Referenční popis modulu Doklady

Položka menu
menu_finance FINANCE
Položka podmenu
mod_submenu_invoices DOKLADY
Název modulu Doklady
Popis modulu Seznam dokladů

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Zákazníkům se aktivují služby s danou periodou (měsíční, čtvrtletní,...) a billing plánem (např. Hotovost, Fakturace, Trvalý příkaz, inkaso, SIPO), který mimo jiné definuje způsob expedice směrem k zákazníkovi. K těmto službám na dané období dle periody vznikají předpisy. Tyto předpisy slouží jako zdroj dat pro generování dokladů zákazníkům. Jak budou doklady vygenerovány záleží právě na definici billing plánu. Pro generování dokladů (faktura, opravný daňový doklad, záloha - dle definice billing plánů v lokaci  MANGO  partnera) a následnou expedici k zákazníkům slouží právě modul
mod_submenu_invoices DOKLADY
. V případě chybného dokladu (např. zapomenutí změny ceny či provedení uzávěrek za Data , GSM , VoIP nebo VOD ) je možné provést storno dokladu a po změnách se službou znovu doklad vygenerovat. Na základě podkladů z expedovaného dokladu zákazník provádí úhradu. Úhradu může zákazník provést i v hotovosti, kdy operátor vybere doklad a použije funkci na vytvoření platby v hotovosti k položkám vybraného dokladu.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Doklady

2. Tabulky

Modul obsahuje 2 tabulky:
  • Seznam dokladů,
  • Položky dokladu.
Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Tabulka Seznam dokladů

Zde jsou zobrazeny vygenerované doklady k interním dokladům zákazníka. Za názvem tabulky se zobrazuje informace kdy + kdo naposledy provedl akci make debits.png Generování dokladů a stav dokončení. Více o stavech dokončení naleznete ZDE .
4.0.12-tab-seznamDokladu.png

Sloupce tabulky #

Ve sloupcích Celková částka a Uhrazeno se pod tabulkou zobrazují součty všech zobrazených záznamů.

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Typ dokladu ANO Hodnoty: faktura, záloha, opravný daňový doklad, opravný daňový doklad k zálohové platbě na unicredit. Typ dokladu - faktura, záloha, opravný daňový doklad. invoice_head.IH_TYPE
Číslo ANO, sekundární třídění Autoincrement od účetního roku. Číslo dokladu invoice_head.IH_DOC_ID
Vystaveno ANO, primární třídění Datum zadaný v dialogu na vygenerování dokladů, hodnotu lze u dokladu editovat. Datum vystavení dokladu invoice_head.DATE_V
Zd. plnění ANO Hodnota je řízena nastavením billing plánu, hodnotu nelze u dokladu editovat. Datum zdanitelného plnění dokladu invoice_head.DATE_U
Splatnost ANO Hodnota je řízena nastavením billing plánu, hodnotu lze u dokladu editovat. Datum splatnosti dokladu invoice_head.DATE_S
ID zákazníka NE Doklad je vystaven jen těm zákazníkům, kterým se dle billing plánu má vytvářet daňový doklad. ID zákazníka, kterému je doklad vystaven. invoice_head.USER_ID
Zákazník ANO Kliknutím na jméno nebo název zákazníka dojde k přesunu na kartu zákazníka. Jméno nebo název zákazníka, kterému je doklad vystaven. funkce get_user_name(invoice_head.USER_ID)
VS ANO Formát VS je definovatelný CIBS partnerem, pro každý typ dokladu, max. délka může být 10 znaků. Variabilní symbol invoice_head.VAR_SYM
Celková částka NE   Celková částka dokladu k úhradě. V případě uhrazených dokladů může být tato částka nulová i přesto, že ve sloupci Uhrazeno je nenulová částka SUM(invoice_body.amount)
Uhrazeno NE Může být uhrazena část faktury nebo celá. Uhrazená částka dokladu funkce invoice_sum_get(invoice_head.ID)
Saldo NE Saldo do výše dokladu. Saldo U nestornovaného dokladu invoice_body.amount - funkce invoice_sum_get(invoice_head.ID)
Nestornovaná částka NE   Celková částka nestornovaného dokladu U nestornovaného dokladu invoice_body.amount
Vytvořil NE Může být vytvořeno uživatelem 'Automat', v případě využití funkcionality uvedené ZDE . Tvůrce dokladu invoice_head.IH_AUTHOR
Vytvořeno NE   Datum vygenerování dokladu invoice_head.IH_CREATED
ID NE   ID číslo dokladu invoice_head.ID
Kontakt obchod NE   E-mailová adresa zákazníka, případně kontaktu typu Obchod. funkce: get_send_mail(invoice_head.USER_ID)
Poznámka NE   Poznámka k dokladu invoice_head.NOTE
Billing NE   Billing plány (BP), které přísluší k fakturovaným službám / produktům. Pokud má doklad více předpisů s jedním BP, bude zobrazen ve sloupci jen jeden BP. Doklad může teoreticky obsahovat více BP, které mají stejné podmínky pro vystavení dokladů. Pokud tomu tak je, bude seznam BP zde vypsán. funkce: services_active_billing_name_get (@SESSION,invoice_body.USER_SERVICE_ID,DATE_U), seznam oddělený čárkou
Status NE   Stav dokladu: S - Stornovaný, A - Aktivní invoice_head.STAT_FLAG
Expedovat NE Hodnoty: Expedovat (povoleno), Neexpedovat (nepovoleno) Definuje, zda je povoleno doklad expedovat automaticky. invoice_head.IH_NO_AUTO_DISPATCH
Skrýt ceny NE Hodnoty: Skrývat, Neskrývat. Definuje, zda se v tisku dokladu, v tabulkách v SelfCare (koncové stránky) a v informačních e-mailech skryjí ceny u detailních položek. invoice_head.IH_HIDE_PRICE_DETAIL
Smlouva NE   Číslo smlouvy zákazníka users.AGR_NAME
Pořadí NE V rámci vymáhání se každým vygenerováním upomínky na již otevřenou (neuhrazenou) upomínku navýší pořadí o +1 Pořadí generování dokladu invoice_head.IH_TICKET
Stornováno NE   Datum storna dokladu invoice_head.IH_CANCELLED
Stornoval NE   Autor storna dokladu invoice_head.IH_CANCEL_L_ID
Poznámka je stornu NE   Poznámka ke stornu dokladu invoice_head.IH_CANCEL_NOTE
ID oblasti NE Definice oblastí viz modul Oblasti . Aby byla hodnota zobrazena, musí být u jednotky v UIR části vyplněno pole "Oblast". ID oblasti podle jednotky, ke které je služba přiřazena v den DUZP dokladu. groups_address.GA_ID
Název oblasti NE Definice oblastí viz modul Oblasti . Aby byla hodnota zobrazena, musí být u jednotky v UIR části vyplněno pole "Oblast" a tato oblast musí mít nastavené typování oblastí na "Účetní oblast". Pokud se tento příznak přidělí později, je potřeba právem GROUPS_ADDRESS.ACCOUNTING přegenerovat oblasti . Pokud není oblast nalezena, uvádí se hodnota "Nepřiřazeno". Název oblasti podle jednotky, ke které je služba přiřazena v den DUZP dokladu. groups_address.GA_TITLE
ID prov. NE   ID číslo zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka. invoice_head.IH_PROVIDER_USER_ID
Provozovatel NE   Jméno nebo název zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka. funkce: get_user_name(invoice_head.IH_PROVIDER_USER_ID)
Číslo objednávky NE Uvádíte se pouze u objednávky produktu. Číslo objednávky, ke které se vztahuje doklad. orders.O_ORDER_NUMBER (vazba přes invoice_body.USER_SERVICE_ID na tabulky services_prepare a orders_items: oi.OI_SP_ID = spr.SPR_ID)
Název objednávky NE Uvádíte se pouze u objednávky produktu. Název objednávky, ke které se vztahuje doklad. orders.O_TITLE (vazba přes invoice_body.USER_SERVICE_ID na tabulky services_prepare a orders_items: oi.OI_SP_ID = spr.SPR_ID)
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Doklady

Tabulka Položky dokladu

Zde jsou zobrazeny položky k vygenerovaným dokladům zákazníka.
4.0.12-tab-polozkyDokladu.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Název služby ANO   Služba, ke které se položka dokladu váže. services_name.NAME
Doklad NE Z posledního čtyřčíslý lze poznat období dokladu (např. 1402: rok 2014, měsíc 02) Číslo interního dokladu invoice_body.IB_ITD_ID
Rok ANO, primární třídění   Rok předpisu invoice_body.YEAR
Měsíc ANO, sekundární třídění   Měsíc předpisu (číselně) invoice_body.MONTH
Celkem ANO Částka s ohledem na slevovou kampaň (může být rozepsána na dokladu zvlášť, pokud je v definici slevové kampaně nastaven příznak "Faktura") a počátek placení produktu/služby. Položka dokladu může být již uhrazena zálohou, v tom případě je v položkách řádek o záloze, na dokladu je odečtena a "Celková částka" bude 0 ,- Částka včetně DPH k danému období a službě (může být ovlivněno počátek placení a slevovou kampaní) invoice_body.AMOUNT
DPH % NE Výše DPH se určuje z definice produktu/služby, pole "Výše DPH v %". Výše DPH v % funkce: get_tax_rate(IFNULL(invoice_head.DATE_U, invoice_head.DATE_V),services_name.ID, services_active.SA_PROVIDER_USER_ID, services_active.USER_ID )
DPH NE   Výše DPH v měně CIBS partnera invoice_body.IB_ITD_PRICE_VAT
Bez DPH NE   Částka bez DPH invoice_body.IB_ITD_PRICE_WO_VAT
Zaokrouhlení NE   Zaokrouhlení částky invoice_body.IB_ITD_PRICE_ROUND
Poznámka ANO Tento údaj se zobrazuje v dokladu jako název produktu/služby. Může z definice služby obsahovat údaj z pole "Název EU služby", pokud je vyplněno, jinak "Název". U periodické kalendářní (např. 1.čtvrtletí 2014) nebo plovoucí periody se zobrazuje období produktu/služby (kalendářní např. 1.čtvrtletí 2014, plovoucí např. 5.7.2014 - 4.10.2014). Zobrazení na dokladu je také ovlivněno zvolenou proměnnou v šablonách, které disponují funkcí nahrazení názvu služby za "Název EU služby" a doplnění periody období produktu/služby. Poznámka (název služby nebo název EU služby, období periodické kalendářní nebo plovoucí periody) invoice_body.NOTE
ID NE   ID číslo položky invoice_body.ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Doklady

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=INVOICES, INVOICES, FINANCE, FINANCE.FAKTURY, MAKE_CASH_PAYMENT, INVOICE_LIST.PRINT, GENERATE_INVOICES, INVOICE_LIST.STORNO, INVOICE_LIST.USER_DETAIL, INVOICE_LIST_EDIT.

Obecná související práva

Funkcionality ovlivněné právy, které doporučujeme provádět s opatrností (pozor na ovlivnění ceny produktu/služby s vystavenou fakturou):

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Finance (Faktury) - admin
Modul Finance (Faktury) - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu INVOICES.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Doklady

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .
Jak na automatické generování a automatickou expedici dokladů .
Jak expedovat dokument .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Doklady

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Doklady

Topic revision: r8 - 03 Jan 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback