Referenční popis ovládání přístupového bodu Mikrotik

Obecné informace

Zařízení s Mikrotik OS je možné do jisté míry ovládat pomocí parametrů zadaných v  MANGO . Ovládání implementované v Mango se zaměřuje na konfiguraci vlastností Mikrotiku, které při běžné konfiguraci např. přes winbox jsou zdlouhavá, nebo se opakují. Jedná se tedy o zadání radius serveru, routovacích záznamů a druh hotspotové autorizace. Jednou z voleb je možnost nahrát jednorázově vlastní konfiguraci, což značně ulehčuje nahrávání konfigurací na více Mikrotiků. Možnosti konfigurace Mikrotiku se postupem času budou rozšiřovat. Obecně pro konfiguraci, nebo zálohování Mikrotiku je třeba zadat parametry "Login administrátora" a "Heslo administrátora". Nejedná se přímo o administrátorský účet, ale může se jednat o účet s administrátorskými právy. Další důležitý parametr, který musí být vyplněn je "Adresa zařízení". Podle ní  MANGO  pozná kam se má připojit, i když má zařízení více IP.

Nastavení zálohování

Pro to aby byl Mikrotik periodicky zálohován, je potřeba toto zálohování povolit. Nejdříve je třeba zvolit sadu parametrů s názvem "Zálohování" a poté nastavit "devBackup aktivní" na povoleno.

Konfigurace Mikrotiku přes Mango

Pokud chcete využívat konfigurace Mikrotiku přes Mango, je potřeba mít správně vyplněné parametry Login administrátora, Heslo administrátora, Adresa zařízení. Dále postupujte dle tabulek s parametry uvedenými níže.

Popis parametrů pro nastavení Mikrotiku

Popis je rozdělen na několik částí podle toho do jaké skupiny parametrů parametr spadá a také podle toho zda se jedná o tabulkový parametr.

Hlavní skupina parametrů

Název Popis Příklad
Login administrátora Login účtu pomocí kterého se Mango přihlásí k Mikrotiku. Účet musí mít administrátorské práva, ale nemusí být administrátor. login
Heslo administrátora Heslo k tomuto účtu. password
Politika autorizace Zda se má klientovi, který není zaveden v Mango povolit přístup do sítě, nebo ne. DENY
Volitelné nastavení Nastavení Mikrotiku, které nadefinuje uživatel. Konfigurace musí být ve tvaru konfigurace Mikrotiku. Tato konfigurace se do Mikrotiku nahraje pokaždé, když tak uživatel zvolí.  

Radius autorizace

Radius autorizace v Mango má přímou návaznost na Hotspot. Neuvažuje se o použití radius serveru bez využití Hotspotu.

Název Popis Příklad
Radius autorizace Zda se má používat radius autorizace při autorizaci klientů daného zařízení. ANO
Id. jméno hotspotu Realm daného Hotspotu. Pomocí těchto parametrů můžeme rozdělit Hotspoty do skupin. HOT1
MAC autentifikace Zda se má u Hotspotů používat autentifikace pomocí MAC adresy. ANO

Zálohování

Zálohování již bylo popsáno výše, zde jen výčet parametrů skupiny.

Název Popis Příklad
devBackup aktivní Zda se má aktivovat periodické zálohování Mikrotiku. ANO

Routovací záznamy

Jedná se o tabulkový parametr, jednotlivé sloupce jsou popsány v tabulce níže. Jako celek dávají jeden řádek tabulky. Tyto parametry se mohou využít pro přidávání speciálních routovacích pravidel do Mikrotiku. Neobsahují a ani by neměli obsahovat standartní routovací pravidla, která se vytvářejí dynamicky.

Název Popis Příklad
Index Nelze zadat, je dynamicky vytvářen v Mango. 1
Cílová IP adresa Cílová adresa pro routování. 10.10.10.0
Maska cílové sítě Maska cílové sítě. 255.255.255.128
Gateway Brána pro routovací pravidlo. 10.10.11.1

Radius servery

Jedná se o tabulkový parametr, jednotlivé sloupce jsou popsány v tabulce níže. Jako celek dávají jeden řádek tabulky. Parametry se využívají k definici radius serverů, které budou Mikrotikem využívány. Velice se hodí při zálohovaní radius serveru.

Název Popis Příklad
Index Nelze zadat, je dynamicky vytvářen v Mango. 1
Radius heslo Heslo pro tento NAS na daném radius serveru. passwd
IP radius serveru IP adresa radius serveru, který bude využíván. 255.255.255.128
Priorita serveru Pořadí v kterém se bude Mikrotik dotazovat radius serverů. Začíná od tech s nejnižším číslem a pokud se nedokáže s radius serverem spojit, využije ten s číslem vyšším. 1

Související odkazy: Referenční popis modulu Síť , Referenční popis modulu Koncová zařízení , ...

-- GutveisResalCz - 19 Feb 2009
Topic revision: r2 - 27 Dec 2019, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback