služby ze skupiny závislosti jsou pak také odvozeny od typu závislosti a dále od definovaných podmínek a parametrů. Toto se uplatňuje jak při operacích vyvolaných z karty zákazníka, tak z Wizardu.
Při ukončení bázové služby dochází zároveň k ukončení návazné služby pouze v případě, že návazná služba má pozici Závislá. Pokud tomu tak není, bázová i návazná služba se musí ukončit samostatně. pozice sluzby.png

Generování faktur Při generování faktur se uplatňují závislosti typu Poplatek za jednu službu (fee) a Poplatek za více služeb (feetotal) a definované podmínkami Způsob expedice (method), Do výše faktury (aloft) a Expedice poštou, do výše FA (mail_aloft). Generování upomínek Při generování upomínek se uplatňují závislosti typu Poplatek za jednu službu (fee) a Poplatek za více služeb (feetotal) a definované podmínkou Upomínka (reminder). Omezení na uzávěrku předpisů U návaznosti, která prošla alespoň jednou uzávěrkou (dle datumu v poli "Od"), lze při editaci provést změnu pouze datumu v poli "Do" za podmínek uvedených výše. Zároveň nelze tuto návaznost již smazat (hlášeno "Smazání položky bylo neúspěšné.").

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.4. Záložka "Tarify"  wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Záložka obsahuje seznam tarifů zařazených do různých tříd s možností nastavování časového pásma a ceny.

2.4.1. Tabulka "Tarify"

Tabulka obsahuje přehled typů jednotlivých tarifů.
3.3.0CibsDocProduktySluzby TblTarify.jpg

2.4.1.1. Sloupce tabulky #
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Zobrazuje ID vazby services_tarif.ST_ID
Typ tarifu ANO Zobrazuje název typu tarifu services_tarif.ST_TYPE
Název ANO Zobrazuje název tarifu services_tarif.ST_NAME
Popis ANO Zobrazuje popis tarifu services_tarif.ST_DESC
Aktuální ANO Zobrazuje zda-li je tarif aktuální, 1=ano, 0=ne services_tarif.ST_VALID

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.4.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo NE Filtruje tarif dle jeho ID
Typ tarifu Text NE Filtruje podle typu tarifu
Název Text NE Filtruje podle názvu tarifu
Popis Text NE Filtruje podle textového popisu v tarifu
Aktuální Číslo NE Filtruje konec dle platnosti kanálu / skupiny kanálů
Vytvořeno Číslo NE Filtruje datum dle vytvoření kanálu / skupiny kanálů
Vytvořil Text NE Filtruje, zda-li je tarif aktuální, 1=ano, 0=ne
Hledej text Text ANO Filtruje dle zadaného textového řetězce
Typ Výběr ANO Filtruje dle vybraného typu tarifu
Aktuální Zaškrtávátko ANO Filtruje aktuální tarify, 1=ano, 0=ne

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.4.1.3. Akční tlačítka
 • tlačítko table nav insert.gif "Vložení tarifu":

3.3.0-form-VlozeniTarifu.jpg

Název Typ Povinné Popis Umístění v databázi
Typ tarifu Výběr NE Určení typu tarifu services_tarif.ST_TYPE
Název Text ANO Určení názvu tarifu ervices_tarif.ST_NAME
Popis tarifu Text NE Určení popisu tarifu services_tarif.ST_DESC
Aktuální Zaškrtávátko NE Určení zda-li bude tarif aktuální services_tarif.ST_VALID

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.4.2. Tabulka "Časová pásma"

Tabulka představuje časová pásma v nichž lze nastavit platnost daného tarifu.

3.3.0CibsDocProduktySluzby TblCasovaPasma.jpg

2.4.2.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Zobrazuje ID vazby services_tarif_timezone.STT_ID
Název ANO Zobrazuje název časového pásma tarifu services_tarif_timezone.STT_NAME
Platnost v den ANO Zobrazuje den kdy příjde tarif v platnost services_tarif_timezone.STT_DAY
Začátek ANO Zobrazuje začátek časové zóny tarifu services_tarif_timezone.STT_START
Konec ANO Zobrazuje konec časové zóny tarifu services_tarif_timezone.STT_END

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.4.2.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo NE Filtruje časové pásmo dle jeho ID
Název Text NE Filtruje časové pásmo dle jeho názvu
Platnost v den Text NE Filtruje časové pásmo dle dnu v němž vstoupí v platnost
Začátek Text NE Filtruje dle začátku časové zóny tarifu
Konec Text NE Filtruje dle konce časové zóny tarifu
Tarif Text ANO Filtruje dle vybraného tarifu z master tabulky ("Tarify")
Hledej text Text ANO Filtruje dle zadaného textového řetězce

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.4.2.3. Akční tlačítka
 • tlačítko table nav insert.gif "Vložení tarifu":

3.3.0-form-VlozeniCasovehoPasmaTarifu.jpg

Název Typ Povinné Popis Umístění v databázi
Tarif Výběr NE Zobrazuje zvolený typ tarifu services_tarif.ST_TYPE
Název Text ANO Určení názvu časového pásma tarifu services_tarif_timezone.STT_NAME
Dny Text NE Určení dnů pro které časové pásmo platí services_tarif_timezone.STT_DAY
Začátek Text NE Začátek časové zóny (Pokud není vyplněno je začátek neomezen - 00:00) services_tarif_timezone.STT_START
Konec Zaškrtávátko NE Konec časové zóny (Pokud není vyplněno je konec neomezen - 00:00 následujícího dne) services_tarif_timezone.STT_END

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5. Záložka "Kalkulace"

Umožňuje nastavit ceníky jejichž prostřednictvím bude vypočítána výsledná cena produktu. Nastavení ceníků probíhá tak, že pro definovanou kombinaci parametrů a jejich hodnot nastavíte ceny. Během objednávání v Selfcare pak systém automaticky vypočítá dle těchto ceníků cenu.

2.5.1. Tabulka "Seznam ceníků"

Představuje seznam všech nadefinovaných ceníků. Pod pojmem ceník si lze představit množství nastavení jako je např. cena za materiál, cena za provedenou práci (zhodnocení), slevy atd... které spolu vzájemně během výpočtu pracují. Návod jak probíhá samotný výpočet ceny s využitím těchto ceníků naleznete v dokumentaci 'Kalkulace - výpočty cen produktů'. Doplňující informace k této tabulce naleznete v tabulkách 'Parametry ceny' a 'Meze ceny'.

4.1.4-Tab-Ceniky.jpg

2.5.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Identifikátor ceníku. price_calculation.PC_ID
ID produktu NE Identifikátor produktu definovaný v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, záložce Produkty a služby.
 
Název produktu ANO Název produktu definovaný v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, záložce Produkty a služby.
services_name.NAME
Třída ANO Třída produktu v níž je produkt definovaný v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, záložce Produkty a služby přiřazen.
services_class.SC_NAME
Provozovna NE Název provozovny. user_premises.UP_NAME
ID Provozovny NE Identifikátor provozovny. user_premisers.UP_ID
Typ ceny ANO Typ ceny, v závislosti na typu se odvíjí výpočet kalkulace. K dispozici jsou typy: pevná, výpočtem z jednotkové ceny, výpočtem z celkové ceny. Podrobné informace jakým způsobem systém provádí výpočet v závislosti na typu ceny naleznete v dokumentaci 'Kalkulace - výpočty cen produktů'. price_calculation.PC_TYPE
Váha ANO Váha jednoho kusu v gramech. Hmotnost produktu má vliv např. při výpočtu ceny dopravného jenž se definují v modulu
mod_submenu_transport EXPEDICE PRODUKTŮ
tabulce 'Ceník dopravy'.
price_calculation.PC_WEIGHT
Cena M ANO Jednorázová cena za použitý materiál započtená do kalkulace bez ohledu na počet ks. Pokud je tato cena zadaná, je vždy zohledněna při výpočtu ceny bez ohledu na použitý Typ ceny. price_calculation.PC_ADD_MALL
Cena M/ks ANO Položka je zpřístupněna pouze pokud je vybrán Typ ceny výpočtem (z jednotkové nebo z celkové ceny). Cena, která je zde uvedena bude přičtena ke každému ks. price_calculation.PC_ADD_MPCS
Cena Z ANO Jednorázová cena zhodnocení slouží k nacenění např. za vykonanou práci bez ohledu na počet ks. Pokud je tato cena zadaná, je vždy zohledněna při výpočtu ceny bez ohledu na použitý Typ ceny. price_calculation.PC_ADD_VALL
Cena Z/ks ANO Položka je zpřístupněna pouze pokud je vybrán Typ ceny výpočtem (z jednotkové nebo z celkové ceny). Cena, která je zde uvedena bude přičtena ke každému ks. price_calculation.PC_ADD_VPCS
Best buy ANO Položka je zpřístupněna pouze pokud je vybrán typ ceny pevná. Je-li tento příznak zaškrtnut, říkáme, že pro danou kombinaci parametrů vychází nejlepší cena poměr cena/ks. price_calculation.PC_BB
Body ANO Položka je zpřístupněna pouze pokud je vybrán typ ceny pevná. Zákazník může koupit produkt za cenu uvedenou v poli 'Cena materiálu - přidat ke všemu' nebo může koupit produkt za cenu uvedenou v poli 'Cena materiálu - přidat ke všemu', odečtenou o slevu jejíž hodnota je uvedena v poli 'Sleva' a z jeho účtu bude zároveň odečten počet bodů uveden v poli 'Body'. Jedná se tedy o kombinaci platby finance - body. price_calculation.PC_POINTS_PRICE
Sleva ANO Položka je zpřístupněna pouze pokud je vybrán typ ceny pevná. Částka, která je zde zadaná bude odečtena při výpočtu pevným typem ceny. price_calculation.PC_POINTS_DISCOUNT
Platnost OD ANO Datum počátku platnosti ceníku. Pokud není žádné datum zadané, platnost je neomezená. price_calculation.PC_VALID_FROM
Platnost DO ANO Datum konce platnosti ceníku. Pokud není žádné datum zadané, platnost je neomezená. price_calculation.PC_VALID_TO
Vytvořeno NE Zobrazuje datum vytvoření produktu. price_calculation.PC_CREATED
Vytvořil NE Operátor, který ceník vytvořil. price_calculation.PC_CREATED_L_ID
Změněno NE Datum poslední změny ceníku. price_calculation.PC_CHANGED
Změnil NE Operátor, který jako poslední provedl změnu ceníku. price_calculation.PC_CHANGED_L_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Hledej Text ANO, obsahuje - prázdné Filtruje dle zadaného textového řetězce. Hledaný výraz se porovnává se sloupcem 'Název produktu'.
ID Číslo ANO, = prázdné Filtruje dle identifikátoru ceníku.
ID produktu Číslo ANO, = prázdné Filtruje dle identifikátoru produktu definovaného v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, záložce Produkty a služby.
Typ ceny Výběr ANO, = *VŠE Filtruje dle typ ceny, v závislosti na typu se odvíjí výpočet kalkulace. K dispozici jsou typy: pevná, výpočtem z jednotkové ceny, výpočtem z celkové ceny. Podrobné informace jakým způsobem systém provádí výpočet v závislosti na typu ceny naleznete v dokumentaci 'Kalkulace - výpočty cen produktů'.
Název produktu Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje dle názvu produktu definovaného v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, záložce Produkty a služby.
Třída Výběr NE, = *VŠE Filtruje dle třída produktu v níž je produkt definovaný v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, záložce Produkty a služby přiřazen.
ID Provozovny Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje dle IdentifikátorU provozovny.
Provozovna Výběr NE, = *VŠE Filtruje dle názvu provozovny.
Cena M Číslo NE, prázdné Filtruje dle jednorázové ceny za použitý materiál, která je započtená do kalkulace bez ohledu na počet ks. Pokud je tato cena zadaná, je vždy zohledněna při výpočtu ceny bez ohledu na použitý Typ ceny.
Cena M/ks Číslo NE, prázdné Filtruje dle položky, která je zpřístupněna pouze pokud je vybrán Typ ceny výpočtem (z jednotkové nebo z celkové ceny). Cena, která je zde uvedena bude přičtena ke každému ks.
Cena Z Číslo NE, prázdné Filtruje dle jednorázové ceny zhodnocení, která slouží k nacenění např. za vykonanou práci bez ohledu na počet ks. Pokud je tato cena zadaná, je vždy zohledněna při výpočtu ceny bez ohledu na použitý Typ ceny.
Cena Z/ks Číslo NE, prázdné Filtruje dle položka, která je zpřístupněna pouze pokud je vybrán Typ ceny výpočtem (z jednotkové nebo z celkové ceny). Cena, která je zde uvedena bude přičtena ke každému ks.
Váha Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje dle váhy jednoho kusu v gramech. Hmotnost produktu má vliv např. při výpočtu ceny dopravného jenž se definují v modulu
mod_submenu_transport EXPEDICE PRODUKTŮ
tabulce 'Ceník dopravy'.
Best buy Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje dle položka, která je zpřístupněna pouze pokud je vybrán typ ceny pevná. Je-li tento příznak zaškrtnut, říkáme, že pro danou kombinaci parametrů vychází nejlepší cena poměr cena/ks.
Body Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje dle položky, která je zpřístupněna pouze pokud je vybrán typ ceny pevná. Zákazník může koupit produkt za cenu uvedenou v poli 'Cena materiálu - přidat ke všemu' nebo může koupit produkt za cenu uvedenou v poli 'Cena materiálu - přidat ke všemu', odečtenou o slevu jejíž hodnota je uvedena v poli 'Sleva' a z jeho účtu bude zároveň odečten počet bodů uveden v poli 'Body'. Jedná se tedy o kombinaci platby finance - body.
Sleva Číslo NE, prázdné Filtruje dle položky, která je zpřístupněna pouze pokud je vybrán typ ceny pevná. Částka, která je zde zadaná bude odečtena při výpočtu pevným typem ceny.
Platnost OD Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje dle data počátku platnosti ceníku. Pokud není žádné datum zadané, platnost je neomezená.
Platnost DO Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje dle data konce platnosti ceníku. Pokud není žádné datum zadané, platnost je neomezená.
Vytvořil Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje dle operátora, který ceník vytvořil.
Vytvořeno Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje dle data vytvoření produktu.
Změnil Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje dle operátora, který jako poslední provedl změnu ceníku.
Změněno Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje dle data poslední změny ceníku.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5.1.3. Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v článku Grafické uživatelské rozhraní.

 • table_nav_insert "Vytvořit ceník"
 • table_nav_insert_copy "Vytvořit ceník s předvyplněním"
 • table_nav_edit "Změnit ceník"
 • table_nav_delete "Smazat ceník"

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5.2. Tabulka "Parametry ceny"

Tabulka představuje nastavení jednotlivých parametrů příslušného produktu v rámci ceníku vybraného v tabulce 'Seznam ceníků'.

4.1.4-Tab-ParametryCeny.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5.2.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Identifikátor parametru ceny. price_calculation_params.PCP_ID
Parametr ANO Název parametru. price_calculation_params.PCP_PAR_NAME
Hodnota ANO Hodnota parametru. price_calculation_params.PCP_VALUE
Vytvořeno ANO Datum a čas vytvoření parametru ceny. price_calculation_params.PCP_CREATED
Vytvořil ANO Operátor, který parametr vytvořil. price_calculation_params.PCP_CREATED_L_ID
Změněno NE Datum a čas poslední změny parametru ceny. price_calculation_params.PCP_CHANGED
Změnil NE Operátor, který jako poslední provedl změnu parametru ceny. price_calculation_params.PCP_CHANGED_L_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5.2.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
ID ceníku Číslo ANO Filtruje seznam dle identifikátoru ceníku vybraného v tabulce 'Seznam ceníků'.
Hledej Text ANO Filtruje seznam dle zadaného textového řetězce. Hledaný výraz se porovnává se sloupcem 'Parametr'.
Parametr Text NE Filtruje seznam dle názvu parametru.
Hodnota Text NE Filtruje seznam dle hodnoty parametru.
Vytvořil Text NE Filtruje seznam dle operátora, který parametr vytvořil.
Vytvořeno Číslo NE Filtruje seznam dle data vytvoření parametru ceny.
Změnil Text NE Filtruje seznam dle operátora, který jako poslední provedl změnu parametru ceny.
Změněno Číslo NE Filtruje seznam dle data poslední změny parametru ceny.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5.2.3. Akční tlačítka
Tabulka nemá žádné akce.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5.3. Tabulka "Meze ceny"

Tabulka zobrazuje záznamy pouze v případě, že je v tabulce 'Seznam ceníků' vybrán záznam typu 'Výpočtem z jednotkové' nebo 'Výpočtem z celkové' ceny. Záznamy v tabulce zobrazují ceny za materiál a zhodnocení (práci) v závislosti na množství.

4.1.4-Tab-MezeCeny.jpg

2.5.3.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Identifkátor záznamu meze ceny. price_calculation_ranges.PCR_ID
Množství ANO Množství produktů. price_calculation_ranges.PCR_VOLUME
Cena pro materiál ANO Cena za použitý materiál započtená do kalkulace pro počet uvedený ve sloupci 'Množství'. price_calculation_ranges.PCR_M_PRICE
Cena pro zhodnocení ANO Cena zhodnocení (práci) započtená do kalkulace v závislosti na množství produktů uvedeném ve sloupci 'Množství'. price_calculation_ranges.PCR_V_PRICE
Akce NE Označení zda je cenová mez akční či nikoli. S akční mezí je speciálně nakládáno např. v souvislosti s vedením eshopu. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Jak pracovat s eshopem'. Pouze 1 cenová mez může být označena jako akční.
Vytvořeno ANO Datum a čas vytvoření záznamu meze ceny. price_calculation_ranges.PCR_CREATED
Vytvořil ANO Operátor, který záznam meze ceny vytvořil. price_calculation_ranges.PCR_CREATED_L_ID
Změněno NE Datum a čas poslední změny meze ceny. price_calculation_ranges.PCR_CHANGED
Změnil NE Operátor, který jako poslední provedl změnu meze ceny. price_calculation_ranges.PCR_CHANGED_L_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5.3.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
ID ceníku Číslo ANO Filtruje seznam dle identifikátoru ceníku vybraného v tabulce 'Seznam ceníků'.
Hledej Text ANO, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle zadaného textového řetězce.
Množství Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle množství produktů.
Cena pro materiál Číslo NE, prázdné Filtruje seznam dle ceny za použitý materiál, která je započtená do kalkulace pro počet uvedený ve sloupci 'Množství'.
Cena pro zhodnocení Číslo NE, prázdné Filtruje seznam dle ceny zhodnocení (práci), která je započtená do kalkulace v závislosti na množství produktů uvedeném ve sloupci 'Množství'.
Vytvořil Text NE, obsahuje prázdné Filtruje seznam dle operátora, který záznam meze ceny vytvořil.
Vytvořeno Číslo NE, obsahuje prázdné Filtruje seznam dle data a času vytvoření záznamu meze ceny.
Změnil Text NE, obsahuje prázdné Filtruje seznam dle operátora, který jako poslední provedl změnu meze ceny.
Změněno Číslo NE, obsahuje prázdné Filtruje seznam dle data a času poslední změny meze ceny.
Akce Text NE, obsahuje prázdné Filtruje seznam dle označení zda je cenová mez akční či nikoli. S akční mezí je speciálně nakládáno např. v souvislosti s vedením eshopu. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Jak pracovat s eshopem'. Pouze 1 cenová mez může být označena jako akční.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5.3.3. Akční tlačítka
Tabulka nemá žádné akce.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5.4. Tabulka "Kupóny"

Představuje seznam definovaných slevových kupónů. Funkcionalita kupónů je použita pro partnery využívající vedení eshopu. Podrobnější informace k této funkcionalitě naleznete v dokumentaci 'Slevové kupóny'.

4.1.4-Tab-Kupóny.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5.4.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID kupónu NE Identifikátor kupónu. services_groups_def_coupon.SGDC_ID
ID skupiny produktů NE Při vytvoření nového kupónu se automaticky založí interní skupina produktů typu 'Kupóny'. Tato skupina je nutná pro práci s kupóny nicméně v modulu
mod_services_cibs_partner_groups SKUPINY PRODUKTŮ/SLUŽEB
není zobrazena. Skupina je ovšem zobrazena v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, stejnojmenné záložce, kde lze do této skupiny přiřazovat produkty a následně je filtrovat.
services_groups_definition.SGD_ID
Název kupónu ANO Název kupónu. services_groups_definition.SGD_NAME
Množství ANO Maximální množství produktů, které je možné zakoupit s použitím kuponu. services_groups_def_coupon.SGDC_COUNT
Akční cena ANO Cena jednoho kusu produktu, který patří do skupina produktů přiřazených k tomuto kupónu. Zadaná cena je vždy včetně DPH. services_groups_def_coupon.SGDC_PRICE
Vytvořeno NE Datum a čas vytvoření kupónu. services_groups_definition.SGD_CREATED
Vytvořil NE Operátor, který kupón vytvořil. services_groups_definition.SGD_CREATOR
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5.4.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Hledej Text ANO, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle zadaného textového řetězce. Hledaný výraz se porovnává se sloupcem 'Název kupónu'.
Název kupónu Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu kupónu.
Množství od-do Číslo NE, prázdné Filtruje seznam dle maximálního množství produktů, které je možné zakoupit s použitím kuponu.
Akční cena od-do Číslo NE, prázdné Filtruje seznam dle ceny jednoho kusu produktu, který patří do skupina produktů přiřazených k tomuto kupónu. Zadaná cena je vždy včetně DPH.
Vytvořil Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle operátora, který kupón vytvořil.
Vytvořeno od-do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data a času vytvoření kupónu.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.5.4.3. Akční tlačítka

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.6. Záložka "Termíny"

Potřebujete pro své produkty nastavit harmonogram jejich dodání, přesně specifikovat dodací lhůty per
mod_services_cibs_partner_groups SKUPINY PRODUKTŮ/SLUŽEB
a k nim příslušné ceny či dostupné dopravce? To vše a mnohem více lze nastavit právě na této záložce. V této kapitole naleznete podrobný popis jednotlivých tabulek, jejich sloupců, filtrů. Praktické informace jak termíny nastavit naleznete v dokumentaci 'Termíny dodání'.

2.6.1. Tabulka "Termíny dodání"

Tabulka obsahuje přehled termínů dodání.

4.1.0-Tab-TerminyDodani.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.6.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID ANO ID záznamu. delivery_schedule.DS_ID
ID skupiny NE ID skupiny produktu. Skupina je definována v modulu
mod_services_cibs_partner_groups SKUPINY PRODUKTŮ/SLUŽEB
.
delivery_schedule.DS_SGD_ID
Skupina produktu ANO Název skupiny produktu. Skupina je definována v modulu
mod_services_cibs_partner_groups SKUPINY PRODUKTŮ/SLUŽEB
.
services_groups_def.SGD_NAME
Den dodání ANO Dodání do dnů nebo dodání do hodiny aktuálního dne (v závorce je uvedena dostupnost do hodiny aktuálního dne). delivery_schedule.DS_DELIVERY
Dostupnost ANO Datum do kterého nebude tento termín dostupný. delivery_schedule.DS_SUSPEND_TO
Materiál(%) ANO Procento ceny materiálu (< 100 znamená snížení ceny, > 100 znamená navýšení ceny). delivery_schedule.DS_M_RATIO
Zhodnocení(%) ANO Procento ceny zhodnocení (< 100 znamená snížení ceny, > 100 znamená navýšení ceny). delivery_schedule.DS_V_RATIO
Materiál BB(%) ANO Procento ceny materiálu pro BestBuy ceny (< 100 znamená snížení ceny, > 100 znamená navýšení ceny). delivery_schedule.DS_M_RATIO_BB
Zhodnocení BB(%) ANO Procento zhodnocení ceny materiálu pro BestBuy ceny (< 100 znamená snížení ceny, > 100 znamená navýšení ceny). delivery_schedule.DS_V_RATIO_BB
Doprava NE Seznam dopravců pro který je záznam platný z modulu
mod_submenu_transport EXPEDICE PRODUKTŮ
.
transport_areas.NAME
Vytvořeno NE Datum a čas vytvoření záznamu. delivery_schedule.DS_CREATED
Vytvořil NE Jméno osoby, která záznam vytvořila. delivery_schedule.DS_CREATOR_L_ID
Změněno NE Datum a čas poslední změny záznamu. delivery_schedule.DS_CHANGED
Změnil NE Jméno osoby, která provedla poslední změnu záznamu. delivery_schedule.DS_CHANGED_L_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.6.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo = prázdné Filtruje seznam dle ID záznamu.
Hledej Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Skupina produktu".
Termín Číslo = prázdné Filtruje seznam dle sloupce "Dne dodání".
Třída Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle třídy produktu.
Dopravce Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle typu dopravce.
ID skupiny Číslo obsahuje - prázdné Filtruje dle ID skupiny produktů. Skupina je definována v modulu
mod_services_cibs_partner_groups SKUPINY PRODUKTŮ/SLUŽEB
.
Změnil Text obsahuje - prázdné Filtruje jméno osoby, která provedla poslední změnu záznamu dle zadaného textového řetězce.
Změněno od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje datum a čas poslední změny záznamu dle zadané hodnoty.
Materiál(%) Číslo obsahuje - prázdné Filtruje procento ceny materiálu (< 100 znamená snížení ceny, > 100 znamená navýšení ceny) dle zadané hodnoty.
Materiál BB(%) Číslo obsahuje - prázdné Filtruje procento ceny materiálu pro BestBuy ceny (< 100 znamená snížení ceny, > 100 znamená navýšení ceny) dle zadané hodnoty.
Zhodnocení(%) Číslo obsahuje - prázdné Filtruje procento ceny zhodnocení (< 100 znamená snížení ceny, > 100 znamená navýšení ceny) dle zadané hodnoty.
Zhodnocení BB(%) Číslo obsahuje - prázdné Filtruje procento zhodnocení ceny materiálu pro BestBuy ceny (< 100 znamená snížení ceny, > 100 znamená navýšení ceny) dle zadané hodnoty.
Dostupnost od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje datum do kterého nebude tento termín dostupný dle zadané hodnoty.
Vytvořil Text obsahuje - prázdné Filtruje jméno osoby, která záznam vytvořila dle zadaného textového řetězce.
Vytvořeno od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje datum a čas vytvoření záznamu.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.6.1.3. Akční tlačítka

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.6.2. Tabulka "Dopravce"

Tabulka obsahuje jednotlivé způsoby dopravy, které se vážou k termínům definovaných v tabulce 'Termíny dodání'. Seznam dopravců vychází z číselníku definovaného v databázi. To znamená, že pro jednotlivé partnery je možné definovat specifický seznam. Seznam uvedený na následujícím obrázku je tedy pouze orientační.

4.1.0-Tab-Dopravce.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.6.2.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Identifikátor záznamu. transport_areas.TA_ID
Název ANO Název dopravce, definice vychází z tabulky "Ceník dopravy". transport_areas.TA_NAME
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.6.2.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Termín dodání Číslo = hodnota sloupce ID tabulky 'Termíny dodání' Filtr představuje vazbu na tabulku 'Termíny dodání' prostřednictvím ID záznamu.
Název Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu typu dopravy.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.6.2.3. Akční tlačítka

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.7. Záložka "Sady"  wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Záložka obsahuje přehled sestav služeb obsahující služby a slevy pro vybranou službu.

2.7.1. Tabulka "Sestavy"

Tabulka obsahuje přehled nadefinovaných sestav pro vybranou službu. K vybranému záznamu v této tabulce ovlivňuje zobrazení dat v tabulkách "Služby sestavy" a "Slevy sestavy".

3.3.7CibsDocProduktySluzby TblSestavy.jpg

Použití sestavy

Ke každé službě je možné přidat libovolné množství konfigurací (pod pojmem konfigurace se rozumí její název a množinu služeb). Ve Wizardu a na kartě zákazníka se v dialogu na aktivaci/změnu/transfer služby zobrazuje nové pole „Sestava“, kde lze sestavu vybrat nebo se sama předvybere v případě shody zadaných kritérií (formulář se aktualizuje dle typizované sestavy).

3.3.7CibsDocProduktySluzby pouzitySestavy.jpg

Bude-li dané aktivní službě odpovídat více typizovaných sestav, vybere se ta s nejvíce službami. Zákazník je považován za uživatele sestavy pokud:
 • Má shodnou nebo větší množinu služeb pozice "Závislá".
 • Má shodnou, menší nebo větší množinu slev (sleva sestavu neovlivňuje). Hodnoty slev nejsou podstatné.

Jednotlivé konfigurace se spravují pomocí dialogu podobného tomu při aktivaci služby - operátor může měnit název a seznam závislých služeb.

2.7.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Zobrazuje ID sestavy. services_set.SS_ID
Název ANO Zobrazuje Název sestavy (pole "Název" dialogu aktivace/editace sestavy). services_set.SS_NAME

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.7.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Název Text NE Filtruje seznam sestav na zadaný výraz.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.7.1.3. Akční tlačítka
 • tlačítko table nav insert.gif "Vložit novou sestavu služeb":

3.3.7-form-VlozeniSestavySluzeb.jpg

Vytváření nové sestavy je závislé na nastavení služby, u které se chce provést nastavení sestavy. V dialogu se zobrazuje část pro výběr služeb s ohledem na definici návazností viz tabulka Seznam návazností . Jedná se o shodnou část jako v dialogu pro aktivaci/změnu/transfer služby.

Název Typ Povinné Popis Umístění v databázi
Bázová služba Text   Zobrazuje název sxlužby, u které se vytváří sestava. services_name.NAME
Název Výběr ANO Zobrazuje Určuje datum do kterého nebude tento termín dostupný. delivery_schedule.DS_SUSPEND_TO
Cena Text   Určuje termín dodání do zadaného počtu pracovních dnů. delivery_schedule.DS_DELIVERY

 • tlačítko table nav edit.gif "Editace sestavu služeb": Dialog "Editace sestavy" umožňuje provést změnu v nastavené sestavě služeb. dialog je shodný jako u tlačítka table nav insert.gif "Vložit novou sestavu služeb". V případě použití tlačítka při neexistenci žádné sestavy, systém oznámí hlášku: 3.3.7-bubbles-EditaceSestavy.jpg.

 • tlačítko table nav delete.gif "Smazat sestavu služeb": umožňuje provést smazání sestavy u vybrané služby. Pro potvrzení je potřeba potvrdit dialog.
  3.3.7-form-SmazaniSestavySluzeb.jpg
V případě použití tlačítka při neexistenci žádné sestavy, systém oznámí hlášku: 3.3.7-bubbles-SmazaniSestavy.jpg.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.7.2. Tabulka "Služby sestavy"

Tabulka obsahuje seznam služeb nadefinovaných u vybrané sestavy v tabulce Sestavy .

3.3.7CibsDocProduktySluzby TblSluzbySestavy.jpg

2.7.2.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Zobrazuje ID položky služby. services_set_items.SSI_ID
Název ANO Zobrazuje název služby. services_name.NAME

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.7.2.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Název Text NE Filtruje seznam sestav na zadaný výraz.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.7.3. Tabulka "Slevy sestavy"

Tabulka obsahuje seznam slev nadefinovaných u vybrané sestavy v tabulce Sestavy .

3.3.7CibsDocProduktySluzby TblSlevySestavy.jpg

2.7.3.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID NE Zobrazuje ID položky slevy. services_set_discounts.SSD_ID
Název ANO Zobrazuje název slevy. services_discounts.SD_NAME
Hodnota NE Zobrazuje hodnotu slevy. services_set_discounts.SSD_SD_VALUE

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.7.3.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Název Text NE Filtruje seznam sestav na zadaný výraz.
Hodnota od - do Číslo NE Filtruje seznam slev na zadané rozpětí hodnoty slevy.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.8. Záložka "Kategorie"

2.8.1. Tabulka "Hierarchie kategorií produktů"

Dle kategorizace, kterou si zde nastavíte se budou zobrazovat produkty v Selfcare - product boardu. Kategorie nestačí pouze vytvořit, ale je potřeba produkty do nich přiřadit. Produkty lze přiřadit 2 způsoby. Prvním je v tabulce 'Seznam produktů/služeb' vybrat produkt, který chceme přiřadit, následně v tabulce 'Hierarchie kategorií produktů' označit kategorii do které chceme produkt přiřadit. Označení provedeme pomocí zeleného buttonu nacházející se v prvním sloupci tabulky. Po označení příslušných kategorií použijeme akci event_services_bulk_groups_assign 'Přiřazení vybraného produktu do označených kategorií'. Druhým způsobem je využití web services metody ws_product_update.

4.0.7-Tab-HierarchieKategoriiProduktu.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.8.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Umístění v databázi
ID ANO Identifikátor kategorie. services_groups_def.SGD_ID
Název ANO Název kategorie. services_groups_def.SGD_NAME
Popis NE Podrobný popis kategorie. services_groups_def.SGD_NOTE
Pořadí ANO Relativní pořadí v němž bude kategorie zobrazena. Kategorie jsou zobrazovány dle tohoto čísla v pořadí od nejmenších hodnot k nejvyšším. services_groups_def.SGD_ORDER

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.8.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Produkt Číslo ANO, = ID produktu Identifikátor produktu vybraného v tabulce 'Seznam produktů/služeb'.
ID Číslo ANO, = prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru kategorie.
Název Text NE, obsahuje prázdné Filtruje seznam dle názvu kategorie.
Popis Text NE, obsahuje prázdné Filtruje seznam dle podrobného popisu kategorie.
Pořadí Text NE, obsahuje prázdné Filtruje seznam dle relativního pořadí v němž bude kategorie zobrazena.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

2.8.1.3. Akční tlačítka

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=SERVICES,
SERVICES_MAIN,
SERVICES_TVPROG,
SERVICES_PRICE,
SERVICES_TARIF,
SERVICES_CALCULATION,
SERVICES_DELIVERY,
SERVICES_SET,
SERVICES_CAT,
SLUŽBY,
SLUŽBY.SLUŽBY,
DELIVERY_SCHEDULE.DELETE,
DELIVERY_SCHEDULE.EDIT,
DELIVERY_SCHEDULE.INSERT,
DELIVERY_SCHEDULE.TERM_DELETE,
DELIVERY_SCHEDULE.TERM_SET,
DELIVERY_SCHEDULE_TRANSPORT.SET_TRANSPORT,
PRICE_CALCULATION.DELETE,
PRICE_CALCULATION.DELETE.DETAILS,
PRICE_CALCULATION.EDIT,
PRICE_CALCULATION.INSERT,
PRICE_CALCULATION.PARAM.DELETE,
PRICE_CALCULATION.PARAM.EDIT,
PRICE_CALCULATION.PARAM.INSERT,
PRICE_CALCULATION.RANGE.DELETE,
PRICE_CALCULATION.RANGE.EDIT,
PRICE_CALCULATION.RANGE.INSERT,
SERVICES_LIST.BULK_GROUPS_ASSIGN,
SERVICES_LIST.DELETE,
SERVICES_LIST.EDIT,
SERVICES_LIST.IMPORT_SERVICES,
SERVICES_LIST.INSERT,
SERVICES_LIST.INSERT_COPY,
SERVICES_NAME.PREMISES.UPDATE,
SERVICES_NAME_DEP.DELETE,
SERVICES_NAME_DEP.EDIT,
SERVICES_NAME_DEP.INSERT,
SERVICES_NAME_LOC.DELETE,
SERVICES_NAME_LOC.EDIT,
SERVICES_NAME_LOC.INSERT,
SERVICES_TARIF.EDIT,
SERVICES_TARIF.INSERT,
SERVICES_TARIF_PRICE.DELETE,
SERVICES_TARIF_PRICE.EDIT,
SERVICES_TARIF_PRICE.INSERT,
SERVICES_TARIF_TIMEZONE.DELETE,
SERVICES_TARIF_TIMEZONE.EDIT,
SERVICES_TARIF_TIMEZONE.INSERT,
SERVICES_TVPROGS_LIST.DELETE,
SERVICES_TVPROGS_LIST.EDIT,
SERVICES_TVPROGS_LIST.IGNORE_CLOSURE,
SERVICES_TVPROGS_LIST.INSERT,
SM_SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.CONFIRM

Obecná související práva

 • právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu
  mod_submenu_settings NASTAVENÍ
  je možné napříč systémem nastavit zobrazování legendy

Předdefinované role

RoleSorted ascending
W2P Modul Produkty/služby - user
W2P Modul Produkty/služby - user
Modul Produkty/služby (bez W2P záložek) - admin
Modul Produkty/služby (bez W2P záložek) - user
Modul Produkty/služby - admin
Modul Produkty/služby - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu SERVICES.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Produkty/služby

Topic revision: r6 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback