Referenční popis modulu Karta zákazníka

Položka menu
menu_users ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu
mod_submenu_user_list KARTA ZÁKAZNÍKA
Název modulu Karta zákazníka
Popis modulu Detailní náhled na zákazníka.

Obsah:

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Modul představuje detailní náhled na informace vztahující se ke konkrétnímu zákazníkovi.
arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

2. Záložky

Záložka "Info"

Záložka obsahuje seznam všech služeb přiřazených k zákazníkovsi, na ně navázané slevy či závislé služby a kompletní historii vázanou k zákazníkovi doplněnou o historii služeb na zařízeních.

Tabulka "Detaily"

Účelem tabulky je poskytnou jednoduchý, rychlý náhled na nejdůležitější informace vztahující se k zákazníkovi a jeho produktům/službám, které má operátor vždy k dispozici, bez ohledu na to na jaké záložce modulu 'Karty zákazníka' se nachází. Barevný podklad tabulky se může lišit v závislosti na tom do jaké skupiny zákazník patří. Pro jednotlivé skupiny zákazníků lze nastavovat různé barevné podklady, podrobnější informace naleznete v refereční dokumentaci modulu
mod_submenu_groups SKUPINY ZÁKAZNÍKŮ
. Tabulku lze rozdělit na část vztahující se primárně k zákazníkovi a jeho nastavení, druhá část je pak soustředěna na produkty/služby které jsou zákazníkovi přiřazeny.

4.0.20-Tab-Detaily.jpg

Část vztahující se k zákazníkovi
Název Typ Popis
Zákazník Výběr Zákazník zaregistrovaný v CIBSu, jeho správu lze provést v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
.
Nálada zákazníka Ikona Údaj slouží zejména pro operátory Call Centra, který může díky této informaci přizpůsobit komunikaci se zákazníkem. Podrobnější informace ktéto funkcionalitě naleznete v referenční dokumentaci modulu
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
.
Výběr Zašrtávátko Zaškrtávátko je úzce spjato s výběrovým polem 'Zákazník'. Pokud je zaškrtnuto, můžeme v poli vybírat mezi zákazníky s tím, že se nám otevře karta zákazníka, kterého zvolíme. Pokud je odškrtnuto, není možné mezi kartami zákazníků vybírat.
Adresa Textová informace Adresa trvalého bydliště / sídla, která je evidována ve stejnojmenné položce u zákazníka v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
.
E-mail Textová informace Emaily, které jsou evidovány ve stejnojmenné položce u zákazníka v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
.
Telefon Textová informace Telefony, které jsou evidovány ve stejnojmenné položce u zákazníka v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
.
Login Textová informace Login, který je evidován ve stejnojmenné položce u zákazníka v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
. Login může být při vytváření nového zákazníka nastaven tak, že ho operátor zadá manuálně nebo ho automaticky vygeneruje systém dle předem domluveného formátu (např. login shodný s emailem, , kombinace čísel a znaků omezená početem).
Připomínky Odkaz Pokud není u zákazníka evidována žádná připomínka je zde zobrazena textová informace 'přidat připomínku', která je zároveň odkazem do modulu
mod_submenu_task_reminders PŘIPOMÍNKY
, kde lze připomínku nastavit. Pokud připomínka u zákazníka evidována je, zobrazí se textová informace 'EXISTUJÍ PŘIPOMÍNKY (počet)'. Kliknutím na odkaz jsme opět přesměrování do modulu
mod_submenu_task_reminders PŘIPOMÍNKY
.
Saldo Textová informace Saldo zákazníka představuje součet všech jeho předpisů a plateb ke dni DÚZP. Saldo může být záporné, což znamená, že máte se zákazníkem pohledávku nebo kladné představující, že má zákazník přeplaceno. Hodnota před lomítkem je saldo bez omezení tzv. účetní saldo, hodnota za lomítkem je saldo po splatnosti (dluh). Saldo po splatnosti zobrazuje částku všech předpisů po splatnosti k aktuálnímu datu bez ohledu na to, jak jsou platby napárovány.
VS Textová informace Variabilní symbol zákazníka, který je evidován ve stejnojmenné položce v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
. Prostřednictvím VS lze párovat platby k zákazníkovi. VS může být při vytváření nového zákazníka nastaven tak, že ho operátor zadá manuálně nebo ho automaticky vygeneruje systém dle předem domluveného formátu (např. VS shodný s číslem smlouvy).
Smlouva Textová informace Číslo smlouvy zákazníka, které je evidována ve stejnojmenné položce v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
. Dokument smlouvy je evidován v modulu . Údaj může být při vytváření nového zákazníka nastaven tak, že ho operátor zadá manuálně nebo ho automaticky vygeneruje systém dle předem domluveného formátu např. rok, pořadové číslo smlouvy (RRRR00001, RRRR00002), atd..
SIPO Textová informace SIPO číslo, které je evidováno ve stejnojmenné položce v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
. SIPO je zadáváno pouze pokud má zákazník nastaven jeden ze způsobů povolených úhrad SIPO platby. Podrobnější informace k nastavení smlouvy SIPA pro danou lokaci naleznete v referenční dokumentaci
mod_submenu_sipo SIPO
.
Nespárováno Textová informace Součet všech nespárovaných částek zákazníkových plateb.
Po splatnosti Textová informace Součet všech předpisů k aktuálnímu datu po splatnosti (doplňuje informaci o saldo po splatnosti). Po splatnosti zobrazuje částku předpisů po splatnosti, na které nejsou napárované platby. Tato položka může být rovněž zobrazena v modulu
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
pod údajem "Nespárováno" nebo v Selfcare. Pro povolení v OpCare (is.cibs.cz) je nutné kontaktovat support@cibs.cz.
Na cestě Textová informace Počet dní pro definici doby peněz na cestě pro SIPO nebo Inkaso. SIPO se počítá od prvního dne v měsíci, pro který je generováno a Inkaso ode dne, ve kterém se má generovat. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci modulu
mod_submenu_sipo SIPO
.

Část vztahující se k produktu/službě
Název Typ Popis
Uzávěrka Textová informace Datum daňové uzávěrky pro službu vybranou v tabulce 'Produkty a služby'. Podrobnější informace k uzávěrkám naleznete v referenční dokumentaci modulu
mod_submenu_accountancy ÚČTO
.
Sml. závazek Textová informace Datum smluvního závazku pro službu vybranou v tabulce 'Produkty a služby'.
Billing Textová informace Billing představuje způsob úhrady založený na nastavení billing plánu pro produkt/službu vybraný v tabulce 'Produkty a služby'.
Jednotka Textová informace Jednotka přiřazená k zákazníkovi a jeho službám. Podrobnější informace k jednotkám naleznete v referenční dokumentaci modulu
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
.
Poznámka Textová informace Poznámka k produktu/službě vybraného v tabulce 'Produkty a služby'. Poznámku lze zadat prostřednitvím akcí "Aktivace produktu/služby" nebo "Editace dalších parametrů produktu/služby" případně v modulu
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
.
Smlouva Textová informace Číslo smlouvy vztahující se k produktu/službě vybranou v tabulce 'Produkty a služby'. V praxi může mít zákazník smlouvu přímo na sebe, nebo na své jednotlivé produkty/služby.
VS Textová informace Variabilní symbol produktu/služby. Prostřednictvím VS lze párovat platby na konkrétní produkt/službu. VS může být zadán prostřednictvím akcí "Aktivace produktu/služby" nebo "Editace dalších parametrů produktu/služby".
Platit od Textová informace První den od kdy bude produkt/služba zpoplatňován. Počátek placení může být zadán prostřednictvím akcí "Aktivace produktu/služby" nebo "Editace dalších parametrů produktu/služby".
Platit do Textová informace Poslední den do kdy bude produkt/služba zpoplatňován. Konec placení je nastaven automaticky k datu ukončení produktu/služby.
Uhrazeno do Textová informace Toto datum se definuje pouze v tom případě, že úhrada probíhá automaticky úhradou z UniCreditu.

Akční tlačítka

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Tabulka "Produkty a služby"

Zobrazuje seznam všech produktů/služeb a k nim důležité informace spojené se zákazníkem bez ohledu na to zdali jsou ukončené, aktivní, nezapojené, blokované či plánované do budoucna. Nad produkty/služby lze vykonávat množství akcí jejichž podrobný popis naleznete v dokumentaci Jak na správu karty zákazníka.

4.0.19-Tab-Produkty a služby.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Produkt/služba ANO Název produktu/služby. Název produktu/služby. services_name.NAME
Produkt/služba EU NE Název produktu/služby pro koncového zákazníka, tedy název, který je prezentován v SelfCare. Název produktu/služby pro koncového zákazníka, tedy název, který je prezentován v SelfCare. services_name.SN_EU_NAME
Provozovna NE Pokud má zákazník v modulu
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
vytvořené provozovny k nimž je přiřazen, pak je možné při 'Aktivaci produktu/služby' u tohoto zákazníka vybrat provozovnu pod kterou bude produkt/služba přiřazena.
Provozovna zákazníka pod kterou je produkt/služba provozována. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". services_active.SA_UP_ID
Cena ANO Aktuální cena produktu/služby. Aktuální cena produktu/služby. services_active.PRICE
Počátek ANO Datum aktivace produktu/služby (odkdy je produkt/služba funkční). Datum aktivace produktu/služby (odkdy je produkt/služba funkční). services_active.DATE_START
Konec ANO Datum deaktivace produktu/služby (do kdy je produkt/služba funkční). Datum deaktivace produktu/služby (do kdy je produkt/služba funkční). services_active.DATE_END
Billing ANO Název použitého billing plánu. Název billing plánu. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci "Billing plán". services_active_billing_name_get(SABNG_APPBUS_SESSION CHAR(40), SABNG_SA_ID INTEGER(11), SABNG_DATE DATE)
Perioda ANO Aktuálně nastavená perioda produktu/služby. Možné varianty: měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, plovoucí měsíční, plovoucí čtvrtletní, plovoucí pololetní, plovoucí roční, zpoplatněno najednou. Periodu lze u produktu/služby změnit v její definici. Aktuálně nastavená perioda produktu/služby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". services_active.SA_PERIOD
Dluh ANO Výše pohledávky po splatnosti. Výše pohledávky po splatnosti.  
VS NE Variabilní symbol produktu/služby, slouží v případě požadavku napárování platby přímo na produkt/službu, nikoli zákazníka. Variabilní symbol produktu/služby, slouží v případě požadavku napárování platby přímo na produkt/službu, nikoli zákazníka. services_active.VAR_SYMBOL
Umístění NE Textový popis místa poskytování služby. Omezeno na 100 znaků. Textový popis místa poskytování služby. Omezeno na 100 znaků. services_active.SA_LOCATION
Poznámka NE Textová poznámka k produktu/službě. Omezeno na 255 znaků. Textová poznámka k produktu/službě. Omezeno na 255 znaků. services_active.NOTE
ID NE Identifikátor záznamu v databázi. Identifikátor produktu/služby. services_active.ID
Objednávka NE Číslo objednávky v rámci které byl produkt/služba objednán. Číslo objednávky v rámci které byl produkt/služba objednán. orders.O_ORDER_NUMBER
Obchodník NE Jméno obchodníka, zprostředkovatele produktu/služby.   logins.SURNAME, logins.FIRST_NAME
Datum sepsání smlouvy NE Datum sepsání smlouvy, který je možné zadat v rámci aktivace produktu/služby. Datum sepsání smlouvy, který je možné zadat v rámci aktivace produktu/služby. services_active.SA_AGREEMENT_DATE
Sml. závazek NE Smluvní závazek do termínu. Smluvní závazek do termínu.  
Provozovatel NE Provozovatel, u kterého má zákazník službu aktivovanou. Provozovatel, u kterého má zákazník službu aktivovanou. get_user_name(services_active.SA_PROVIDER_USER_ID) AS SA_PROVIDER_NAME
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Stav služby Výběr = Zrušená Filtruje seznam dle aktuálního stavu služby, k dispozici jsou varianty: *VŠE, zablokovaná, aktivní, zrušená, nezapojená.
Stav produktu Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle aktuální stavu produktu, k dispozici jsou varianty: *VŠE, objednaný, realizovaný.
Periodicita Výběr = periodická Filtruje seznam dle periodicity, k dispozici jsou varianty: *VŠE, periodická, jednorázová.
Expedice Výběr *VŠE Filtruje seznam dle expedice, k dispozici jsou varianty: *VŠE, otevřená expedice, uzavřená expedice. Otevřená expedice znamená, že objednávka byla částečně předána k expedici a stále se čeká na expedici některého produktu, z tohoto důvodu otevřená expedice. Uzavřená expedice nastane v okamžiku kdy je celá objednávka se všemi svými produkty předána k expedici.
Pozice Výběr = Bázová Filtruje seznam dle pozice produktu/služby, k dispozici jsou varianty: *VŠE, bázová, závislá. Typickým příkladem závislé služby mohou být IPTV balíčky přiřazené k nějaké bázové (hlavní službě).
Produkt/služba Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu produktu/služby.
Produkt/služba EU Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu produktu/služby pro koncového zákazníka, tedy názvu, který je prezentován v SelfCare.
Billing Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle billing plánu.
Perioda Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle periody služby. Možné varianty: měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, plovoucí měsíční, plovoucí čtvrtletní, plovoucí pololetní, plovoucí roční, zpoplatněno najednou.
Poznámka Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle textové poznámky k produktu/službě. Omezeno na 255 znaků.
Umístění Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle textového popis místa poskytování služby. Omezeno na 100 znaků.
Obj. Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle čísla objednávky v rámci které byl produkt/služba objednán.
Obchodník Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle obchodníka, v rámci kterého byl produkt/služba objednán.
Provozovatel Text NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle provozovatele, u kterého má zákazník službu aktivovanou.
Provozovna Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle zákazníkovi provozovny pod kterou je produkt/služba přiřazena.
Počátek od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data aktivace produktu/služby (odkdy je produkt/služba funkční).
Konec od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data deaktivace produktu/služby (do kdy je produkt/služba funkční).
Datum sepsání smlouvy od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data sepsání smlouvy, který je možné zadat v rámci aktivace produktu/služby.
Cena od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle aktuální ceny produktu/služby.
Dluh od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle aktuální výše pohledávky po splatnosti.
Sml. závazek od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Smluvní závazek do termínu.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Tabulka "Seznam kampaní"

Zobrazuje seznam všech 'slev' přiřazených k produktu/službě. Slevy je možné filtrovat dle jejich platnosti (aktuální, nezapočaté, ukončené).

4.0.19-Tab-SeznamKampani.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Název kampaně ANO Název kampaně, která je přiřazena k produktu/službě vybraného v tabulce 'Produkty a služby'. Definice kampaně je uvedena v modulu
mod_submenu_services_discounts SLEVY
.
Název přiřazené kampaně. services_discounts.SD_NAME
Hodnota ANO Hodnota přiřazené kampaně. Hodnota přiřazené kampaně. services_active_discounts.SAD_VALUE
Počátek ANO Počátek přiřazené kampaně. Počátek přiřazené kampaně. services_active_discounts.SAD_START
Konec ANO Konec přiřazené kampaně. Konec přiřazené kampaně. services_active_discounts.SAD_END
Vytvořeno NE Přesný čas přiřazení kampaně k produktu/službě. Čas přiřazení kampaně. services_active_discounts.SAD_CREATED
Vytvořil NE Jméno a příjmené operátora, který přiřadil kampaň k produktu/službě. Tvůrce přiřazení kampaně. services_active_discounts.SAD_CREATOR_L_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Název kampaně Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu kampaně.
Platnost kampaně Výběr = aktuální Filtruje seznam dle platnosti kampaně, na výběr jsou k dispozici: *VŠE, aktuální, nezačaté, ukončené.
Vytvořil Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle zadaného řetězce, porovnává se se sloupcem 'Vytvořil'.
Vytvořeno od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data přiřazení slevy k produktu/službě.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Tabulka "Linkované"

Zobrazuje seznam všech závislých produktů/služeb, které jsou přiřazeny k bázovému produktu/službě vybraném v tabulce 'Produkty a služby'. Jedná se o produkty/služby, které jsme aktivovaly v části návazných produktů/služeb během aktivace, podrobnější informce naleznete v dokumentaci aktivace produktu/služby.

4.0.19-Tab-ZavisleProduktySluzby.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Závislý produkt/služba ANO Textový řetězec skládající se z Příjmení + Jméno + Název produktu/služby. Jméno, příjmení zákazníka + název závislého produktu/služby. services_active_linkage.SAL_SA_ID
Vytvořeno NE Datum a čas kdy byl závislý produkt/služba spojen s bázovým produktem/službou. Datum a čas kdy byl závislý produkt/služba spojen s bázovým produktem/službou. services_active_linkage.SAL_CREATED
Vytvořil NE Jméno a příjmení operátora, který závislé produkty/služby aktivoval. Jméno a příjmení operátora, který závislé produkty/služby aktivoval. services_active_linkage.SAL_CREATOR_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Závislý produkt/služba Text obsahuje - prázdné Jméno, příjmení zákazníka + název závislého produktu/služby.
Stav Výběr = *VŠE Stav služby, na výběr je: aktivní, nezapojeno, zablokovaná, zrušená.
Třída Výběr = *VŠE Třída služby, hodnoty se liší v závislosti na zpřístupnění tříd pro danou lokaci.
Typ Výběr = *VŠE Typ určující zdali se jedná o produkt nebo službu.
Pozice Výběr = *VŠE Pozice určující zdali se jedná o bázový nebo závislý produkt/službu. Typickým příkladem závislé služby mohou být IPTV balíčky přiřazené k nějaké bázové (hlavní službě).
Periodicita Výběr = *VŠE Periodicita produktu/služby, na výběr je: jednorázová, periodická.
Ke dni Datum = prázdné Datum ke kterému byly produkty/služby aktivovány. Vychází se z data "Počátek" tabulky "Produkty a služby".
Začátek od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Datum ke kterému byly produkty/služby aktivovány. Vychází se z data "Počátek", tabulky "Produkty a služby" s možností určit časový interval od-do.
Konec od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Datum ke kterému byly produkty/služby ukončeny. Vychází se z data "Konec", "Produkty a služby" s možností určit časový interval od-do.
Vytvořil Text obsahuje - prázdné Jméno a příjmení operátora, který závislé produkty/služby aktivoval.
Vytvořeno od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Datum a čas kdy byl závislý produkt/služba spojen s bázovým produktem/službou.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Tabulka "Historie zákazníka, produktů/služeb"

Zobrazuje seznam všech událostí, které jsou svázány se zákazníkem, jeho produkty nebo službami. Události mohou být minulé, současné nebo plánované do budoucna. Díky kompletní historii je možné kdykoli zjistit co a jak měl zákazník nastavené, eventuálně co je naplánované. Jedná se o jednu z nejdůležitějších tabulek celého systému s níž pracuje operátor prakticky denně.

4.0.19-Tab-HistorieZakaznika.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Typ události ANO Pod pojmem událost si lze představit činnost ke které u zákazníka došlo, událostí je mnoho např. aktivace produktu/služby, změna ceny, doplnění poznámky, připojení dokumentu atd... Typ události. services_history.EVENT_TYPE
Platnost ANO Datum od kdy je událost platná, událost lze plánovat do budoucna. Datum platnosti události. services_history.CHANGE_TIME
Název produktu/služby ANO Název produktu/služby. Produkt/služba ke které se událost váže. services_history.USER_SERVICE_ID
Hodnota ANO Hodnota vztahující se k události. Hodnota vztahující se k události. services_history.PRICE
Vloženo ANO Datum a čas vytvoření události, pozor! nejedná se o platnost události. Datum a čas vytvoření události, , pozor! nejedná se o platnost události. services_history.TIME
Vložil ANO Autor události definovaný v modulu
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
.
Autor události. services_history.AUTHOR
Poznámka ANO Poznámka k události. Omezena na 255 znaků. Poznámka k události. Omezena na 255 znaků. services_history.NOTE_TITLE
Popis NE Podrobný popis události. Na rozdíl od poznámky je určen pro rozsáhlejší obsah textu. Podrobný popis události. Na rozdíl od poznámky je určen pro rozsáhlejší obsah textu. services_history.NOTE_BODY
Zařízení NE Informační údaje o zařízení (název, typ, MAC, IP, ID atd...) u kterého událost nastala, typickým příkladem takovéto události je 'Změna parametrů zařízení'. Informační údaje o zařízení (název, typ, MAC, IP, ID atd...) u kterého událost nastala. services_history.ADD_PARAM
ID NE Identifikátor záznamu v databázi. Identifikátor události. services_history.ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Text = prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru události.
Hledej Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Typ události", "Poznámka", "Popis".
Událost Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle typu události, typy, které jsou na výběr.
Produkt/služba Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle názvu produktu/služby.
Pouze k produktu/službě Zaškrtávátko nezaškrtnuto Filtruje seznam dle záznamů vztahující se pouze k produktu/službě. Do výběru nejsou zahrnuty záznamy týkající se např. upomínacího procesu.
Pouze vymáhání Zaškrtávátko nezaškrtnuto Filtruje seznam dle záznamů vztahující se k procesu upomínání (vymáhání).
Podle nastavení Zaškrtávátko nezaškrtnuto Filtruje seznam do něhož nejsou zahnovány události typu 'Expedice dokumentu', 'Odeslání mailu', 'Odeslán SMS', 'Smluvní dokument'.
Typ Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle zdroje události, na výběr je: 'bez omezení', 'pouze události ze SelfCare', 'pouze události z CIBSu'
Platnost od-do Datum = *VŠE Filtruje seznam dle data platnosti události.
Hodnota Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle hodnoty vztahující se k události.
Poznámka Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem 'Poznámka'.
Vložil Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem 'Vložil'.
Vloženo od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data vytvoření události.

Typ události Význam
Aktivace produktu/služby Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku aktivaci produktu/služby.
Aktivace zákazníka Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku jeho aktivace.
Automatická změna produktu/služby Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny produktu/služby jenž byla vykonána automatem.
Bodová odměna Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku kdy je zákazníkovi připsána bodová odměna. Týká se pouze W2P partnerů.
Čerpání uniCredit Záznam s tímto typem události představuje čerpání finančního uniCreditu a je použit především u tabulky 'Historie uniCredit' nacházející se v záložce 'uniCredit'.
Čerpání uniCredit - body Záznam s tímto typem události představuje čerpání bodového uniCreditu a je použit především u tabulky 'Historie uniCredit' nacházející se v záložce 'uniCredit'.  
Dobití kreditu na ústředně Phonet Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku dobití kreditu na ústředně Phonet.
Dokument Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku připojení dokumentu k zákazníkovi nebo jeho produktům/službám.
Expedice dokumentu Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku kdy je provedena expedice dokumentu.
Zapojení / realizace Pokud se služba aktivuje do budoucna a má nastaveno oddělené zapojení a aktivaci, tak se vytvoří událost 'K zapojení a aktivaci / K realizaci' . Následným zapojením se událost změní z 'K zapojení a aktivaci / K realizaci' na 'Zapojení / realizace' .
K zapojení a aktivaci / K realizaci Pokud se služba aktivuje do budoucna a má nastaveno oddělené zapojení a aktivaci, tak se vytvoří událost 'K zapojení a aktivaci / K realizaci' . Následným zapojením se událost změní z 'K zapojení a aktivaci / K realizaci' na 'Zapojení / realizace' .
Kód doporučení Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku, kdy zákazník v SelfCare vyplní kódu doporučení. Týká se pouze W2P partnerů. Zákazník má při své registraci možnost vyplnit pole tzv. kód doporučení kam uvede identifikátor jiného zákazníka, který ho doporučil. Tímto způsobem je možné připisovat zákazníkovi, který doporučil různé bodové odměny atd..
Konec kampaně Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku naplánovaného konce slevové kampaně. Konec slevové kampaně lze vykonat v okamžiku změny produktu/služby.
Odblokování služby Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku odblokování služby.
Odeslání mailu Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku, kdy je zákazníkovi odeslán email bez ohledu na to z jakého modulu byl email odeslán.
Odeslání přílohy e-mailem Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku kdy je zákazníkovi odeslán email včetně přílohy bez ohledu na to z jakého modulu byl email odeslán.
Odeslání SMS Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku kdy je zákazníkovi odeslána SMS bez ohledu na to z jakého modulu byla SMS odeslána.
Plán přenést zařízení Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vykonání přenosu zařízení z jedné služby na jinou. Přenos může vykonat operátor prostřednitvím modulu
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
nebo
mod_submenu_last_nodes KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
.
Plán stěhování zákazníka Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vykonání stěhování zákazníka z jednotku na jednotku, nutnou podmínkou je mít v lokaci nastavené jednotky. Plánování stěhování lze vykonat pouze ve 'Wizardu'.
Počátek kampaně Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku naplánovaného počátku slevové kampaně. Kampaň lze aktivovat v rámci aktivaci produktu/služby.
Pohyb uniCredit Záznam s tímto typem události představuje pohyb finančního uniCreditu a je použit především u tabulky 'Historie uniCredit' nacházející se v záložce 'uniCredit'.
Pohyb uniCredit - body Záznam s tímto typem události představuje pohyb bodového uniCreditu a je použit především u tabulky 'Historie uniCredit' nacházející se v záložce 'uniCredit'.  
Potvrzení smluvních podmínek V databázi je uvedeno nastavení s určitým datem. Při přihlášení zákazníka do SelfCare je porovnán čas přihlášení s tímto datem. Pokud je čas přihlášení aktuálnější vzhledem k datu evidovanému v databázi, systém zkontroluje, zda není u zákazníka v historii vložen záznam tohoto typu události, pokud není, zákazníkovi se zobrazí v SelfCare smluvní podmínky. V okamžiku kdy zákazník smluvní podmínky odsouhlasí, dojde k vložení záznamu do historie a při následném přihlášení zákazníka není potvrzení znovu vyžádováno. Jednoduše řečeno, záznam v historii slouží k potvrzení, zdali zákazník odsouhlasil smluvní podmínky od okamžiku kdy přišly v platnost.
Potvrzení přijetí opravného daňového dokladu Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku potvrzení opravného daňového dokladu. Více info: Jak pracovat s interními daňovými doklady
Poznámka Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku přidání/editace poznámky vedené u zákazníka nebo procesu s nímž je zákazník propojen.
Přegenerování faktury Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku přegenerování fakury, které je nutné vykonat např. při jejím stornu a vytvoření nové.
Přenesena data Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku přenosu napočítaných dat z původní služby na novou.
Přenesena zařízení Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku přenosu zařízení z původní služby na novou.
Přihlášení do SelfCare Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku kdy je zákazník přihlášen do SelfCare.
Proces zrušen Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku kdy dojde ke zrušení procesu s nímž je zákazník propojen.
Servisní zásah Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku úprav jeho služeb nebo jednotky s níž jsou služby svázány. Např. stěhování mezi jednotkami, změna služeb, odpojení, blokace, odblokace služeb atd..
Smlouva Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vytvoření jeho smlouvy.
Smluvní­ dokument Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vytvoření smluvního dokumentu. Smluvní dokument je myšlen jakýkoli dokument typu 'Smlouva', tedy i různé dodatky atd..
Smluvní pokuta blokované služby Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku odblokování zablokované služby s tím, že v systému je nastaveno automaticky zákazníkovi účtovat smluvní pokutu za odblokování služby.
Stěhování zákazníka Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku jeho stěhování mezi jednotkami.
Ukončení produktu/služby Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vykonání akce 'Ukončení produktu/služby'.
Uplatnění dárkového certifikátu Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku, kdy zákazník uplatní svůj dárkový certifikát. Týká se pouze W2P partnerů.
Úplné smazání produktu/služby Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vykonání akce 'Úplné smazání produktu/služby'.
Upomínka Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vygenerování upomínky.
Vynulování offline kreditu Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vynulování offline kreditu.
Vytvoření dárkového certifikátu Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vytvoření dárkového certifikátu. Týká se pouze W2P partnerů.
Využití kódu doporučení Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku využití kódu doporučení. Týká se pouze W2P partnerů.
Zablokování služby Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vykonání akce 'Zablokování služby'.
Změna "nálady" zákazníka Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny "nálady" zákazníka.
Změna billingu Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny billing plánu u produktu/služby.
Změna ceny Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny ceny produktu/služby spojeného se zákazníkem.
Změna komunikačních kanálů zákazníka Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny jeho komunikačních kanálů.
Změna nastavení produktu/služby Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny nastavení jeho produktu/služby.
Změna parametrů produktu/služby Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny parametrů jeho produktu/služby.
Změna parametrů zákazníka Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny jeho parametrů.
Změna parametrů zařízení Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny parametrů zařízení, které je zákazníkovi přiřazeno.
Změna periody placení Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny periody placení u produktu/služby.
Změna procesní skupiny (technologie) Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny procesní skupiny (technologie).
Změna služby (zákazník) Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku, kdy zákazník vykoná změnu služby v SelfCare.
Změna stavu upomínacího procesu Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny stavu [[][upomínacího procesu]].
Změna údajů zákazníka Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny jeho údajů např. přejmenování, kontaktní adresa, telefon atd..
Změna způsobu platby Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny způsobu platby jeho produktu/služby.
Zrušená kampaň Při začátku kampaně se generuje událost 'Počátek kampaně' , při ukončení (neplést se zrušením) kampaně se generuje událost 'Konec kampaně' . Kampaň může být aktivována na fixní dobu - v době založení vznikne jak událost 'Počátek kampaně', tak 'Konec kampaně'. Pokud se pak tato stornuje, tak se událost 'Počátek kampaně' nahradí událostí 'Zrušená kampaň' a událost 'Konec kampaně' se nahradí událostí 'Zrušená kampaň' .
Zrušená kampaň Při začátku kampaně se generuje událost 'Počátek kampaně' , při ukončení (neplést se zrušením) kampaně se generuje událost 'Konec kampaně' . Kampaň může být aktivována na fixní dobu - v době založení vznikne jak událost 'Počátek kampaně', tak 'Konec kampaně'. Pokud se pak tato stornuje, tak se událost 'Počátek kampaně' nahradí událostí 'Zrušená kampaň' a událost 'Konec kampaně' se nahradí událostí 'Zrušená kampaň' .

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Záložka "Parametry"

Záložka vychází ze stejných tabulek ('Detaily', 'Produkty a služby') jako má záložka 'Info' s rozšířením o tabulky evidující parametry a jejich historii vztahující se k příšlušnému produktu/službě.

Tabulka "Další parametry produktu/služby"

Zobrazuje seznam všech rozšiřujících parametrů vztahující se k produktu/službě, který máme vybraný v tabulce 'Produkty a služby'. Dle nastavení parametru, které spravuje support jsou některé parametry vytvořeny automaticky s aktivací produktu/služby, další je pak možné přidat či editovat pomocí akcí této tabulky.

4.0.19-Tab-DalsiParametryProduktuSluzby.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Parametr ANO   Název prametru. services_class_params.SCP_TITLE
Platno od ANO   Datum počátku platnosti parametru. services_params.SP_VALID_FROM
Hodnota ANO   Hodnota parametru. services_params.SP_VALUE
Jednotka ANO   Jednotka parametru např. u optických sítí jejich délka v metrech (m). V případě produktů gramáž (g) atd.. services_class_params.UNITS
Popis NE   Podrobný popis parametru. services_class_params.SCP_NOTE
Vytvořil NE   Jméno a příjmení operátora, který parametr vytvořil. services_params.SP_L_ID
Vytvořeno ANO   Datum a čas vytvoření/změna parametru. services_params.SP_CREATED
ID NE Jednoznačný identifikátor parametru v databázi. ID parametru. services_params.SP_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Hledej Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Parametr", "Hodnota", "Popis", Jednotka".
Pouze aktuální Zaškrtávátko nezaškrtnuto Pokud je zaškrtnuto, filtruje pouze parametry jejichž platnost stále trvá, v opačném případě filtruje všechny záznamy.
Parametr Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu parametru.
Hodnota Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle hodnoty parametru.
Jednotka Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle jednotky parametru. Jednotka parametru může být např. u optických sítí jejich délka v metrech (m). V případě produktů gramáž (g) atd..
Popis Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle popisu parametru.
Platno od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data platnosti parametru v rozsahu od-do.
Vytvořil Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle jména a příjemní operátora, který parametr vytvořil.
Vytvořeno od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data vytvoření/změny parametru v rozsahu od-do.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Tabulka "Historie parametru"

Zobrazuje seznam všech událostí vztahujících se k parametru vybraného v tabulce 'Další parametry produktu/služby'. U každého záznamu je možné zjistit platnost v rozsahu od-do, hodnotu, autora či datum vytvoření parametru.

4.0.19-Tab-HistorieParametru.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Platnost od ANO   Datum počátku platnosti parametru. services_params.SP_VALID_FROM
Platnost do ANO   Datum konce platnosti parametru. services_params.SP_VALID_TO
Hodnota ANO   Hodnota parametru. services_params.SP_VALUE
Vytvořil NE   Jméno a příjmení operátora, který parametr vytvořil. services_params.SP_L_ID
Vytvořeno ANO   Datum a čas vytvoření/změny parametru. services_params.SP_CREATED
ID NE Jednoznačný identifikátor parametru v databázi. ID parametru. services_params.SP_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Hodnota Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle hodnoty parametru.
Platnost od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data platnosti parametru v rozsahu od-do.
Vytvořil Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle jména a příjemní operátora, který parametr vytvořil.
Vytvořeno od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data vytvoření/změny parametru v rozsahu od-do.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

Tabulka nemá žádná akční tlačítka.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Záložka "Předpisy"

Záložka vychází ze stejných tabulek ('Detaily', 'Produkty a služby', 'Seznam kampaní', 'Linkované') jako má záložka 'Info' s rozšířením o tabulky evidující předpisy produktů/služeb a evidenci změn těchto předpisů.

Tabulka "Předpis plateb pro produkty/služby"

Zobrazuje seznam všech předpisů vztahující se k produktu/službě od okamžiku aktivace, přiřazené k zákazníkovi jejichž seznam lze spatřit v tabulce 'Produkty a služby'. Předpisy je možné filtrovat dle intervalu platnosti od-do, konkrétního produktu/služby, způsobu billování, ceny či dalších údajů.

4.0.19-Tab-PredpisyPlatebProduktuSluzby.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Název produktu/služby ANO   Název produktu/služby k němuž se předpis vztahuje. services_name.NAME
Měsíc ANO   Měsíc pro který je předpis platný. tmp_tax_docs.MON
Billing ANO Billing plán, podrobné informace týkající se billing plánu a jeho možnosti nastavení naleznete v dokumentaci 'Billing plán'. Billing plán. services_active_billing_name_get()
Blokováno NE Celková výše předpisu nezablokované služby. Je to částka, kterou služba stojí pokud není zablokovaná. Naopak ve sloupci 'Cena' je uvedena částka, kterou služba stojí pokud je zablokována nebo ne. Většinou se při blokaci služby nastavuje její cena za 0,-. V tomto případě je pak částka ve sloupci 'Blokováno' standardní cenou služby, v okamžiku kdy blokována není. Částka ve sloupci 'Cena' je v okamžiku blokace za 0,- Celková výše předpisu nezablokované služby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". SUM(tmp_tax_docs_details.TTDD_PRICE)
Cena ANO Cena za produkt/službu v daném období. Tato cena je po aplikování slevy, pokud je k proudktu/službě přiřazena v tabulce 'Seznam kampaní'. Tato cena se může měnit, např. pokud bude nastavené nulování ceny během blokace služby. Cena za produkt/službu v daném období. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". SUM(tmp_tax_docs.ITD_FIX_PRICE)
DPH % NE   Výše DPH v %. tmp_tax_docs.ITD_TL_VALUE_PERCENT
DPH ANO   Celková výše DPH za produkt/službu v daném období. SUM(tmp_tax_docs.ITD_PRICE_VAT)
Bez DPH ANO   Celková částka bez DPH za produkt/službu v daném období. SUM(tmp_tax_docs.ITD_PRICE_WO_VAT)
Celkem ANO   Celkový poplatek za produkt/službu v daném období. SUM(tmp_tax_docs.PRICE)
Platnost od NE   Počátek platnosti předpisu.  
Platnost do NE   Konec platnosti předpisu.  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Rok Výběr = aktuální rok Filtruje seznam dle roku platného pro daný předpis.
Měsíc Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle měsíce platného pro daný předpis.
Produkt/služba Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle produktu/služby k němž se předpis vztahuje.
Billing Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle billing plánu přiděleného k produktu/službě na který je předpis vztažen.
Cena od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle ceny produktu/služby v daném období.
DPH % Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle procentuální výše DPH.
DPH od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle celkové částky DPH produktu/služby v daném období.
Bez DPH od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle celkové částky bez DPH produktu/služby v daném období.
Celkem od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle celkového poplatku za produkt/službu v daném období.
Blokováno od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle celkové výše předpisu nezablokované služby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci Karty zákazníka.
Platnost od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle platnosti předpisu v rozsahu od-do.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

Tabulka nemá žádná akční tlačítka.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Tabulka "Změny v předpisu"

Zobrazuje seznam všech změn, které nastaly u předpisů vztahující se k produktu/službě, přiřazené k zákazníkovi jejichž seznam lze spatřit v tabulce 'Produkty a služby'. Změny jsou standardně zobrazeny dle intervalu platnosti od-do, konkrétního produktu/služby, způsobu billování, ceny či periody pro billing.

4.0.19-Tab-ZmenyVPredpisu.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Název produktu/služby ANO   Název produktu/služby. services_name.NAME
Interval od ANO   Počáteční datum platnosti předpisu včetně tohoto dne. date_hist.CH_TIME
Interval do ANO   Konečné datum platnosti předpisu včetně tohoto dne. date_hist_stop.CH_TIME
Cena ANO   Měsíční poplatek za produkt/službu. price_hist.PRICE
Billing ANO Billing plán, podrobné informace týkající se billing plánu a jeho možnosti nastavení naleznete v dokumentaci 'Billing plán'. Billing plán, podrobnější informace naleznete v dokumentaci "Billing plán". services_active_billing_name_get()
Perioda ANO   Perioda platby platná pro daný interval. payment_periods.NAME
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Produkt/služba Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle názvu produktu/služby.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

Tabulka nemá žádná akční tlačítka.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Záložka "Saldo"

Záložka vychází ze stejných tabulek ('Detaily', 'Produkty a služby', 'Seznam kampaní', 'Linkované') jako má záložka 'Info' s rozšířením o tabulky evidující předpisy produktů/služeb a platby související s těmito předpisy.

Tabulka "Předpis plateb a úhrady"

Zobrazuje seznam všech předpisů vztahující se k produktu/službě od okamžiku aktivace, přiřazené k zákazníkovi jejichž seznam lze spatřit v tabulce 'Produkty a služby'. Předpisy je možné filtrovat dle intervalu platnosti od-do, konkrétního produktu/služby, způsobu billování, ceny či dalších údajů.

4.0.19-Tab-PredpisyPlatebAUhrady.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID salda NE Identifikátor záznamu v databázi. ID záznamu.  
Název produktu služby ANO   Název produktu/služby. services_name.NAME
Měsíc ANO   Měsíc platnosti předpisu. CONCAT(tmp_tax_docs.Y,'/',tmp_tax_docs.MON)
Billing ANO Billing plán, podrobné informace týkající se billing plánu a jeho možnosti nastavení naleznete v dokumentaci 'Billing plán'. Billing plán, podrobnější informace naleznete v dokumentaci "Billing plán". billing_plans.BP_NAME
Cena NE Měsíční cena produktu/služby vynásobená počtem měsíců dle nastavené periody. Např. služba s cenou 100,- při měsíční periodě bude mít v tomto sloupci zobrazenu hodnotu 100,-. Při půlroční periodě hodnotu 600,-. Při roční periodě hodnotu 1200,-. Měsíční cena produktu/služby vynásobená počtem měsíců dle nastavené periody. SUM( tmp_tax_docs.ITD_FIX_PRICE )
Var. cena NE Variabilní poplatek za službu v daném měsíci, např. u hlasové služby je to částka za hovorné, které zákazník v daném měsíci provolal. Variabilní poplatek za službu v daném měsíci. SUM( tmp_tax_docs.ITD_VAR_PRICE )
Blokováno NE Celková výše předpisu nezablokované služby. Je to částka, kterou služba stojí pokud není zablokovaná. Naopak ve sloupci 'Cena' je uvedena částka, kterou služba stojí pokud je zablokována nebo ne. Většinou se při blokaci služby nastavuje její cena za 0,-. V tomto případě je pak částka ve sloupci 'Blokováno' standardní cenou služby, v okamžiku kdy blokována není. Částka ve sloupci 'Cena' je v okamžiku blokace za 0,- Celková výše předpisu nezablokované služby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". SUM( tmp_tax_docs_details.TTDD_PRICE )
Celkem ANO Měsíční cena produktu/služby vynásobená počtem měsíců dle nastavené periody. Např. služba s cenou 100,- při měsíční periodě bude mít v tomto sloupci zobrazenu hodnotu 100,-. Při půlroční periodě hodnotu 600,-. Při roční periodě hodnotu 1200,-. Měsíční cena produktu/služby vynásobená počtem měsíců dle nastavené periody. SUM( tmp_tax_docs.PRICE )
ODD ANO Celková částka všech opravných daňových dokladů (dále jen ODD), které byly k tomuto předpisu vytvořeny. Podrobnější rozpis ODD naleznete v modulu
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
.
Celková částka všech opravných daňových dokladů (dále jen ODD), které byly k tomuto předpisu vytvořeny. Podrobnější rozpis ODD naleznete v modulu
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
.
SUM(IF(B.PRICE IS NULL,0,B.PRICE))
Placeno NE   Celková částka zaplacená za daný předpis. SUM(IF(B.AMOUNT IS NULL,0,B.AMOUNT))
Dluh NE   Celková neuhrazená částka za daný předpis po splatnosti (dluh).  
Platnost od NE   Začátek platnosti předpisu.  
Platnost do NE   Konec platnosti předpisu.  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Rok Výběr = aktuální rok Filtruje seznam dle roku platného pro daný předpis.
Měsíc Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle měsíce platného pro daný předpis.
Produkt/služba Výběr = produkt/služba vybraný v tabulce 'Produkty a služby' Filtruje seznam dle produktu/služby.
Nezaplacené Zaškrtávátko nezašrtnuto Pokud je zaškrtnuto, filtruje seznam dle nezaplacených předpisů.
Přeplacené Zaškrtávátko nezašrtnuto Pokud je zaškrtnuto, filtruje seznam dle přeplacených předpisů.
ID záznamu Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru záznamu.
Cena od,do Číslo prázdné Filtruje seznam dle ceny předpisu v rozsahu od - do.
Var. od,do Číslo prázdné Filtruje seznam dle variabilní ceny předpisu v rozsahu od - do.
Celkem od,do Číslo prázdné Filtruje seznam dle celkové ceny předpisu v rozsahu od - do.
ODD od_do Číslo prázdné Filtruje seznam dle celkové částky všech opravných daňových dokladů vztahující se k vybranému předpisu v rozsahu od - do.
Blokováno od,do Číslo prázdné Filtruje seznam dle celkové výše předpisu nezablokované služby v intervalu od-do. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci Karty zákazníka.
Platnost od,do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle platnosti předpisu v rozsahu od - do.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Tabulka "Spárované platby"

Jedná se o detailní tabulku k tabulce 'Předpis plateb a úhrady'. Nalezneme zde podrobný rozpis v jakém poměru, k jakému datu a v jaké výši byla napárována platba na předpis vybraný v tabulce 'Předpis plateb a úhrady'. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

4.0.19-Tab-SparovanePlatby.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   Identifikátor záznamu v databázi. pl_itd_list.PIL_ID
Datum ANO   Datum vložení platby do systému. pay_list.PAYMENT_DATE
Částka ANO Částka odpovídající celkové částce předpisu vybraného v tabulce 'Předpis plateba a úhrady' (sloupec 'Celkem'). Tato hodnota je pro všechny záznamy této tabulky shodná. Jednoduše řečeno, cena za předpis v dané periodě. Cena za předpis v dané periodě, podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci 'Karty zákazníka'. pay_list.AMOUNT
Způsob ANO   Způsob jakým byla platba do systému vložena, může se jednat o příkaz převodem z účtu nebo hotovost. pay_list.TYPE
Spár. ANO   Částka, která byla v rámci dané platby napárována na předpis označený v tabulce 'Předpis plateb a úhrady'. pl_itd_list.PIL_AMOUNT
VS NE   Variabilní symbol prostřednictvím kterého byla platba spárována s předpisy zákazníka. pay_list.VAR_SYMBOL
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle Identifikátoru záznamu v databázi.
Datum od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data vložení platby do systému v intervalu od-do.
Částka od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle ceny za předpis vybraný v tabulce 'Předpis plateba a úhrady' v dané periodě.
Způsob Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle způsobu jakým byla platba do systému vložena.
Spár. od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle částky, která byla v rámci dané platby napárována na předpis označený v tabulce 'Předpis plateb a úhrady'.
VS Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle variabilního symbolu prostřednictvím kterého byla platba spárována s předpisy zákazníka.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Tabulka "Saldo předpisů a plateb"

Zobrazuje seznam všech předpisů vztahující se k produktu/službě od okamžiku aktivace, přiřazené k zákazníkovi jejichž seznam lze spatřit v tabulce 'Produkty a služby'. Dále zobrazuje seznam všech zákazníkových úhrad. Na základě předpisů a úhrad zobrazuje aktuální saldo (účetní stav zákazníka), jednoduše tak poznáte, kolik má zákazník zaplatit, do kdy musí úhradu provést, kdy zákazník uhradil, kolik dluží nebo má přeplaceno, jakým způsobem byly úhrada provedena atd.. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

4.0.20-Tab-SaldoPredpisuAPlateb.jpg

Podrobný popis záznamů uvedených na obrázku:
Začněme hezky od začátku, tedy od posledního záznamu uvedeného v tabulce.

 • 16.8 2010 je vytvořen doklad (předpis) s označením 1000051888011008 pro službu 'RIO Light Vize'. Předpis je vytvořen vždy k datu aktivace produktu/služby. Služba stojí 122,- a tak částka kterou musí zákazník uhradit je uvedena ve sloupci 'Má dáti', záporné znamenáko znamená, že zákazník musí zaplatit, kladné pak, že zákazník má přeplaceno. Ve sloupci 'Saldo' je uveden aktuální stav k datu 16.8 2010, tedy, že zákazník Vám dluží 122,-
 • 16.8 2010 je vytvořen doklad s označením 1000051888191008 pro službu 'Kompenzace STB - minus 2500,- (z AV)'. Vzhledem k tomu, že ve sloupci 'Má dáti' je uvedena kladná částka, jedná se tedy o platbu danou zákazníkovi. V praxi je to třeba vrácení kauce za zařízení, které zákazník měl v pronájmu a vrátil. Tím pádem se nám celkové saldo aktualizovalo a zákazník má v tuto chvíli přeplaceno 2378,-.
 • 16.8 2010 je vytvořen doklad s označením 1000051888291008 pro službu 'Garance STB + 2500,-' kde opět požadujeme zaplacení 2500,- po zákazníkovi (sloupec 'Má dáti' se záporným znaménkem). Celkové saldo je tedy aktualizováno a zákazník nám dluží 122,-
 • 16.8 2010 je vytvořen doklad s označením 1000051888391008 pro službu 'Garance GW zdarma (12/24 m)' za kterou zákazník nemusí nic platit (sloupec 'Má dáti' s nulovou částkou). V praxi se může jednat o závislou službu (TV kanál) za kterou se naplatí, vše je započítáno v rámci poplatku za bázovou službu (TV balíček). Celkové saldo je opět aktualizováno, ale od posledního stavu nedojde ke změně a zákazník tak stále dluží 122,-
 • 24.8 2010 operátor CIBSu provede generování inkasních plateb v modulu
  mod_submenu_sipo SIPO
  . Tento záznam představuje pouze událost vygenerování inkasní platby, proto nemá ve sloupci 'Doklad' vyplněnou žádnou hodnotu. Na záznamu můžeme spatřit, že inkaso je pro službu 'RIO Light Vize', zákazník musí uhradit 122,- (sloupec 'Saldo má dáti'). Vzhledem k tomu, že inkaso/SIPO je vždy vztahováno k nějakému intervalu, zpravidla měsíčnímu a systém má předpisy za produkty/služby vygenerované do budoucna, tak již ví, že 1.9 2010 je vytvořen další předpis (1000051888011009) pro službu 'RIO Light Vize' na částku 237,- a proto je inkasováno celkem 359,- (sloupec 'Inkasa') který představuje součet 122,- z 24.8 a 237,- z 1.9. Abychom se v tom lépe vyznali máme možnost dalších sloupců jako jsou 'Saldo dal', které představuje, kolik již zákazník zaplatil, 'Aktuální měsíc' představující částku která nás v daném měsíci bude čekat zaplatit a proto jí již máme zahrnutou v generovaném inkasu. K dalším sloupcům 'Na cestě' a 'Přeplatek' se dostanu v popisu dále.
 • 1.9 2010 je vytvořen předpis 1000051888011009 služby 'RIO Light Vize' o kterém jsem již hovořil v minulém bodu. Zákazník musí uhradit 237,-. Celkové saldo je aktualizováno a zákazník Vám dluží 359,- s tím, že již proběhl inkasní požadavek (24.8 2010) rovnou na tuto čásku.
 • 23.9 2010 je operátorem CIBSu opět generováno inkaso/SIPO (opět záznam o provedené události, takže ve sloupci 'Doklad' není nic vyplněno). Tentokrát by byla inkasována částka 237,- (sloupec 'Inkasa'), zákazník má celkem uhradit 359,- (sloupec 'Saldo má dáti'), s tím, že v daném měsíci je to částka 237,- (sloupec 'Aktuální měsíc'), ale nyní důležitá informace, zákazníkovi peníze jsou již na cestě (sloupec 'Na cestě'), díky inkasu generovanému 24.8. Zároveň si naše informace můžeme rozšířit o to, že nám na účet nic nepřišlo (sloupec 'Saldo dal' = 0,-) a zároveň zákazník nemá nic přeplaceno (sloupec 'Přeplatek').
 • 30.9 2010 byl do CIBSu nahrán soubor s bankovním výpisy mezi nimiž je inkasovaná platba zákazníka na částku 359,- z 24.8 2010. V okamžiku importu těchto bankovních výpisů došlo k vložení záznamu do této tabulky což poznáme tak, že ve sloupci 'Doklad' je uvedeno Úhrada. Tato platba se týká služby 'RIO Light Vize'. Ve sloupci 'Dal' je uvedena částka zaplacená v rámci této platby. Celkové saldo je tak jako v každém záznamu této tabulky přepočteno, aktuálně k 30.9 tedy zákazník nic nedluží ani nemá přeplaceno, jeho saldo je 0,-.
 • 1.10 2010 je pak vytvořen nový předpis na službu 'RIO Light Vize' v částce 237,- a celý proces začíná znovu.

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE Identifikátor záznamu v databázi, může se jednat o identifikátor platby, inkasní platby nebo interního dokladu. ID záznamu (platby, inkasní platby nebo inerního dokladu). TAXP.ID
Doklad ANO Sloupec může zobrazovat číslo dokladu (podrobné informace k interním dokladům naleznete v dokumentaci
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
) nebo slovo 'Úhrada' představující platbu zákazníka za daný produkt/službu. V případě platby sipem/inkasem není tento sloupec vyplněn vůbec.
Číslo dokladu nebo záznam o provedení úhrady. tmp_tax_docs.ID
Platba NE Pokud záznam v tabulce představuje doklad, není tento sloupec vyplněn. Pokud se jedná o úhradu, specifikuje o jaký typ úhrady jde, k dispozici jsou hodnoty příkaz nebo hotovost. Speficikuje o jaký typ úhrady jde, k dispozici jsou hodnoty příkaz nebo hotovost. tmp_tax_docs.ITD_TYPE
Produkt/služba ANO   Název produktu/služby pro který je veden předpis nebo úhrada. TAXP.SLUZBA
Produkt/služba pro EU NE   Název produktu/služby pro EU (end user = koncový zákazník) pro který je veden předpis nebo úhrada. TAXP.EU_SLUZBA
Saldo ANO Saldo zákazníka ke dni uvedeném ve sloupci 'Datum'. Znamínko mínus znamená, že máte se zákazníkem pohledávku, kladné pak, že zákazník má předplaceno. Saldo zákazníka, podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". TAXP.IDSLU
Má dáti ANO Částka, kterou musí zákazník za produkt/službu uhradit v dané periodě. Částka je již ponížena o slevy jejichž seznam naleznete v tabulce 'Seznam kampaní'. Částka, kterou musí zákazník za produkt/službu uhradit v dané periodě. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". TAXP.ZAPLATIT
Datum ANO   Datum vložení záznamu, např. datum vytvoření předpisu, vytvoření platby nebo vygenerování inkasní platby. TAXP.DATF
Splatnost ANO Datum do kterého je nutné předpis za produkt/službu uhradit. Pokud není úhrada provedena do tohoto data, zákazníkovi je evidován dluh na který je možné reagovat pohledávkami či upomínkami. Datum do kterého je nutné předpis za produkt/službu uhradit. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". TAXP.DATS
Dal ANO   Částka, kterou zákazník uhradil v rámci jedné platby k datu uvedeném ve sloupci 'Datum'. TAXP.UHRADA
Inkasa NE Inkasovaná částka ke dni uvedenému ve sloupci 'Datum'. Jedná se o částku, která bude zákazníkovi inkasována, zatím se nejedná o samotnou úhradu, poznáte to tak, že ve sloupci 'Doklad' není uvedeno nic. Teprve až zákazník provede úhradu, respektivě platba dorazí na Váš účet a provede se import bankovních výpisů do CIBSu, dojde k vložení záznamu kde ve sloupci 'Doklad' uvidíte Úhrada a ve sloupci 'Dal' bude zaplacená částka, která se bude shodovat s částkou na kterou bylo generováné inkaso ve sloupci 'Inkasa'. Inkasovaná částka ke dni uvedeném ve sloupci 'Datum'. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci 'Karty zákazníka'. TAXP.NACESTE
Typ NE Typ předpisu, možné varianty jsou: předpis produktu/služby, opravný daňový doklad (dobropis), záloha, nedohledaná platba. Jednotlivé typy vycházejí z modulu
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
.
Typ předpisu, možné varianty jsou: předpis produktu/služby, opravný daňový doklad (dobropis), záloha, nedohledaná platba. Jednotlivé typy vycházejí z modulu
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
.
tmp_tax_docs.ITD_TYPE
Vytvořil NE Operátor, který zajistil vytvoření tohoto záznamu vygenerováním inkasních plateb, napárováním plateb nebo aktivací produktu/služby. Operátor, který zajistil vytvoření tohoto záznamu vygenerováním inkasních plateb, napárováním plateb nebo aktivací produktu/služby. TAXP.CREATOR
Saldo má dáti NE   Částka, kterou musí zákazník zaplatit v rámci inkasní platby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". sipo_detail.SD_TAX
Saldo dal NE   Částka, kterou zákazník zaplatil v rámci inkasní platby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". sipo_detail.SD_PAY
Aktuální měsíc NE Částka, která bude inkasována spolu s částkou uvedenou ve sloupci 'Saldo má dáti' v rámci jedné inkasní platby, která byla vygenerována k datu uvedenom ve sloupci 'Datum'. Jde o to, že inkaso se generuje většinou pro měsíční interval, který teprve nastane a systém již ví dopředu, že v daném měsíčním intervalu je již předpis, který bude rovněž hrazen z této inkasní platby. Právě výše tohoto budoucího předpisu je uvedena ve sloupci 'Aktuální měsíc'. Částka, která bude inkasována spolu s částkou uvedenou ve sloupci 'Saldo má dáti' v rámci jedné inkasní platby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". sipo_detail.SD_TAX_ACTUAL
Na cestě NE Částka, která je již na cestě z minulého generování inkasních plateb. Čeká se pouze na to, až zákazník provede úhradu, respektivě dojde k inkasování této platby z účtu zákazníka a do CIBSu se nahraje import bankovních výpisů plateb. Částka, která je již na cestě z minulého generování inkasních plateb. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". sipo_detail.SD_FUNDS
Přeplatek NE   Částka, kterou má zákazník přeplaceno z minulých období. sipo_detail.SD_OVERPAYMENT
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Produkt/služba Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle názvu produktu/služby pro který je veden předpis nebo úhrada.
Vystavení do Datum <= prázdné Filtruje seznam dle data do něhož je předpis nebo úhrada provedena.
Doklad Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Doklad".
Zákazník Výběr předvybrán zákazník na jehož kartě se nacházíme Filtruje seznam dle zákazníka jehož karta je otevřená.
Produkt/služba pro EU Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu produktu/služby pro EU (end user = koncový zákazník) pro který je veden předpis nebo úhrada.
Stav produktu/služeb Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle stavu produktu/služby pro který je veden předpis nebo úhrada.
Typ Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle typu předpisu, možné varianty jsou: předpis produktu/služby, opravný daňový doklad (dobropis), záloha, nedohledaná platba. Jednotlivé typy vycházejí z modulu
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
.
Billing Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle billing plánu přiděleného k produktu/službě na který je předpis vztažen.
ID Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru záznamu v databázi.
Platba Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle typu úhrady, k dispozici jsou hodnoty příkaz nebo hotovost.
Vytvořil Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle operátora, který zajistil vytvoření tohoto záznamu vygenerováním inkasních plateb, napárováním plateb nebo aktivací produktu/služby.
Nenulové Zaškrtávátko nezakšrtnuto Filtruje seznam dle sloupce 'Má dáti', pokud je zaškrtnuto nejsou do výběru zahnrnuty předpisy, úhrady s nulovou částkou.
Saldo od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle sloupce 'Saldo' v intervalu od-do.
Saldo má dáti od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle sloupce 'Saldo má dáti' v intervalu od-do.
Saldo dal od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle sloupce 'Saldo dal' v intervalu od-do.
Má dáti od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle sloupce 'Má dáti' v intervalu od-do.
Dal od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle sloupce 'Dal' v intervalu od-do.
Aktuální měsíc od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle částky, která bude inkasována spolu s částkou uvedenou ve sloupci 'Saldo má dáti' v rámci jedné inkasní platby.
Inkasa od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle inkasované částky ke dni uvedeném ve sloupci 'Datum'.
Na cestě od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle částky, která je již na cestě z minulého generování inkasních plateb.
Přeplatek od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle částky, kterou má zákazník přeplaceno z minulých období.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Tabulka "Platby - detail"

Jedná se o detailní tabulku k 'Saldo předpisů a plateb'. Nalezneme zde podrobný rozpis v jakém poměru, na jaké předpisy byla úhrada vybraná v tabulce 'Saldo předpisů a plateb' spárována s jednotlivými předpisy. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

4.0.19-Tab-PlatbyDetail.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   Identifikátor záznamu v databázi. pl_itd_list.PIL_ID
Produkt/služba ANO   Název produktu/služby pro který je vedena platba. services_name.NAME
Cena ANO Částka, která byla napárována k danému produktu/službě. V tabulce 'Saldo předpisů a plateb' je u úhrady ve sloupci 'Dal' vedena částka, kterou zákazník za daný produkt/službu zaplatil. Tabulka 'Platby - detail', pak detailně rozepisuje v jakém poměru byla částka napárována na jednotlivé předpisy. Na obrázku výše je platba v celkové částce 878,- Kč napárována v poměru 534,- na období 10/2014 a 344,- na období 11/2014. Částka, která byla napárována k danému produktu/službě. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". pl_itd_list.PIL_AMOUNT
K dokladu ANO Číslo dokladu ke kterému byla platba napárována. Prostřednictvím tohoto čísla je možné doklad vyhledat v tabulce 'Saldo předpisů a plateb' a následně využít přechodové akce do modulu
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
kde naleznete veškeré informace vztahující se k tomuto dokladu.
Číslo dokladu ke kterému byla platba napárována. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". pl_itd_list.PIL_ITD_ID
Pokladna/účet ANO   Pokladna/účet přes který byla platba řešena. pay_accounts.PA_NAME
Číslo účtu NE   Číslo účtu přes který byla platba řešena, sloupec je vyplněn pouze pokud byla platba přes účet nikoli pokladnu.  
Spárováno NE   Datum a čas spárování platby. pl_itd_list.PIL_CREATED
Napároval NE   Operátor, který platbu napároval.  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru záznamu v databázi.
Produkt/služba Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu produktu/služby pro který je vedena platba.
Cena od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle částky, která byla napárována k danému produktu/službě v intervalu od-do.
K dokladu Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle čísla dokladu ke kterému byla platba napárována.
Pokladna/účet Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle pokladny/účtu přes kterou byla platba řešena.
Číslo účtu Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle čísla účtu přes který byla platba řešena.
Spárováno Datum obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle data spárování platby.
Napároval Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle operátora, který platbu napároval.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

Tabulka nemá žádná akční tlačítka.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Tabulka "Inkasa - detail"

Jedná se o detailní tabulku k 'Saldo předpisů a plateb'. Nalezneme zde podrobný rozpis v jakém poměru, na jaké předpisy byla inkasní platba vybraná v tabulce 'Saldo předpisů a plateb' spárována s jednotlivými předpisy. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

4.0.19-Tab-InkasaDetail.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   Identifikátor záznamu v databázi. sipo_detail_items.SDI_ID
Produkt/služba ANO   Název produktu/služby pro který je vedena platba. services_name.NAME
Cena ANO Částka, která byla napárována k danému produktu/službě. V tabulce 'Saldo předpisů a plateb' je u inkasní platby ve sloupci 'Inkasa' vedena částka, kterou zákazník za daný produkt/službu zaplatil. Tabulka 'Inkasa - detail', pak detailně rozepisuje v jakém poměru byla částka napárována na jednotlivé předpisy. Částka, která byla napárována k danému produktu/službě. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". sipo_detail_items.SDI_PRICE
K dokladu ANO Číslo dokladu ke kterému byla platba napárována. Prostřednictvím tohoto čísla je možné doklad vyhledat v tabulce 'Saldo předpisů a plateb' a následně využít přechodové akce do modulu
mod_submenu_taxdoc INTERNÍ DOKLADY
kde naleznete veškeré informace vztahující se k tomuto dokladu.
Číslo dokladu ke kterému byla platba napárována. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka". sipo_detail_items.SDI_ITD_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru záznamu v databázi.
Produkt/služba Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu produktu/služby pro který je vedena platba.
Cena od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle částky, která byla napárována k danému produktu/službě v intervalu od-do.
K dokladu Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle čísla dokladu ke kterému byla platba napárována.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

Tabulka nemá žádná akční tlačítka.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Tabulka "Rozdílový přehled předpisů a plateb"

Zobrazuje rozdílnou částku mezi předpisem produktu/služby a částkou, kterou zákazník uhradil vždy k datu vystavení předpisu. Výsledný sumář sloupce 'Rozdíl' potom tvoří aktuální saldo zákazníka. K jednotlivým předpisům jsou pak doplněny informace o datu splatnosti, úhrady, variabilního symbolu platby atd.. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

4.0.19-Tab-RozdilovyPrehledPredpisuAPlatebProZakaznika.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Produkt/služba ANO   Název produktu/služby. TAXPAY.NAME
Vystavení ANO   Datum vystavení předpisu. tmp_tax_docs.TAX_DATE
Splatnost ANO   Splatnost předpisu. tmp_tax_docs.MATURITY
Předepsáno ANO   Částka na kterou je vystaven předpis produktu/služby. TAXPAY.PRICE
Rozdíl ANO   Částka, která představuje pouze rozdíl sloupců 'Předepsáno' a 'Uhrazeno' k datu uvedeném ve sloupci 'Vystavení', jiný význam tohoto sloupce není. Celkový sumář umístěný pod tímto sloupcem potom představuje aktuální saldo zákazníka. TAXPAY.DEBT
Uhrazeno ANO   Částka která byla uhrazena zákazníkem pro daný předpis. TAXPAY.AMOUNT
Dat.úhrady ANO Datum úhrady neboli datum vložení platby do systému např. importem bankovních výpisů. pay_list.PL_DATE
VS ANO   Variabilní symbol platby. TAXPAY.VS
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Tabulka nemá žádné filtry.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Záložka "Platby"

Záložka vychází ze stejných tabulek ('Detaily', 'Produkty a služby') jako má záložka 'Info' s rozšířením o tabulky evidující zákazníkovi platby a jejich napárování na předpisy.

Tabulka "Platby zákazníka"

Zobrazuje seznam plateb zákazníka s informacemi o datu, výši platby, variabilního symbolu atd.. Tabulka disponuje přechodovou akcí do modulu
mod_submenu_payments PLATBY
, kde je možné spatřit ještě více údajů vztahující se k vybrané platbě. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

4.0.20-Tab-PlatbyZakaznika.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Datum ANO   Datum vložení platby do systému. pay_list.PAYMENT_DATE
Typ ANO   Typ platby, varianty mohou být hotovostní platba, platba kartou, poštovní poukázka, příkazem z účtu nebo sipo platba. pay_list.TYPE
Částka ANO   Celková částka platby. pay_list.AMOUNT
VS ANO   Variabilní symbol platby. pay_list.VAR_SYMBOL
Spárováno ANO   Částka z platby, která byla úspěšně spárována s předpisy. SUM( IFNULL( pl_itd_list.PIL_AMOUNT, 0 ) )
Poznámka ANO   Poznámka k platbě. pay_list.NOTE AS NOTE
ID NE   Identifiátor záznamu v databázi. pay_list.ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo = prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru záznamu v databázi.
Datum platby Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data vložení platby do systému.
Typ platby Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle typu platby, varianty mohou být hotovostní platba, platba kartou, poštovní poukázka, příkazem z účtu nebo sipo platba.
Částka Číslo >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle celkové částky platby.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Tabulka "Napárované předpisy"

Zobrazuje seznam předpisů, které jsou napárovány k platbě vybrané v tabulce 'Platby zákazníka' včetně období, částky předpisu a dalších informací. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

4.0.20-Tab-NaparovanePredpisy.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   Identifikátor záznamu v databázi. pl_itd_list.PIL_ID
Název produktu/služby ANO   Název produktu/služby ke které se platba váže. services_name.NAME
Doklad ANO   Číslo dokladu. tmp_tax_docs.ID
Rok ANO   Rok předpisu. tmp_tax_docs.Y
Měsíc ANO   Měsíc předpisu. tmp_tax_docs.MON
Částka ANO   Spárovaná částka platby. pl_itd_list.PIL_AMOUNT
Spárováno NE   Datum a čas spárování platby. pl_itd_list.PIL_CREATED
Napároval NE   Operátor který platbu napároval. CONCAT_WS( ' ', NULLIF( TRIM( logins.SURNAME ), '' ), NULLIF( TRIM( logins.FIRST_NAME ), '' ) ) AS CREATOR
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID napárování Číslo = prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru v databázi.
Platba Text = platba vybraná v tabulce 'Platby zákazníka' Filtruje seznam dle platby vybrané v tabulce 'Platby zákazníka'.
Název produktu/služby Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu produktu/služby.
Doklad Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle čísla dokladu.
Rok Výběr = aktuální rok Filtruje seznam dle roku předpisu.
Měsíc Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle měsíce předpisu.
Částka od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle spárované částky platby.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Záložka Data

Na kartě zákazníka, záložka Data je ve formuláři "Statistika datové služby":
 • Graf "Datový tok IP za poslední den", po kliknutí na něj se objeví grafy za poslední den/týden/měsíc/rok.
 • Popis formuláře obsahuje název služby "Statistika datové služby SSSSS:", kde SSSSS je název služby, pro kterou statistika platí.
 • Popis grafu obsahuje IP adresu "Graf přenosu dat - IP adresa".
Tabulky "Datové služby", "IP" a "Dny" obsahují v záznamech jednotku v MB.

Záložka "SIP"

Záložka obsahuje přehled k SIP službám.

Tabulka "Hlasové služby"

Zobrazuje přehled k SIP službám zákazníka (celkovou cenu, cenu volných minut, počet příchozích/odchozích hovorů a příplatek).

Sloupce tabulky #
Název Defaultní
Název služby ANO
Telefonní číslo ANO
Cena ANO
Cena v.m. ANO
Příchozí ANO
Odchozí ANO
Příplatek ANO
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení
# význam sloupců naleznete přímo v systému

Filtry tabulky #
Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.
Název Typ Defaultní
Stav Číslo ANO
Měsíc Výběr ANO
Rok Výběr ANO
# význam filtrů naleznete přímo v systému

Tlačítka tabulky
Grafické uživatelské rozhraní).

 • event_voice_overview "Modul přehledu hovorů - hovory vybrané služby (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)" - Přesměrování do modulu
  mod_submenu_voice_overview VOLÁNÍ VOIP
  .

Tabulka "Seznam hovorů zákazníka"

Zobrazuje přehled hovorů zákazníka s možností filtrování dle typu hovoru (příchozí/odchozí/nepřiřazené).

Sloupce tabulky #
Název Defaultní
Čas hovoru ANO
Směr ANO
Volající ANO
Volaný ANO
Délka ANO
Cena ANO
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení
# význam sloupců naleznete přímo v systému

Filtry tabulky #
Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.
Název Typ Defaultní
Typ hovoru Výběr ANO
# význam filtrů naleznete přímo v systému

Tlačítka tabulky
Grafické uživatelské rozhraní).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Záložka "GSM"

Záložka obsahuje přehled ke GSM službám (hovory/odeslané SMS/datové přenosy/ostatní záznamy GSM služeb).

Ke službám GSM navazují následující funkcionality:

Tabulka "Přehled GSM služeb"

Zde je zobrazen přehled ke GSM službám zákazníka (hovory/odeslané SMS/datové přenosy/ostatní záznamy GSM služeb). Ve filtru "Služba" se za názvem zobrazuje parametr tel. čísla pro snažší rozlišení výběru služby.
TabulkaPrehled.png

Sloupce tabulky #
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID služby ANO Zobrazuje ID služby. ID služby, které je přiřazen tento CDR záznam.  
Služba ANO Zobrazuje název služby, kterou zákazník využívá. Služba, které je přiřazen tento CDR záznam.  
Cena ANO   Celková variabilní cena GSM služby zákazníka za vybrané období.  
P. hovorů NE   Počet hovorů u služby zákazníka za vybrané období.  
C. hovorů ANO   Celková cena hovorů u služby zákazníka za vybrané období.  
V. minuty ANO Pokud je stav volných minut platný pro prohlížený rok a měsíc (aktuální období), tak se zobrazuje zůstatek volných minut. Pokud je zobrazován stav volných minut pro předchozí období, tak se zobrazuje prázdná hodnota (do minulosti nemáme žádné informace). Pokud je zobrazován stav volných minut pro následující období, tak se zobrazí celkový počet volných minut. Aktuální délka volných minut u služby zákazníka za vybrané období (stav po posledním stažení CDR). quadruple_gid.QG_FREE_UNITS_CALL
P. SMS NE   Počet SMS u služby zákazníka za vybrané období.  
C. SMS ANO   Celková cena SMS u služby zákazníka za vybrané období.  
V. SMS ANO Pokud je stav volných minut platný pro prohlížený rok a měsíc (aktuální období), tak se zobrazuje zůstatek volných minut. Pokud je zobrazován stav volných minut pro předchozí období, tak se zobrazuje prázdná hodnota (do minulosti nemáme žádné informace). Pokud je zobrazován stav volných minut pro následující období, tak se zobrazí celkový počet volných minut. Aktuální počet volných SMS u služby zákazníka za vybrané období (stav po posledním stažení CDR). quadruple_gid.QG_FREE_UNITS_SMS
P. data NE   Počet datových přenosů u služby zákazníka za vybrané období.  
C. data ANO   Celková cena datových přenosů u služby zákazníka za vybrané období.  
P. ostatní NE   Počet ostatních položek u služby zákazníka za vybrané období.  
C. ostatní ANO   Celková cena ostatních položek u služby zákazníka za vybrané období.  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #
Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.
Název Typ Defaultní Popis
ID služby Číslo ANO Filtruje seznam dle zadané ID služby.
Služba Výběr ANO Filtruje seznam dle zadaného názvu služby, kterou zákazník využívá.
Hledej Text ANO Filtruje seznam na zadaný výraz. Vyhledává se v: jméno, příjmení, název zákazníka, ulice, číslo popisné, město zákazníka.
ID zákazníka Číslo ANO Filtruje seznam dle zadaného ID zákazníka.
Rok Výběr ANO Filtruje seznam dle zadaného roku, ve kterém byly čerpány služby.
Měsíc Výběr ANO Filtruje seznam dle zadaného měsíce, ve kterém byly čerpány služby.
Cena od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí celkové variabilní ceny GSM služeb.
P. hovorů od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počtu hovorů.
C. hovorů od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny hovorů.
P. SMS od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počtu SMS.
C. SMS od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny SMS.
P. data od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počtu datových přenosů.
C. data od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny datových přenosů.
P. ostatní od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počtu ostatních položek.
C. ostatní od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny ostatních položek.
Zákazník Text NE Filtruje seznam dle zadaného jména nebo názvu zákazníka.

Akční tlačítka
 • tlačítko event gsm overview.png "Odkaz do modulu přehled GSM služeb s přednastaveným vybraným zákazníkem (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)".
Seznam tlačítek se může lišit v závislosti CIBS partnera/práv uživatele.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Záložka "uniCredit"

Záložka umožňuje správu uniCreditu. Dříve než se podíváme na podrobný popis této záložky, řekněme si co vlastně uniCredit je a k čemu ho lze použít. Každý zákazník, který je v CIBSu registrován může na svůj účet sbírat finanční kredit tedy standardní hotovost nebo bodový kredit tedy body, které mohou rovněž odpovídat finanční částce. Finanční kredit lze dobít několika způsoby:

Bodový kredit lze získat:

Využití kreditu v systému CIBS slouží především k úhradě produktů/služeb.

Podmínkou použití uniCreditu je mít v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
definovány 2 služby třídy uniCredit. Obě služby jsou již vytvořené při implementaci. Není třeba je dále nastavovat.

4.1.6-Tab-ProduktySluzby.jpg

Na kartě zákazníka, záložce Info je možné v tabulce Produkty a služby nastavením filtrů zobrazit obě tyto aktivní služby.

4.1.5-Tab-ProduktySluzby-KartaZakaznika.jpg

Tabulka "Služby uniCredit"

V této tabulce naleznete pouze služby třídy uniCredit. V daném okamžiku může být zobrazena služba pouze jednoho druhu a to buď finanční nebo bodová. Důvodem je závislá tabulka 'Historie uniCredit', která se aktualizuje v závisosti na vybrané službě.

4.1.6-Tab-SluzbyUnicredit.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Umístění v databázi
Služba ANO Název služby definovaný v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
services_name.NAME AS UC_SA_NAME
Druh ANO Druh služby, na výběr je bodový nebo finanční kredit. uni_credit_get_state( UC_U_ID, UC_SA_ID ) AS STATUS
VS ANO Variabilní symbol služby, který je totožný s VS zákazníka. Používá se pouze u služby 'uniCredit - finance' za účelem jednoznačné identifikace párované platby. services_active.VAR_SYMBOL AS VAR_SYMBOL
Počátek ANO Datum aktivace služby (od kdy je služba funkční). services_active.DATE_START AS UC_START
Konec ANO Datum deaktivace služby (do kdy je služba funkční). services_active.DATE_END AS UC_END
Disp.zůstatek ANO Použitelný (volný) zůstatek je zůstatek od kterého je odečtena rezervace. uni_credit_avail( UC_U_ID, UC_SA_ID, NULL ) AS AMOUNT
Zůstatek ANO Celkový zůstatek, který nezohledňuje zarezervované prostředky. uni_credit.UC_AMOUNT AS UC_AMOUNT
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Stav Výběr ANO, = Zrušená Filtruje seznam dle stavu služby, na výběr jsou varianty: zablokovaná, aktivní, zrušená, nezapojeno.
Druh kreditu Výběr ANO, = Finanční kredit Filtruje seznam dle druhu služby, na výběr je bodový nebo finanční kredit.
ID Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru aktivní služby.
VS Číslo NE, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle variabilního symbolu služby, který je totožný s VS zákazníka. Používá se pouze u služby 'uniCredit - finance' za účelem jednoznačné identifikace párované platby.
Zůstatek od-do Číslo NE, prázdné Filtruje seznam dle celkového zůstatku, který nezohledňuje zarezervované prostředky.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

2.2 Tabulka "Povolené služby"

Pomocí této tabulky a jejich dostupných akcí je možné definovat, která služba bude/nebude povolena pro čerpání kreditu. Jakmile je zákazníkovi aktivována služba, která má přiřazen billing plán využívající uniCredit je automaticky povolena pro čerpání.

4.1.5-Tab-PovoleneSluzby.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Umístění v databázi
ID služby NE Identifikátor služby z tabulky Produkty/služby. services_active.ID AS UCC_ID
Služba ANO Název služby zákazníka odpovídající definici v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
.
services_name.NAME AS UCC_NAME
Počátek ANO Datum aktivace služby (od kdy je služba aktivní). services_active.DATE_START AS UCC_START
Konec ANO Datum deaktivace služby (do kdy je služba aktivní). services_active.DATE_END AS UCC_END
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID služby Číslo ANO, = prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru služby z tabulky Produkty/služby.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

2.3 Tabulka "Historie uniCredit"

Tabulka zobrazuje seznam všech událostí, které u uniCreditu nastaly včetně podrobných informací co se v rámci konkrétní události vykonalo. Tabulka je závislou k tabulce 'Služby uniCredit'. Podle toho jak je nastaven filtr 'Druh kreditu', zobrazuje tabulka 'Historie' události pro uniCredit finanční nebo bodový.

4.1.5-Tab-HistorieUnicredit.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Umístění v databázi
Datum a čas ANO Datum a čas vložení události. uni_credit_history.UCH_TIME AS UCH_TIME_STR
Služba ANO Název služby definovaný v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
uni_credit_history.SERVICE
Platnost od NE Začátek platnosti předpisu periodické služby. IF(( ITD_TYPE = 'SERVICE' AND sn.TYPE = 'M' ), CONCAT(Y,'-',LPAD(MON,2,0),'-', ITD_DAY), NULL ) AS DATE_FROM
Platnost do NE Konec platnosti předpisu periodické služby. IF(( ITD_TYPE = 'SERVICE' AND sn.TYPE = 'M' ), CONCAT(ITD_Y_END,'-',LPAD(MON_END,2,0),'-', ITD_DAY_END), NULL ) AS DATE_TO
Pohyb ANO Podrobný popis události. uni_credit_history.UCH_NOTE AS UCH_NOTE
Provedl ANO Operátor, který událost vykonal. get_eu_user_name( '7dd12a04-4494-11e5-b7e2-40f2e91070bc', logins.ID, usa.USER_ID ) AS UCH_L_NAME
Částka ANO Částka finančního/bodového kreditu. uni_credit_history.UCH_AMOUNT AS UCH_AMOUNT
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Platnost od Datum ANO, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle začátku platnosti předpisu periodické služby.
Platnost do Datum ANO, >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle konce platnosti předpisu periodické služby.

Akční tlačítka
Tabulka disponuje pouze tlačítky v zápatí tabulky, které jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

2.4 Tabulka "Bodové certifikáty"

Zobrazuje seznam všech dárkových certifikátů vybraného zákazníka. Podrobnější informace k certifikátům naleznete v dokumentaci "Věrnostní systém".

4.1.5-Tab-BodoveCertifikaty.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Umístění v databázi
Číslo certifikátu ANO Číslo certifikátu. uni_credit_gifts.UCG_CODE
Hodnota ANO Hodnota certifikátu v bodech. uni_credit_gifts.UCG_PRICE
Emailová adresa ANO Adresa příjemce v případě, že zákazník chce poslat certifikát emailem. uni_credit_gifts.UCG_INFO_EMAIL
Omezení ANO Datum do kterého je certifikát platný. Pokud není vyplněno má neomezenou platnost. Pokud se certifikát do konce platnosti nevyužije, body propadají.
Platnost ANO Datum uplatnění certifikátu. uni_credit_gifts.UCG_VALIDITY
Vytvořeno ANO Datum a čas vytvoření certifikátu. uni_credit_gifts.UCG_CREATED
Vytvořil ANO Autor vytvoření certifikátu. get_eu_user_name( 'c4e3c630-455a-11e5-b7e2-40f2e91070bc', logins.ID, sa.USER_ID ) AS UCG_CREATOR
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Zákazník Text ANO, Jméno - příjmení vybraného zákazníka Jméno, příjmení vybraného zákazníka.
Číslo certifikátu Číslo ANO, obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle čísla certifikátu.
Pouze platné Zaškrtávátko ANO, zaškrtnuto Filtruje seznam dle pouze platných certifikátů.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

2.5 Tabulka "Rezervace uniCredit"

Představme si, že má zákazník na svém kontě určitou sumu finančního kreditu. Jakmile odešle objednávku, proběhne rezervace kreditu v celkové výši objednávky a to do okamžiku kdy je objednávka expedována nebo dokončena. Po dobu rezervace není kredit zákazníkovi přímo odečten, ale zákazník s ním již nemůže manipulovat. Kredit je určen k úhradě podané objednávky. V případě, že by došlo ke stornu objednávky tak se kredit vrátí na účet zákazníka, který s ním může opět manipulovat. Tato tabulka představuje seznam všech rezervací kreditu.

4.1.5-Tab-RezervaceUnicredit.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Umístění v databázi
ID ANO Identifikátor záznamu rezervace. uni_credit_advances.UCA_ID AS UCA_ID
Služba ANO Název produktu/služby odpovídající definici v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
pro který je kredit rezervován.
services_name.NAME AS UCA_SERVICE
Detail rezervace ANO Pomáhá lépe identifikovat o který produkt/službu jde. Může se hodit v případě, že má zákazník mnoho produktů/služeb. Identifikátor, který je zde zobrazen představuje ID aktivní služby z tabulky "Produkty/služby". uni_credit_advances.UCA_SERVICE_DETAIL AS UCA_SERVICE_DETAIL
Rezervováno ANO Čas provedení rezervace. uni_credit_advances.UCA_ALLOCATED AS UCA_ALLOCATED
Expirace ANO Čas expirace rezervace. uni_credit_advances.UCA_EXPIRE AS UCA_EXPIRE
Částka ANO Rezervovaná částka. uni_credit_advances.UCA_AMOUNT AS UCA_AMOUNT
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Stav Výběr ANO, = *VŠE Filtruje seznam dle stavu rezervace. Na výběr je k dispozici platná nebo expirovaná rezervace.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Akční tlačítka
Tabulka disponuje pouze tlačítky v zápatí tabulky, které jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

Popis jednotlivých akcí

Akce: Aktivace služby

Pole "Název sluzby" je při výběru služby prázdné, vyhodnocení pro zobrazovní názvů v systému a tiskových sestavách probíhá následovně :
 • pokud vyplnil operátor pole "Název služby" , zobrazí se tento údaj
 • pokud není vyplněno pole "Název služby ", zobrazí se údaj z definice služby, pole "Název pro EU"
 • pokud není vyplněno pole "Název služby " a ani pole "Název pro EU" z definice služby, zobrazí se údaj z definice služby, pole "Název"

O možnosti práce s výchozím billing plánem zákazníka a s billing plánem služby naleznete ZDE.

Variabilita billing plánů

Nastavením billing plánu (BP_VARIABILITY='tax_date','maturity_date') je možné měnit při aktivaci služby splatnost (maturity_date) nebo DUZP (tax_date).

Variabilita billing plánů

 • Den zdanitelného plnění - "Den zdanitelného plněni pro fixní ceny (paušály)"
 • Měsíc splatnosti - "Měsíc splatnosti pro fixní ceny (paušály)". Hodnota v seznamu "Dle dne zdan. plnění".
 • Den splatnosti - "Určuje den splatnosti v měsíci pro fixní ceny (paušály). Pokud je ale měsíc splatnosti nastaven na den zdan.plnění, tak hodnota určuje počet dni od tohoto dne zdan.plnění."
 • Den zdanitelného plnění (var): "Den zdanitelného plnění pro variabilní ceny (nadlimity)
 • Mesic splatnosti (var) - "Měsíc splatnosti pro variabilní ceny (nadlimity)". Hodnota v seznamu "Dle dne zdan. plneni".
 • Den splatnosti (var) - "Určuje den splatnosti v měsíci pro variabilní ceny (nadlimity). Pokud je ale měsíc splatnosti nastaven na den zdan.plnění, tak hodnota určuje počet dni od tohoto dne zdan.plnění."

Akce: zablokování služby Zablokování služby #3537

V případě, že je nastaven parametr SERVICES.BLOCKED_BILLING.XX na hodnotu 1, při zablokování služby se nemění částka předpisu.

V případě, že je nastaven parametr SERVICES.BLOCKED_BILLING.XX na hodnotu 0, při zablokování služby se změní částka předpisů na nulovou hodnotu. tato částka bude nastavena až do termínu odblokování služby.

V případě, kdybyste chtěli výjimečně provést opačnou akci než která je pro danou třídu nastavena, jako řešení je možné provést po zablokování akci Změna ceny služby změny ceny, kde nastavíte cenu ručně. Po odblokování ji však nesmíte zapomenout nastavit znovu tak jak potřebujete (pokud je odlišná po odblokování).

V případě, kdy provádíte zablokování služby od aktuálního dne do budoucna a na dané období existuje faktura, bude tato faktura stornována a vytvořena nová s aktualizovanou cenou. O tom, že bude vystavena nová faktura se dozvíte v dialogu pro zablokování služby:

Zablokování služby - vystavení faktury

Akce: odblokování služby Odblokování služby #3537

V případě, že je nastaven parametr SERVICES.BLOCKED_BILLING.XX na hodnotu 1, při odblokování služby se nemění částka předpisů, protože se nezměnila ani při zablokování (služba se účtuje i během zablokování).

V případě, že je nastaven parametr SERVICES.BLOCKED_BILLING.XX na hodnotu 0, při odblokování služby se obnoví částka předpisů, tak jak byla před zablokováním.

V případě, kdy provádíte odblokování služby od aktuálního dne do budoucna a na dané období existuje faktura, bude tato faktura stornována a vytvořena nová s aktualizovanou cenou. O tom, že bude vystavena nová faktura se dozvíte v dialogu pro odblokování služby:

Odblokování služby - vystavení faktury

Akce: smazání záznamu o provedeném zablokování/odblokování služby z historie Smazání historie #3537

Od verze 3.110 je možné smazat záznamy o zablokování/odblokování služeb. Po každém smazání se srovnají předpisy v závislosti na stavu služby. Akce se provádí výběrem záznamu o zablokování/odblokování služby a použití tlačítka Smazání historie, kdy se otevře dialog Dialog smazání historie s informací o ID záznamu, který bude smazán. Potvzením dojde ke smazání historie o zablokování služby Dialog o provedeném stornu obblokování /odblokování služby Dialog o provedeném stornu obblokování.

V případě, kdy provádíte smazání záznamu o zablokování/odblokování služby od aktuálního dne do budoucna a na dané období existuje faktura, bude tato faktura stornována a vytvořena nová s aktualizovanou cenou.

Akce: zablokování služby Zablokování služby, odblokování služby Odblokování služby a smazání záznamu o provedeném zablokování/odblokování - informace o stornu a přegenerování faktury #4676

K výše uvedeným bodům 2a, 2b a 2c vnizkla ve verzi 3.112 tato funkcionalita:

Při smazání historie o zablokování/odblokování služby, které ovlivňuje výši předpisu a na který je vystavena faktura, systém oznámí, že byla vystavena nová faktura. Hláška při smazání záznamu o zablokování je hlášeno: Zablokování služby - storno. Hláška při smazání záznamu o odblokování je hlášeno: Odblokování služby - storno.

Při smazání historie o zablokování/odblokování služby nebo při vygenerování akce zablokování/odblokování, které ovlivňuje výši předpisu a na který je vystavena faktura, systém založí záznam do historie zákazníka. Vznikne událost "Přegenerování faktury" (event_type=50) s hlášením: Z důvodu změny blokování služby XXX zákazníka YYY byla stornována faktura 123456789 a vytvořena nová 123456790. Aby bylo možné faktury stornovat a vytvořit novou, je zapotřebí u lokace nastavit parametr config.NAME='SA.BLOCKING.INVOICE_REGENERATE' na hodnotu 1. Na řízení blokování, odblokování se používá univerzální funkcionalita v proceduře invoice_list_regenerate, která se používá i u jiných operací (ukončení, transfer, zapojení atd...).

Výsledek přijde na e-mail uvedený v nastavení lokace: config.NAME = 'INVOICE_EMAIL'. E-mail obsahuje předmět "Změna blokování služby XXX zákazníka YYY" a v těle zprávy je uvedeno: Z důvodu změny blokování služby XXX zákazníka YYY byla stornována faktura 123456789 a vytvořena nová 123456790.

Omezení k vytvoření/smazání akcí zablokování/odblokování služby #3537

Omezení smazání záznamu o zablokování/odblokování z historie zákazníka

Odstranění záznamu je možné od nejstarších záznamů a pouze tehdy, pokud:

a) záznam nezasahuje do uzávěrky služeb (pokud zasahuje a cena předpisu je nulová, akce se v tomto případě provede)

b) záznam o zablokování/odblokování je z aktuálního dne či v budoucnosti, jinak bude hlášeno

Omezení smazání historie - před aktuální datum

Omezení vytvoření zablokování/odblokování služby za poslední záznam o zablokování/odblokování

Od verze 3.110 CIBS hlídá souslednost akce zablokování/odblokování služby. Není tedy možné naplánovat:

a) akci zablokování služby za záznam, kterému předchází shodná akce o zablokování nebo

b) odblokování služby za záznam, kterému předchází shodná akce o odblokování.

Systém dle typu operace oznámí hlášku Kontrola pořadí operací zablokování služby nebo Kontrola pořadí operací oblokování služby.

Příklad: bude provedena akce zablokování služby k datu 11.7., následně na to operátor provede další akci zablokování k datu 1.8. Tato možnost není přípustná. Akce se musí střídat: zablokování > odblokování > zablokování > odblokování ...

Omezení vytvoření zablokování/odblokování služby před záznam o zablokování/odblokování

Od verze 3.110 CIBS hlídá souslednost akce zablokování/odblokování služby. Není tedy možné naplánovat:

a) akci zablokování služby před záznam, kterému předchází shodná akce o zablokování nebo

b) odblokování služby před záznam, kterému předchází shodná akce o odblokování.

Systém dle typu operace oznámí hlášku Kontrola pořadí operací zablokování služby nebo Kontrola pořadí operací oblokování služby.

Příklad: bude provedena akce zablokování služby k datu 11.7., následně na to operátor provede další akci zablokování k datu 1.7. (před existující záznam). Tato možnost není přípustná. Akce se musí střídat: zablokování > odblokování > zablokování > odblokování ...

Omezení vytvoření zablokování/odblokování služby před uzávěrku

Od verze 3.110 CIBS hlídá u akcí zablokování/odblokování služby, zda-li akce není provedena před uzávěrku služby. Pokud ano a zároveň by mělo dojít ke změně částky předpisu, systém toto nepovolí a oznámí hlášku Kontrola zablokování před uzávěrku nebo Kontrola odblokování před uzávěrku. V případě, kdy se provádí zablokování/odblokování služby před uzávěrku a nedochází ke změně částky předpisu, systém povolí provést akci.

Omezení vytvoření zablokování/odblokování služby s ovlivněním faktury #5528

Od verze 3.110 CIBS hlídá u akcí zablokování/odblokování služby, zda-li při vytváření tohoto záznamu do minulosti nedojde k ovlivnění výše předpisů u vystavené faktury. Pokud ano, systém nepovolí vytvořit akci do minulosti a v dialogu pro zablokování/odblokování služby oznámí ještě před potvrzením akce upozornění:

Akce pro zablokování služby

Kontrola zablokování před fakturu

Akce pro odblokování služby

Error: (3) can't find Odblokovani-pravo1 in Mango

Po kliknutí na slovo "faktura" dojde k odskoku do modulu "Faktury" pro daneho zakaznika. Obdobne slova "opravný daňový doklad" by mel zpusobit odskok do modulu "Interni daňové doklady" s vyfiltrovanymi dobropisy pro daneho zakaznika, jeho sluzbu

Omezení smazání události Smazání historie při existenci servisního procesu #3679

Od verze 3.110 není možné provést akci tlačítka Smazání historie umístěné v tabulce "Historie zákazníka a služeb" pro smazání vybraného záznamu za těchto okolností: Pokud je ke službě, u které chce operátor provést smazání záznamu probíhající servisní proces, nedojde ke smazání událostI s hlášením:

Hláška - smazání historie - otevřené procesy

Jaké typy událostí mají nastaveno omezení smázání události při existenci servisního procesu?

Aktuálně (k 19.7.2011) je omezení nastaveno pro události:
 • Automatická změna služby
 • Odblokování služby
 • Plán stěhování zákazníka
 • Zablokování služby
 • Zrušení služby

SELECT NAME FROM services_event_type WHERE SET_CAN_DELETE = 2;

Konfigurace je platná pro všechny CIBS partnery. Nastavení probíhá v databázové tabulce services_event_type, která obsahuje seznam všech typů událostí. V případě nastavení services_event_type.SET_CAN_DELETE na hodnotu 2 bude možné smazat záznam pouze za předpokladu, že neexistují žádné probíhající servisní procesy ke službě ke které patří záznam historie.

Chybové hlášky jsou uloženy v databázové tabulce localization_strings
SELECT * FROM localization_strings ls WHERE ls.LS_MODULE='ERROR_DEF' and ls.LS_TEXT LIKE '%sem vložte část hlášky zobrazené v systému CIBS %';

Nastavení má zejména smysl řešit pro CIBS partnery používající servisní procesy pro práci se službami.

Jak dochází k identifikaci záznamu, který není možné smazat?

Pokud záznam patří ke konkrétní službě, tak se servisní procesy kontrolují dle služby (všechny probíhající procesy služby). Pokud záznam patří jen k zákazníkovi, tak se servisní procesy kontrolují dle zákazníka (všechny probíhající procesy zákazníka). Probíhající proces se pozná podle hodnoty sloupečku STATE tabulky maintenance_list, který musí mít hodnotu 2. Akci smazání záznamu historie provádí AppBus procedura services_history_can_delete.

Omezení smazání události Smazání historie při existenci parametru telefonní číslo u jiného zákazníka #4889

V případě, kdy nastavíte plánované ukončení hlasové služby a tedy parametr "telefonní číslo" má nastavený datum ukončení platnosti tohoto parametru, lze dopředu (ještě před ukončením platnosti parametru, resp. ukončení služby) aktivovat hlasovou službu se shodným telefonním číslem u jiného zákazníka. Podmínkou je, aby služby byla měla počátek nejdříve od následujícího dne po ukončení platnosti parametru "telefonní číslo" u původního zákazníka (telefonní číslo je možné provozovat pouze pod jedním zákazníkem). V případě, že termín je nastaven chybně, systém Vám pod "!!!" zobrazí hlášku "Telefonní číslo není z platného rozsahu nebo je již použito!". Pokud takto aktivujete službu, není možné u původního zákazníka provést akci smazání typu události "zrušení služby" z historie, protože by jinak nastal případ, že parametr telefonní číslo by byl platný u dvou zákanízků, což není přípustné. Systém v tom případě nahlásí hlášku typu "LS_TEXT='Parametr %PARAMS_TITLE (%PARAMS) nelze vložit, jeho hodnota %VALUE je duplicitní se službou %SERVICE_NAME (SA_ID = %SA_ID) zákazníka %USER_NAME (USER_ID=%USER_ID).'".

Hláška - smazání historie - telefonní číslo

Přiřazení parametru "Telefonní číslo" (pro hlasové služby SIP a GSM)

Aby bylo možné přiřadit parametr "Telefonní číslo" ke službě zákazníka, je nutné:
 • v modulu Telefonní čísla, na druhé záložce "Seznam čísel" založit záznam do tabulky "Rozsahy v lokaci" (tabulka na pravé straně).
 • v modulu Produkty a služby, u vybrané služby musí být definovaný parametr "Typ služby".

Omezení pro přidělení telefonní čísla zákazníkovi je následující: V případě, kdy nastavíte plánované ukončení hlasové služby a tedy parametr "telefonní číslo" má nastavený datum ukončení platnosti tohoto parametru, lze dopředu (ještě před ukončením platnosti parametru, resp. ukončení služby) aktivovat hlasovou službu se shodným telefonním číslem u shodného (!) zákazníka. Podmínkou je, aby služba měla počátek nejdříve od následujícího dne po ukončení platnosti parametru "telefonní číslo" u původní služby shodného zákazníka (telefonní číslo je možné provozovat pouze pod jedním shodným zákazníkem). V případě, že termín je nastaven chybně nebo se pokoušíte aktivovat shodné tel. číslo u zákazníka, které bylo v minulosti u jiného zákazníka, systém Vám pod "!!!" zobrazí hlášku "Telefonní číslo není z platného rozsahu nebo je již použito!".

Akce: změny periody u služeb s odlišným datumem aktivace služby a placení od #3992

Při změně periody placení v případech, kdy je rozdílné období aktivace služby a období platit od (např. aktivace 31.1.2011 a platit od 1.6.2011 při změně periody z měsíční na roční) bude bez ohledu na periodu placení jako první předpis dle Platit od (např. 6/2011 a DUZP nejdříve 1.6.2011 podle nastavení BP).

Omezení úplného smazání služby Úplné služby při existenci servisního procesu #5376

Od verze 3.115 není možné provést akci tlačítka Úplné služby za těchto okolností: Pokud je ke službě, u které chce operátor provést úplné smazání služby probíhající servisní proces, nedojde ke smazání s hlášením:

Hláška - plné smazání služby - otevřené procesy

Varování při akcích se službou třídy Hlasová služba GSM

Dialog na ukončení služby, ukončení všech služeb a úplné smazání služby vyhodnocuje, zdali se ukončuje služba třídy "Hlasová služba GSM" a je navázána na zařízení SIM. Pokud ano, je pro akce ukončení služby a ukončení všech služeb oznámeno varování s červeně podbarveným tučným textem "Dojde k nenávratné deaktivaci SIM karty - tento krok nelze vzít zpět!". V případě hlášky o fakturách se zobrazuje informace pod ní. Pokud přesto dojde k provedení, tak se zavolá metoda simRemove a SIM karta bude nenávratně deaktivována! V případě akce úplné smazání služby nelze provést akci v případě, kdy už byla služba odeslána mobilnímu operátorovi.

Pozn.: v dialogu na úplné smazání služby se varování na fakturu nezobrazuje (je řešeno kontrolou ještě před zobrazením dialogu - zobrazuje se bublina).

Příklad ukončení služby:
Hláška - ukončení služby

Příklad ukončení služby s fakturou:
Hláška - ukončení služby s fakturou

Příklad ukončení všech služeb:
Hláška - hromadné ukončení služeb

Příklad úplného smazání služby:
Hláška - úplné smazání služby

Výměna zařízení pro službu třídy Hlasová služba GSM

Akcí "Výměna zařízení" v modulu Koncová zařízení lze provést i výměnu SIM (funkce simSwap) - zařízení pro třídu Hlasová služba GSM. Pro snažší dohledání zařízení pro výměnu je k dispozici pole pro zadání identifikátoru (v tomto případě IccID).

VymenaZarizeniSim.png

Výměna čísla pro službu třídy Hlasová služba GSM

Výměna čísla MSISDN (funkce simSwapMSISDN) se provádí na záložce Parametry editací parametru "Telefonní číslo" (msisdn). Jako nové číslo je potřeba zadat z volných a dříve nepoužitých čísel v mezinárodním formátu (s předvolbou).

simSwapMSISDN.png

Způsob aktivace služeb třídy Hlasová služba GSM

Služby je potřeba připojit na SIM zařízení, aby mohlo dojít k odeslání dat do systému mobilních operátorů. Služby jsou řešeny až po datu jejich skutečného zahájení, tedy datum aktivace je potřeba zadat dnešní, skutečné zapojení bude provedeno dle příchozích EDR záznamů. U služeb s odloženým zahájením dochází k naplánování aktualizace pro zařízení , která jsou takovýmito službami dotčena.

Oddělené zapojení od aktivace

Pro služby třídy "Hlasová služba GSM" se při oddělené aktivace od zapojení (parametr v definici služby) provádí zapojení služby ve stavu "k zapojení" až na základě přijatých EDR záznamů. EDR vznikající při úspěšné aktivaci/portaci SIM má:
 • category = SUB
 • operation = ACTIVATE

Zapojení do budoucna bez oddělení aktivace od zapojení

U služeb pro zapojení do budoucna bez oddělení aktivace od zapojení se aktualizace zařízení naplánuje až v době skutečného zahájení služby.

Aktivace balíčků u služeb třídy Hlasová služba GSM

Definované balíčky v modulu Produkty a služby , jak jednorázové tak periodické, lze aktivovat k bázovým službám třídy "Hlasová služba GSM" (balíčky nelze aktivovat pod závislé služby, viz funkcionalita více SIM k jednomu tarifu ). Při aktivaci, transferu a změně služeb je možné jednorázové služby přiaktivovávat a periodické měnit. Změny závislých jednorázových i periodických služeb v CIBS se přes API dostane do systému mobilních operátorů. Pro práci s balíčky je API packageAvailable - seznam balíčků, packageOrder - aktivace balíčku ke službě (identifikované gid a msisdn). O aktivaci přijde informace v EDR. Nejprve CHG:PKG-ORDER a následně CHG:PKG-BILL. Stejně jako CDR se EDR nejprve vystavují runtimově (bez billingu) a následně stejně jako CDR (1x měsíčně) s ratingem (billingem).

Detailnější informace k EDR:
Rekurentní balíček je objednaný trvale (do odvolání - zrušení) a z něj dostaneme EDR typu CHG/PKG-BILL:
 • hned po aktivaci (to může být i později, než objednání); může v "meta" obsahovat informace o proratingu (cena za část měsíce), např. DAYS=27/30
 • jednou za billovací období
Při zrušení rekurentního balíčku je EDR typu CHG/PKG-REMOVE.

Jednorázový balíček je objednaný jednou a trvá do vyčerpání jednotek nebo do expirace (ta by byla ve specifikaci balíčku v ceníku). Po vyčerpání nebo expiraci žádné EDR není. Zejména u jednorázových může v jednom billovacím období, klidně v jednom dni, jich být objednáno více než jeden.

Technicky (vlastnost mobilních operátorů) nelze přidělit periodický balíček na data, pokud služba už periodický balíček na data má (lze pouze přidělit jednorázový balíček). Zmíněné neplatí u ostatních balíčků, např. minutové periodické balíčky lze použít i když už nějaký periodický balíček služba má.

balicky.png

Ovládání parametrů SIM profilu u GSM služeb

Parametry GSM služeb, které se mohou měnit při aktivaci, změně a transferu služby se zobrazují v samostatném bloku nazvaný "Parametry", který umožňuje zobrazovat více či méně detailů (ve výchozím nastavení méně). Více či méně detailů je možné přepínat v záhlaví tohoto bloku, přepínači frame viewlimit more.png (zobrazit více detailů) a frame viewlimit more.png (zobrazit méně detailů).

Aktivace více SIM k jednomu tarifu u služeb třídy Hlasová služba GSM

GSM služby disponují možností přiřazení více SIM pod bázovou službu třídy Hlasová služba GSM . Využít této možnosti je vhodné v případech, kdy je chtěné nabízet/používat například tarify typu rodina, což je tarif určený pro více SIM. V praxi jde o to, že pod jedním tarifem je přiřazen jeden paušál, ale SIMky mají třeba 3 členové rodiny. Výhodou této služby pak je právě ten společný paušál pro více SIM.

Příklad služeb, kdy služba_1 (Rodina) má 3 SIM karty a na služba_2 se využívá samostatný jiný tarif.
 • zákazník1 => služba_1 => MSISDN_1 => SIM_1
 • zákazník1 => služba_1 => MSISDN_2 => SIM_2
 • zákazník1 => služba_1 => MSISDN_3 => SIM_3
 • zákazník1 => služba_2 => MSISDN_4 => SIM_4

Aby bylo možné aktivoval více SIM, je potřeba si vytvořit skupinu služeb (např. Další SIM ke službě), do ní přidat závislou službu (např. Další GSM SIM, příklad definice níže) a nastavit návaznosti (typ: Návazné volitelné služby, počet: 0, podmínka: Bez podmínky) k bázovým službám, ve kterých budou další SIM dostupné.

Příklad definice závislé periodické služby s příznakem "variabilní cena" a "vždy převést při transferu služeb":
dalsiSim-definice.png

U takto nastavených služeb je následně zajištěno:
 • aktivace tarifu typu Rodina s napojením na více SIMek
 • přiřazování telefonního čísla k jednotlivým SIMkám (zařízení)
 • co služba=SIM, to vlastní SIM profile
 • fakturace všech tel. čísel na jednu fakturu

U takto nastavených služeb je možné využít tyto modely:
 • U bázové služby aktivovaná SIM a pod tuto bázovou službu se přidávají další závislé (více SIM). Bázovou službu je možné odřadit od SIM (u mobilního operátora dojde k ukončení služby pro tel. číslo přiřazené k bázové službě) a celé provozovat jen na těch dalších přidaných.
 • U bázové služby není aktivovaná SIM a všechny SIM jsou ovládány přes další závislé (více SIM). U bázové službu budou ale zbytečně parametry pro SIM profil (ničemu to nevadí, jen je potřeba si pak uvědomovat, že bázová služba nemá mít nastavené tel. číslo).
 • Další SIM je možné v budoucnu převést na samostatný tarif (jiný, než typu rodina) - použitím přechodu závislé služby "Další GSM SIM" na bázovou s jiným tarifem. Ke změně na SIM zařízení dojde ve dni přechodu.

Pozn.: pokud byl vytvořen účet pro speciálního operátora, který bude aktivovat pouze GSM služby, je potřeba vytvořit skupinu typu "Přístup operátora" a do ní vložit všechny GSM služby (i závislé služby pro aktivaci více SIM), aby je mohl aktivovat (přístup na vytvořenou skupinu je řešeno právem ACCESS_GROUP.SERVICE).

Parametry GSM služeb, které se mohou měnit při aktivaci, změně a transferu služby se zobrazují v samostatném bloku nazvaný "Parametry", více o tomto bloku ZDE .
dalsiSim.png

POZOR: Při jedné akci, kdy se přidává více SIM je ve výchozím stavu předvyplněno první volné číslo, tzn. že je toto číslo předvyplněno u všech nadefinovaných SIM a je potřeba je změnit na číslo portované nebo smazat (pro přidělení čísla od operátora) nebo ho změnit ručně na další volné číslo. Jak se přiřazuje tel. číslo je uvedeno ZDE .

Závislé periodické služby (jako bázové) se přes API dostanou do systému mobilních operátorů. Stejně jako CDR se EDR nejprve vystavují runtimově (bez billingu) a následně stejně jako CDR (1x měsíčně) s ratingem (billingem).

Seznam akcí, kde se zobrazuje informace o existenci faktury a ODD

V dialogu na změnu, tranfer, zablokovaní/odblokování a ukončení jedné a všech služeb se provádí kontrola na existenci faktury a ODD (opravný daňový doklad). Pokud dochází u služby ke změně, která by ovlivnila fakturu či ODD, zobrazí se v dialogu informativní hlášky s odlišným podbarevním:
 • Červené hlášky znamenají, že není možné provést akci
 • Zelené hlášky znamenají, že lze možné provést akci
 • Uvnitř hlášek modře podbarvený text znamená, že lze přeskočit do modulu Faktura nebo Interní doklady. Pod slovem "faktura" přejdete do modulu "Faktury" s vyfiltrovanými fakturami pro daného zákazníka. Po slovem "opravný daňový doklad" přejdete do modulu "Interní daňové doklady" s vyfiltrovanými dobropisy pro daného zákazníka (pokud s provádí změna nad více službami) nebo jeho službu (pokud se provádí změna nad jednou službou).

Akce: změna služby s fakturou nebo s fakturou a ODD (SERVICES.CHANGE.INVOICE_REGENERATE=1) - dobropis se ukáže pouze v případě, kdy se ponižuje cena
ZmenaCeny-pravo1.jpg
ZmenaCeny-FA-ODD-pravo1.jpg

Akce: transfer služby s fakturou nebo s fakturou a ODD (SERVICES.TRANSFER.INVOICE_REGENERATE=1)
PrechodSluzby-pravo1.jpg
PrechodSluzby-FA-ODD-pravo1.jpg

Akce: zablokování služby s fakturou nebo s fakturou a ODD (SA.BLOCKING.INVOICE_REGENERATE=1)
Zablokovani-pravo1.jpg
Zablokovani-FA-ODD-pravo1.jpg

Akce: odblokování služby s fakturou nebo s fakturou a ODD (SA.BLOCKING.INVOICE_REGENERATE=1)
Odblokovani-pravo1.jpg

Akce: změna slevové kampaně u služby s fakturou nebo s fakturou a ODD (SERVICES.DISCOUNTS.INVOICE_REGENERATE=1)
Sleva-pravo1.jpg
Sleva-FA-ODD-pravo1.jpg

Akce: ukončení služby s fakturou nebo s fakturou a ODD (SERVICES.CANCEL.INVOICE_REGENERATE=1)
UkonceniSluzby-pravo1.jpg
UkonceniSluzby-FA-ODD-pravo1.jpg

Akce: ukončení všech služeb s fakturou nebo s fakturou a ODD (SERVICES.CANCEL.INVOICE_REGENERATE=1)
UkonceniSluzbyAll-pravo1.jpg
UkonceniSluzbyAll-Fa-ODD-pravo1.jpg

Akce přechodu služby

Při přechodu služby na jinou se kontroluje, zda-li dle zadaného datumu počátku nové služby je možné k tomuto dni ukončit i předchozí službu a dle zjištění se operátorovi pod vykřičníky (!!!) zobrazí informace o důvodu nemožnosti provést změnu.

Akce: Převod před datum počátku placení u původní služby CIT#6253
V případě, kdy budete chtít převést službu s datumem počátku, které je menší než datum v "Platit od" u původní služby, systém Vám v tomto období změnu nepovolí. Nelze převést službu, u které nebyla zahájena platba. Systém Vás v tomto případě informuje hláškou:
3.3.1CibsDocKartaZakaznika prechodSluzby-validacePlatitOd.jpg.
Přechod buď musíte provést k datumu v "Platit od" u původní služby nebo toto datum u původní služby snížit.

Při přechodu služby se linkované služby řeší až v době skutečného transferu služby (ne kdy se zadává do systému) bez ohledu na funkci "oddělená aktivace a zapojení".

O možnosti práce s výchozím billing plánem zákazníka a s billing plánem služby naleznete ZDE.

Popis funkcionality

Nastavení DUZP u dobropisů

Dotaz SQL pro zjištění a porovnání data DUZP dbp:
select TAX_DATE, ACCOUNT_TO, PERIOD, tmp_tax_docs.USER_ID, tmp_tax_docs.ID
from tmp_tax_docs
left join services_active ON services_active.ID = tmp_tax_docs.SRV_ID
where tmp_tax_docs.ITD_TYPE='CREDIT_NOTE' AND PERIOD = 'all'

list size.gif Posun konce služby s fixní délkou #2927

help Při předčasném ukončení garance (posun tlačítkem list size.gif "Posun konce služby s fixní délkou) nebo služby s předplatným (roční, pololetní, čtrvtletní) se nastaví DUZP dobropisu podle ACCOUNT_TO (údaj převzatý z "Zrušení k" v dialogu "Posun ukončení služby s fixní délkou", údaj "Platit do" na kartě zákazníka, údaj ve WIZARDu v tabulce Služby) v tabulce services_active.

cancel service.gif Ukončení služby #2927

help V případě ukončení (tlačítko cancel service.gif "Ukončení služby") bázové služby se závislými službami s použítím funkce "Vypořádání", se nastaví DUZP dobropisů podle DATE_END (údaj "Zrušení k" v dialogu Ukončení služby, údaj "Konec" na kartě zákazníka, údaj ve WIZARDu v tabulce Služby) v tabulce services_active.

Možnosti práce s výchozím billing plánem zákazníka a s billing plánem služby

CIBS nabízí více možností práce s výchozím billing plánem zákazníka a s billing plánem služby.

 • V dialogu na přechod služby (karta zákazníka, WIZARD) je nad polem "Billing plán" informační pole "Billing plán původní služby" se zobrazením billing plánu z původní služby a pokud je u nové služby nastavený jiný, hodnota textu je červeně obarvena. Uživatel má vždy přehled, jaký billing plán byl u předchozí služby a bude upozorněn, kdyby docházelo ke změně.
 • V dialogu na přechod, změnu a aktivaci služby (karta zákazníka, WIZARD) je:
  • pod polem "Billing plán" informační pole "Výchozí billing plán zák." pro zobrazení výchozího billing plánu zákazníka a pokud je u nové služby nastavený jiný, hodnota textu je červeně obarvena. Pokud nemá zákazník zvolen žádný výchozí billing plán, je uveden text „Nezadáno“. Uživatel má vždy přehled, jaký je výchozí billing plán zákazníka a je upozorněn, kdyby docházelo ke změně.
  • pod polem "Výchozí billing plán zák." příznak "Změnit výchozí BP zák." a slouží pro změnu výchozího billing plánu (Zobrazuje se jen v případě, že zvolený BP je odlišný od výchozího BP zákazníka). Ve výchozím stavu není příznak zaškrtnut, kurzorová nápověda "Zaškrtnutím bude nastaven výchozí billing plán zákazníka podle pole "Billing plán". Změna bude provedena okamžitě po dokončení této operace.". Uživatel má možnost nastavit aktuální výchozí billing plán zákazníka, podle billing plánu služby.
 • Souhrn změn služeb v modulu Wizard informuje o nastaveném billing plánu. Billing plán se zobrazuje v závorce za názvem služby pouze u bázových služeb (u závislých služeb se přebírá billing plán zpravidla z bázové, pokud nemá závislá služba nastavený nucený billing plán).

Speciality

Změna ceny či billing plánu v období, na které existuje faktura

U zákazníků s billing plánem "Fakturace", nelze provést změnu ceny či billing plánu (DUZP, splatnost) v případě, kdy na období, pro které chcete provést změnu, je již vystavena faktura. Aby bylo možné provést změnu ceny nebo billing plánu, je zapotřebí nejprve fakturu z tohoto období stornovat, provést změnu a znovu vystavit fakturu. Pokud je období už v uzávěrce, lze měnit pouze cenu (pokud má operátor právo USER_CHANGE_SERVICE_BACK_RESTRICTIONS) a v tomto případě se vytvoří dobropis/vrubopis v aktuálním období.

Při změně ceny služby v období, na které je vytvořena uzávěrka, systém informuje hláškou:
Hláška - změna ceny

V případech, kdy není povoleno měnit cenu či billing plán, systém Vás informuje hláškou:
Hláška - existence faktury

Kontrola na uzávěrku při zapojení služeb zpětně

U služeb s oddělenou aktivací a zapojením se při zapojení služby, která se provádí tlačítkem Potvrzení zapojení služby kontroluje, zda zadané datum nezasahuje do uzávěrek. Pokud ano, u pole "Datum zapojení" systém pod !!! hlásí následující informaci "Služba nebyla zapojena, zadané datum zasahuje do uzávěrky (viz modul Uzávěrky)! Zapojit službu lze až od DD.MM.RRRR!".

Dialog potvrzení zapojení služby

Kontrola ukončení služby před uzávěrku a minimální závazek #4101

Při ukončování služby s nastavením pole "Platit do" menším než je minimální závazek služby (viz karta zákazníka, pole "Platnost" u vybrané služby), systém oznámí hlášku Kontrola ukončení služby - min. závazek.

Při ukončování služby s nastavením pole "Platit do" menším než je datum uzávěrky služby (viz karta zákazníka, pole "Uzávěrka" u vybrané služby), systém oznámí hlášku Kontrola ukončení služby - uzávěrka.

Při ukončování služby s nastavením pole "Platit do" menším než je minimální závazek služby a zároveň menším než je datum uzávěrky služby, upřednostňuje se hláška Kontrola ukončení služby - min. závazek.

Nastavení účtování/neúčtování služeb, když jsou služby zablokovány/odblokovány #3537

Každé ze tříd služeb (viz modul Produkty a služby) lze určit, zda-li se má služba po zablokování účtovat nebo nikoliv. To je dáno konfigurací lokace v databázové tabulce config.SERVICES.BLOCKED_BILLING.XX, kde hodnota 1 určuje, že se v dané lokaci účtují zablokované služby třídy XX. Za XX do názvu parametru se vkládá ID z services_class.ID (seznam tříd produktů a služeb). Defaultně pro is.cibs.cz nastaven parametr s hodnotou 1 (zablokované služby se účtují) pro všechny třídy. Po odblokování služby se obnoví cena pouze v případě, že parametr je nastaven na hodnotu 0 (tedy služba při zablokování byla ponížena na nulovou částku a je potřeba ji po odblokování obnovit). POZOR: nemění se částka služby (na katě zákazníka, v tabulce Produkty a služby nebo ve WIZARDu v seznamu služeb), jen v případě parametru s hodnotou 0 se změní částka předpisu, nic více. Pro změnu nastavení parametru kontaktujte support s odkazem na tento článek. Popis akcí zablokování/ukončení služby ZDE.

Zadávání datumů ve WIZARDu a na kartě zákazníka #337

Ve wizardu a na kartě zákazníka je možné nastavit validaci na datumy u služeb. Jedná se o možnost omezit zadávání datumů až od následujícího dne po aktuálním dni. Toto chování lze upravit nastavením práv.

Práva:
 • karta zák.: USER_DETAIL.SERVICE_ACTIVATE.START_RESTRICTION [0/1]
 • wizard: WIZARD_UDS.SERVICE_ACTIVATE.START_RESTRICTION [0/1].
Při povolení (1) je ve wizardu a na kartě zákazníka možné aktivovat službu nejdříve 1 den po aktuálním datumu (Aktivace k: a Placeni k:).

Zobrazování nulových předpisů #614

V tabulce Saldo předpisů a plateb (záložka Saldo sluzeb) je možné přes checkbox 'nenulové' zobrazit/skrýt předpisy s nulovou cenou.

Evidence nálady zákazníka #5054

Údaj slouží zejména pro operátory Call Centra, který může díky této informaci přizpůsobit komunikaci se zákazníkem. Na kartě zákazníka a ve WIZARDu se povolením práva či option USER_MOODINESS zpřístupní funkcionalita pro evidenci a zobrazení nálady zákazníka. U této funkcionality si může CIBS partner definovat vlastní seznam nálad, jejich barvy a k nim i ikonky. V případě žádosti o nastavení Vaší lokace dodejte:

 • Nálada "", barva "#RRGGBB", tlačítko ".gif" o rozměrech 15x15 pixelů (jsou to velikostně tlačítka, jako jsou např. modul Zákazníci).
 • ...

Na kartě zákazníka se za výběrovým polem "Zákazník" vyskytuje tlačítko "Změnit náladu zákazníka", které se může vizuálně měnit dle konkrétní zvolené nálady. Každým kliknutím na toto tlačítko se střídá barva jména/názvu zákazníka, klikáte až do zvolení konkrétní nálady (seznam nálad se rotuje každým kliknutím). Při najetí kurzorem na pole "Zákazník" se zobrazí nápověda, říkající stav nálady zákazníka, např.:
Evidence nálady.

Historii nálady zákazníka je možné zobrazit na kartě zákazníka, tabulka "Historie zákazníka, produktů a služeb", odškrtnutí volby "Pouze k produktu/službě" a nastavení filtru "Produkt/služba" na *VŠE. Událost je "Změna "nálady" zákazníka" a v poznámce je vidět stav nálady, např.:"Nová nálada zákazníka: Nic moc (4)". Zápis do historie probíhá tak, že pokud poslední záznam v historii zákazníka je záznam o změně nálady, je od stejného operátora a je proveden ve stejný den, tak se přepíše, jinak se zakládá záznam nový.

Konfigurace (pro support)

ZDE

Seznam práv modulu

MODULE_VIEW=USER_DETAIL_GSM, USER_DETAIL.USR_FORM.ACTION.CC

Název Úroveň Hodnota Popis
USER_CHANGE_SERVICE_BACK_RESTRICTIONS 10 1 Změna ceny před uzávěrku a u služeb v uzávěrce.
SERVICES_USE_SALESMAN   1 Nastavuje validaci položky Datum sepsání smlouvy a Obchodník dialogu Aktivace služby (povinná/nepovinná).
SERVICES.CHANGE.INVOICE_REGENERATE   1 Umožní změnit cenu služby, i pokud jsou vystavené faktury. Pozn.: Původní faktura se stornuje a vystaví nová.
SERVICES.CANCEL.INVOICE_REGENERATE   1 Umožní ukončit službu, i pokud jsou k ní vystavené faktury. Pozn.: Původní faktura se stornuje a vystaví nová (pokud došlo ke změně ceny).
SERVICES.TRANSFER.INVOICE_REGENERATE   1 Umožní přechod služby, i pokud jsou vystavené faktury. Pozn.: Slouží pro případy, když provádíte přechod služby na jinou např. v rámci měsíce (v tom případě se stornuje původní faktura a vygeneruje nová pro stávající službu s poměrem ceny za počet dní v měsíci a vygeneruje se i nová faktura pro novou službu také s poměrem ceny dle počtu dní v měsíci.
SA.BLOCKING.INVOICE_REGENERATE   1 Umožní zablokovat/odblokovat službu, i pokud jsou k ní vystavené faktury. Pozn.: Původní faktura se stornuje a vystaví nová (pokud došlo ke změně ceny).
SERVICES.DISCOUNTS.INVOICE_REGENERATE   1 Umožní aktivovat, změnit nebo smazat slevovou kampaň u služby, i pokud jsou k ní vystavené faktury. Pozn.: Původní faktura se stornuje a vystaví nová (pokud došlo ke změně ceny).
USER_MOODINESS   1 #5044 - Umožní vidět a nastavovat náladu zákazníka.
USER_DETAIL.USER_SALDO.ACTION.URR   1 Vytvoření NEdaňového dokladu z vybraných předpisů.

Topic revision: r18 - 18 May 2020, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback