Jak na sklady v Mango

Obsah:

Aparát skladů v CIBS zajišťuje zejména evidenci zařízení a jejich umístění v různých skladech. Počet skladů je libovolný. Skladové moduly budou v budoucnu rozšířeny i na množstevní evidenci produktů.

Z hlediska zařízení je k dispozici jednak:
 • zařazení stávajícího zařízení (lhostejno zda koncového nebo infrastrukturního) v CIBS do skladu (od té doby se u zařízení vede historie pohybu ve skladech)
 • vyřazení zařízení ze skladu (zařízení se tak z pohledu skladové evidence dostane de facto do stejného stavu jako bylo před zařazením do skladové evidence, pouze bude nést skladovou historii)
 • v rámci skladové evidence pak přesun ze skladu do jiného skladu.

Jeden konkrétní sklad je možné označit jako tzv. zákaznický sklad, kde CIBS automaticky zajišťuje, aby se zařízení, které se přiřadí ke službě zákazníka, převedlo automaticky na takový sklad a naopak aby při převodu zařízení ze zákaznického skladu bylo toto automaticky odebráno od služby (a případně jednotky) zákazníka. Z hlediska skladové evidence zařízení je klíčová identifikace zařízení. U každého druhu zařízení je možné definovat, zda se pro účel identifikace použije sériové číslo nebo nějaký konkrétní parametr zařízení.

Skladová evidence produktů bude v budoucnosti ve formě evidence počtu kusů produktů na skladech. Jeden sklad bude možné označit jako prodejní, bude-li takový sklad označen, pak u produktů, u kterých bude zapnuta skladová evidence systém zajistí, že je nebude možné objednat a dodat (aktivovat), pokud počet volných kusů bude 0. Při objednání produktu, nebo při aktivaci produktu k dodání bude systém daný počet produktů blokovat (při rušení objednávky či produktu k dodání se musí blokace uvolnit) a při dodání pak odepsat. Tyto operace nejsou aktuálně v CIBS k dispozici.

Příklad běžného pohybu na skladech s jednou servisní organizací:
schema-skladu-v1.jpg
Příklad běžného pohybu na skladech s dodavatelem zařízení a více servisními organizacemi - SO (je potřeba zajistit nezasahování do skladů mezi dodavatelem a jednotlivými SO):
schema-skladu-v2.jpg

Skladové moduly umožňují provádět hromadné skladové operace se zařízeními (později i s produkty), tyto operace je možné vytisknout pomocí tiskového formuláře a je možné je vytvářet i pomocí XML importu. V uživatelském rozhraní jsou sklady realizovány ve třech modulech, Modul Sklady, Modul Skladové operace a Modul Skladové pohyby.

Návaznost skladové evidence do ostatnich modulů v CIBS

Skladová evidence je homogenní funkcionalita. Napojení na ostatní funkcionality (mimo propojovací ikony modulů a zobrazení skladové historie) jsou v přesně vymezených bodech:
 • Zařazení do skladové evidence (přesun zařízení bez aktivní skladové evidence na sklad)
 • Vyřazení ze skladové evidence (přesun zařízení na skladu na mimo skladovou evidenci)
 • Přiřazení zařízení k zákazníkovi a/nebo službě (návaznost na případný zákaznický sklad)
 • Odebrání zařízení od zákazníkovi a/nebo služby (návaznost na případný zákaznický sklad)

Skladové operace

Následuje popis chování obecně používaných skladových operací.

Datum skladové operace je možné vkládat maximálně aktuální (“dnešní”) a minimálně takový, aby byl vyšší nebo roven poslední (časově) operaci v rámci operací se zařízeními, se kterými se aktuálně pracuje. Řazení pohybů v rámci jednoho dne odpovídá pořadí jejich vložení.

Ve všech formulářích pro operaci se zařízením se automaticky při tabulátoru nebo kliknutí na jiné místo předvyplní filtry "Druh zařízení" a "Typ zařízení" jako předcházejí řádek (vhodné při hromadném zadávání zařízení jednoho druhu a typu). Tato možnost se povoluje nastavením lokace (WAREHOUSE.OPERATION.BEFORE_FILL).

Pokud je sklad určen pro jinou lokaci, než na kterou má operátor provádějící skladovou operaci právo, systém nepovolí provedení skladové operace:
 • Sklady-3953-nepovoleniPresunu-uzivatelNemaPravoNaLokaciCT.jpg

Při provádění manuální skladové operace a importu skladových operací není vyžadováno zadat zdrojový sklad (CIBS zařízení vždy vyhledá). Možnost tohoto způsobu importu či manuální operace je nutné mít povolené právo WAREHOUSE.OPERATION.MULTISOURCE. Další omezení skladových operací bez tohoto práva je popsáno ZDE .

V dialogu pro naskladnění zařízení či v dialogu pro přesun zařízení, kdy se vybere druh a typ zařízení používající jako identifikátor MAC adresu a vyplní se do pole "Identifikátor zařízení" MAC adresa bez oddělovače(:), tak se tyto oddělovače doplní až po odeslání dialogu ke zpracování (v APPBUSové funkci). Před odesláním proběhne kontrola na duplicity, kterou zadavatel vidí už při zadání identifikátoru zařízení. Doplňování dvojteček probíhá i při importu zařízení přes XML.

U operací se historicky udržuje informace, u jakého zákazníka byla operace provedena. Evidování zákazníka probíhá na základě operace se zákaznickým skladem (určeno warehouse_list.WL_FLAG='CUSTOMERS'). Pokud je cílový či zdrojový sklad Zákazníci, je evidován zákazník (zařízení přiřazeno/odebráno ze zákaznického skladu). ID zákazníků je vidět i u najetí kurzorem na název zařízení, v modulu WIZARD, první údaj. Seznam míst, kde se zobrazuje zákazník:

Operace pro předem známou množinu zařízení v CIBS

Jedná se o operace, kdy zařízení, se kterými se pracuje, byla vybrána buď vyfiltrováním v tabulce nebo zaklikáním v tabulce.

Naskladnění zařízení na sklad

Akce slouží pro zařazení zařízení, která dosud nejsou na žádném skladu, na nějaký konkrétní sklad. Odmítne pokračovat, pokud některá z nich již jsou zařazena ve skladové evidenci.
FormNaskladneni.jpg
 • Datum "Datum" - Datum skladové operace
 • Výběr "Cílový sklad" - Sklad, na který se zařízení přesunují
 • Text "Komentář" - Komentář ke skladové operaci
 • Výběr "Převzal" - Přebírající zodpovědná osoba
 • Seznam "Zařízení" - Seznam nových zařízení, se kterými se provádí operace

Přesun zařízení ze skladu na sklad

Akce slouží pro přesun zařízení, která jsou na nějakém skladu, na jiný konkrétní sklad. Odmítne pokračovat, pokud některá z nich jsou zařazena ve skladové evidenci a pokud všechna zařízení nejsou na stejném skladě.
FormSkladovyPresunZarizeni1.png
 • Datum "Datum" - Datum skladové operace
 • Výběr "Zdrojový sklad" - Sklad, ze kterého se zařízení přesunují
 • Výběr "Cílový sklad" - Sklad, na který se zařízení přesunují
 • Text "Komentář" - Komentář ke skladové operaci
 • Výběr "Předal" - Předávající zodpovědná osoba
 • Výběr "Převzal" - Přebírající zodpovědná osoba

Tato akce vytvoří skladovou operaci se skladovými pohyby danými vybranými zařízeními. Po provedení přesune uživatele do modulu Skladových operací s vyfiltrovanou vytvořenou operací.

Vyskladnění zařízení ze skladu

Akce slouží pro vyskladnění zařízení, která jsou na nějakém skladu, mimo skladovou evidenci. Odmítne pokračovat, pokud některá z nich nejsou zařazena ve skladové evidenci a pokud všechna zařízení nejsou na stejném skladě.
FormVyskladneniZarizeni.png
 • Datum "Datum" - Datum skladové operace
 • Informace "Zdrojový sklad" - Sklad, ze kterého se zařízení vyřazují
 • Text "Komentář" - Komentář ke skladové operaci
 • Výběr "Předal" - Předávající zodpovědná osoba

Tato akce vytvoří skladovou operaci se skladovými pohyby danými vybranými zařízeními. Po provedení přesune uživatele do modulu Skladových operací s vyfiltrovanou vytvořenou operací.

Operace s množinou fyzických zařízení

Pro operace s fyzickými zařízeními je třeba tato zařízení identifikovat. U každého druhu zařízen je možné implementací definovat, zda se pro účel identifikace použije sériové číslo nebo nějaký konkrétní parametr zařízení.

Naskladnění zařízení na sklad

Akce slouží pro zařazení zařízení, která dosud nejsou na žádném skladu, na nějaký konkrétní sklad, nebo i pro vytvoření zařízení. Zařízení, se kterými se pracuje, jsou vybrána uživatelem přímo v tomto formuláři.
FormNaskladneniVytvoreniZarizeni.png
 • Datum "Datum" - Datum skladové operace
 • Výběr "Cílový sklad" - Sklad, na který se zařízení naskladňují
 • Text "Komentář" - Komentář ke skladové operaci
 • Výběr "Převzal" - Přebírající zodpovědná osoba
 • Seznam "Zařízení" - Seznam zařízení stávajících nebo nových, se kterými se provádí operace

Pokud uživatel vloží zařízení, které již je zařazeno ve skladové evidenci, pak systém na toto upozorní. Tato akce nejprve vytvoří zařízení, která neexistují a poté vytvoří skladovou operaci se skladovými pohyby danými vyhledanými a vytvořenými zařízeními. Po provedení přesune uživatele do modulu Skladových operací s vyfiltrovanou vytvořenou operací.

Přesun zařízení ze skladu na sklad ručním zadáním

Akce slouží pro přesun zadaných zařízení ve formuláři, která jsou na nějakém skladu, na jiný konkrétní sklad. Zařízení, se kterými se pracuje, jsou vybrána uživatelem přímo v tomto formuláři.
Sklady-CIT4757-povoleniZdrojovySklad-pravo-WAREHOUSE.OPERATION.MULTISOURCE-modulSkladoveOperace.jpg
 • Datum "Datum" - Datum skladové operace
 • Výběr "Zdrojový sklad" - Sklad, ze kterého se zařízení přesunují
 • Výběr "Cílový sklad" - Sklad, na který se zařízení přesunují
 • Text "Komentář" - Komentář ke skladové operaci
 • Výběr "Předal" - Předávající zodpovědná osoba
 • Výběr "Převzal" - Přebírající zodpovědná osoba
 • Seznam "Zařízení" - Seznam stávajících zařízení, se kterými se provádí operace

Pokud uživatel vloží zařízení, které není zařazeno ve skladové evidenci, nebo které je na jiném skladu než ostatní zařízení, pak systém na toto upozorní a nepovolí akci provést. Tato akce vytvoří skladovou operaci se skladovými pohyby danými vybranými zařízeními. Po provedení přesune uživatele do modulu Skladových operací s vyfiltrovanou vytvořenou operací. V případě, že se přesouvají zařízení z více skladů na jeden cílový, vznikne více operací:

Sklady-CIT4757-povoleniZdrojovySklad-pravo-WAREHOUSE.OPERATION.MULTISOURCE-modulSkladoveOperace.jpg

Přesun zařízení ze skladu na sklad pomocí výběru zařízení

Akce slouží pro přesun zaškrtnutých zařízení, která jsou na nějakém skladu, na jiný konkrétní sklad. Zařízení, se kterými se pracuje, jsou vybrána uživatelem zakšrtnutím konkrétních zařízení v tabulce.
Sklady-CIT4757-povoleniZdrojovySklad-pravo-WAREHOUSE.OPERATION.MULTISOURCE modulSklady.jpg

Kontrola při přesunu zařízení z více zdrojových skladů

V případě, že nemá operátor právo WAREHOUSE.OPERATION.MULTISOURCE a jsou-li zařízení na různých výchozích skladech, není povoleno provést skladovou operaci:

Sklady-CIT4757-nepovoleniZdrojovySklad-neprirazenePravo-WAREHOUSE.OPERATION.MULTISOURCE-modulSkladoveOperace-cervenaHlaska-odlisneSklady.jpg

Hláška: Sklady-CIT4757-nepovoleniZdrojovySklad-neprirazenePravo-WAREHOUSE.OPERATION.MULTISOURCE-modulSklady-hlaska.jpg

Vyskladnění zařízení ze skladu

Akce slouží pro vyskladnění zařízení, která jsou na nějakém skladu, mimo skladovou evidenci. Zařízení, se kterými se pracuje, jsou vybrána uživatelem přímo v tomto formuláři.
FormVyskladneniZarizeni2.png
 • Datum "Datum" - Datum skladové operace
 • Informace "Zdrojový sklad" - Sklad, ze kterého se zařízení vyřazují
 • Text "Komentář" - Komentář ke skladové operaci
 • Výběr "Předal" - Předávající zodpovědná osoba
 • Seznam "Zařízení" - Seznam stávajících zařízení, se kterými se provádí operace

Pokud uživatel vloží zařízení, které není zařazeno ve skladové evidenci, nebo které je na jiném skladu než ostatní zařízení, pak systém na toto upozorní a nepovolí akci provést. Tato akce vytvoří skladovou operaci se skladovými pohyby danými vybranými zařízeními. Po provedení přesune uživatele do modulu Skladových operací s vyfiltrovanou vytvořenou operací.

Operace prováděné na základě provisioningu #4479

V případě využívání externího provisioningu, kdy nám tento systém předává informace o zařízení, je možné když nám přijde neznámé zařízení, aby bylo vytvořeno a zároveň přesunuto na zákaznický sklad (příznak definice skladu, viz Referenční popis modulu Sklady ).

Seznam chybových kódů volaných provisioningem

-1236: Nepodařilo se zapojit službu na zařízení, zařízení není možné přesunout na zákaznický sklad (pravděpodobně je zařízení na skladu, ze kterého není povoleno přesunout zařízení na požadovaný sklad (pohyby definovány nastavením lokace 'WAREHOUSE.OPERATION.TRANSITION').

Import skladových operací ve formátu XML #4172

Import skladových operací umožňuje hromadně provést naskladnění či i založení zařízení, pokud nejsou evidovány a pak naskladnění. Akce se spouští v modulu "skladových operací" tlačítkem "Import operací se zařízeními" import.gif.

ImportSkladoveOperace.jpg
 • Výběr "Datový soubor" - Vyberte datový soubor ve formátu XML pro import skladové operace
 • Zaškrtávátko "Pouze simulace" - slouží pro simulaci importu. Při simulaci se pokračuje i v případě chyb, které to dovolí, pro zjištění chyb v importovaném souboru. V případě simulace se neprovádí žádná akce, kromě poslání výsledků fáze I. a fáze II. operátorovi e-mailem.

Po potvrzení dialogu se spustí proces "Zadání operací přesunu zařízení"
Sklady-CIT4757-simulace-bezPrava-WAREHOUSE.OPERATION.MULTISOURCE-modulSkladoveOperace.jpg
Po skončení procesu "Zadání operací přesunu zařízení" systém oznámí hlášku:

Sklady-CIT4757-simulace-modulSkladoveOperace-hlaska.jpg

V případě, že nemá operátor právo WAREHOUSE.OPERATION.MULTISOURCE a jsou-li zařízení na různých výchozích skladech, není povoleno provést import skladové operace: Sklady-CIT4757-ostry-import-modulSkladoveOperace-nepovoleneSklady-hlaska.jpg, v emailovém výsledku bude oznámeno "Nelze zpracovat proces skladových operací. Nemáte právo přesouvat zařízení z více zdrojových skladů najednou (právo WAREHOUSE.OPERATION.MULTISOURCE)".

Email fáze I. (simulace)

Předmět: Simulace importu skladové operace - výsledek fáze I.
Tělo - pozitivní výsledky:
První fáze simulace importu skladové operace proběhla bez chyb.
Všechna zařízení obsažená v importu již jsou v databázi.
nebo
Při importu bude vytvořeno zařízení s identifikátorem '00:11:22:33:44:55' třídy 'FTTX_GW' a typu 'IMG616BD'. Protože toto zařízení dosud neexistuje, není možné simulovat následující operace nad ním a zjistit případné chyby při nich.

Tělo - negativní výsledky (příklady):
Zařízení s identifikátorem 00:11:22:33:44:55 není v databázi a v importovaném souboru není specifikována jeho třída, typ nebo role, což jsou informace nezbytné pro jeho vytvoření.

Není možné vytvořit zařízení s identifikátorem 00:11:22:33:44:55: Nelze vložit zařízení, typ zařízení null neexistuje.

Zařízení třídy 'IPTV_STB' jsou jednoznačně identifikována MAC adresou. '1925730804' ale není validní MAC adresa.

Není možné vytvořit zařízení s identifikátorem 1925730804: 
Nelze vložit zařízení, druh zařízení VIP9999 pro typ IPTV_STB neexistuje.

Email fáze II. (simulace)

Předmět: Simulace importu skladové operace - výsledek fáze II.
Tělo - pozitivní výsledky:
Simulace importu skladové operace proběhla bez chyb.

Tělo - negativní výsledky (příklady):
Nelze vložit skladovou operaci z Zákazníci do K instalaci. Zařízení NODE_ID = 220119 je již obsaženo v novější operaci a nemůže s ním být tedy k datu 2011-08-30 manipulováno. Identifikátor: '00:11:22:33:44:55'.

Nelze vložit skladovou operaci z Zákazníci do K instalaci. Přesun mezi těmito sklady není povolen. Identifikátory: '00:11:22:33:44:55', '00:11:22:33:44:66'.

Nelze vložit skladovou operaci z Zákazníci do K instalaci. Uživatel Příjmení Jméno nemá právo WAREHOUSE.OPERATION.OUT s hodnotou WH003.

Nelze zpracovat proces skladových operací. Nemáte právo přesouvat zařízení z více zdrojových skladů najednou (právo WAREHOUSE.OPERATION.MULTISOURCE)

Email ostrého importu skladové operace

Předmět: Import skladové operace
Tělo:
Import skladové operace proběhl bez chyb.
Identifikátory vzniklých skladových operací: 4552837,4552838,4552839,4552840
Identifikátor vzniklé skupiny operací: 3331

XML Struktura souboru pro import skladové operace

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<operation>
 <date>2011-08-30</date>
 <destination>WH009</destination>
 <handedBy>svercl</handedBy>
 <assumedBy>hornych</assumedBy>
 <comment>pokus</comment>
 <device>
  <identifier>00:11:22:33:44:55</identifier>
  <kind>FTTX_GW</kind>
  <type>FOS100W</type>
  <role>customer</role>
 </device>
</operation>

Údaje jsou v tomto pořadí: datum naskladnění; ID skladu, na který se má provést naskladnění; kdo zařízení předal; kdo zařízení převzal; komentář ke skladové operaci; následuje identifikace zařízení: MAC či SN zařízení; druh zařízení, typ zařízení, označení zákaznického zařízení.

XSD schéma skladové operace

Aktuální schéma naleznete zde: https://is.cibs.cz/specific/xsd/warehouse_operation.xsd

Evidence zařízení určených k vrácení

Každý typ zařízení si nese informaci, zda je to zařízení, které zákazník musí nebo nemusí vracet (device_type_params.DTP_NAME='WAREHOUSE_RETURN', hodnota 1 – má se vracet, 0 – nemá se vracet). Při využívání skladového oběhu je potřeba při požadavku CIBS partnera na vložení nového typu zařízení definovat, zdali se má toto zařízení vracet či nikoliv.

Vyžadování vracení zařízení dle operací se službami

Administrátor služeb dále u jednotlivých služeb definuje parametr "Druh zařízení" (definice v services_class_params.CLASS_PAR_NAME = 'allowed_ntype'; konkrétní záznamy jednotlivých služeb v services_params.SP_NAME = 'allowed_ntype'), kterým říká, že ke svému chodu potřebuje daná služba toto zařízení (do názvu parametru se dává údaj z nodes_type - dle potřeby Vám support poskytne aktuální seznam).

Procesy na vrácení zařízení

Jde o procesy O – Vrácení zařízení nebo o procesy O – Odebrání zařízení. Proces O – Vrácení zařízení vzniká tehdy, jde-li o ukončování aktivních služeb nebo o vracení zařízení, která již nejsou potřeba (při změnách služeb), proces O – Odebrání zařízení vzniká tehdy, jde-li o ukončování již zablokovaných služeb. Tím, že jsou procesy typu "Ostatní (modul WIZARD, seznam procesů pod tlačítkem Ostatní)" je zajištěno, že tyto procesy nebudou blokovat další akce u zákazníka. Jaká zařízení na vrácení/odebrání jsou k procesu svázána, je evidováno v maintenance_params.MP_VALUE = 'RETURN_NODE_IDS'.

Samotný vznik těchto procesů probíhá pomocí workflow WAREHOUSE_UNUSED_NODES_FIND , které se spouští jednou denně. Jde o "Vygenerování výzvy k vrácení zařízení", trigger "time_tick.hour", trigger params "HOUR=>21" ( (a na testu ještě v: "HOUR=>8"), action "WAREHOUSE_UNUSED_NODES_FIND". Pro okamžité spuštění lze požádat support o zavolání procedury warehouse_unused_nodes_find.sql
CALL session_register_user(logins.ID, 0, 'APPBUS', @SESSION);
CALL session_set_ct(@SESSION, installations.ID, @DUMMY_RESULT);
CALL warehouse_unused_nodes_find (@SESSION,@RES);

Workflow zkontroluje zařízení dle následujících dvou kritérií:
 • Zařízení typu určeného k vracení, která jsou pouze u aktivních bázových služeb, kdy neodpovídají jejich parametrům "Druh zařízení" (a přitom zařízení není na žádné aktivní službě, kde odpovídá jejím parametrům "Druh zařízení") způsobí označení zařízení pro vrácení a vytvoření procesu na vrácení zařízení pro danou službu.
 • Zařízení typu určeného k vracení, které je navázáno u daného zákazníka pouze na ukončené bázové služby (a na žádnou aktivní nebo zablokovanou) a k danému zákazníkovi není otevřený proces typu N - … (nové připojení), R - … (znovuzapojení), CC - … (změna nabídky), způsobí označení zařízení pro vrácení a vytvoření procesu na vrácení zařízení pro danou službu.

Proces O – Odebrání zařízení vznikne pouze tehdy, pokud byla daná služba naposledy navázána na proces odpojení a byla při vzniku tohoto procesu zablokována, ve všech ostatních případech půjde o proces O – Vrácení zařízení.

Rozšíření definice pro generování procesů na vrácení zařízení - #5951

Od verze 3.3.4. (#5951) je možné u jednotlivých druhů zařízení (db tabulka device_type_params.DTP_NAME = 'WAREHOUSE_SERMAN_REMOVE) definovat, že se sice mají vytvářet procesy na vrácení zařízení, ale že je potřeba, aby tyto procesy demontoval technik (některá zařízení nemůže odmontovat zákazník, musí je demontovat technik - nebude se proto generovat dopis na vrácení zařízení). Dále je možné definovat, aby se procesy na vracení a odebrání zařízení plánovali se zdrojem dle příslušného nastavení (maintenance_autocomplete), pro ostatní typy zůstane jako dosud plánován vyhrazený zdroj Vrácení Zařízení.

Pro zařízení s tímto nastavením je chování následující:
 • Při tvorbě procesů na vrácení/odebrání zařízení nesmí vznikat procesy, které by u sebe měli zařízení s typy, kde se tento parametr liší, čili pokud by měl nastat tento případ, je nutné založit procesů více, aby u každého byly jen buď zařízení, která musí demontovat technik, nebo jen ty, která může vrátit zákazník.
 • U procesů na vrácení/odebrání zařízení, kde jsou zařízení, která musí demontovat technik, se nebude generovat a exepedovat výzva (dokument) na vrácení/odebrání zařízení.
 • U procesů na vrácení/odebrání zařízen, kde jsou zařízení, která musí demontovat technik, budou vznikat procesy se zdrojem dle příslušného nastaveni (maintenance_autocomplete – modul Procesy, záložka Nastavení skupin).
 • Pokud nastavení neexistuje, vybere se výchozí technik dle nastavení config MAINTENANCE_DEFAULT_SERMAN_ID a MAINTENANCE_DEFAULT_SER_GROUP_ID.

Šablony

V rámci vzniku procesu na vrácení/odebrání zařízení lze definovat smluvní dokumenty, které budou zasílány zákazníkům. Jde o tzv. výzvy na vrácení/odebrání zařízení. Šablony musejí být definovány v modulu Šablony , jako typ "Smlouva".

Automatizace

Všechny automatizace jsou uvedeny v referenčním modulu Automatizace , akce začínající na "WAREHOUSE_".

Automatická kontrola procesů O - Vrácení zařízení, O - Odebrání zařízení - #4994

CIBS od 30.1.2012 při zapojení služby na zařízení přes workflow WAREHOUSE_RETURN_CANCEL (procedura network_node_service_set) kontroluje, zda-li je proces (uvedený ve workflow) stále oprávněný (nedošlo ke změně stavu služeb na zařízení s ohledem na prametr služby "Druh zařízení") a provede následující:
 • a) pokud O - Odebrání zařízení nebo O - Vrácení zařízení (automaticky generované procesy) obsahuje více zařízení na vrácení, identifikuje se jaké zařízení se již nemá vracet a to se odebere ze seznamu zařízení a ponechá proces O - Odebrání zařízení nebo O - Vrácení zařízení otevřený.
 • b) pokud O - Odebrání zařízení nebo O - Vrácení zařízení obsahuje pouze jedno zařízení na vrácení a na toto zařízení došlo k přidání služby (s parametrem Druh zařízení), provede se storno procesu O.

Workflow, kterým se provádí kontrola je "Storno procesu vrácení zařízení", trigger "nodes_services.set", trigger params "SN_ALLOWED_NTYPE=>1", action " WAREHOUSE_RETURN_CANCEL ". U procesů O - Odebrání zařízení nebo O - Vrácení zařízení lze pak kontrolovat, zda se odebrala zařízení. Pokud u procesu žádné toto zařízení nezůstane, proces by se měl zrušit (u procesů, kde je v maintenance_task_types.MTT_NODES_OP='REMOVE'). Ke kontrole je potřeba přihlednout ke způsobu kontroly uvedený výše.

Automatické rušení úkolů a procesů pro vrácení zařízení

Workflow, kterým se provádí kontrola je "Storno výzvy k odebrání zařízení a generování pokuty", trigger "time_tick.hour", trigger params "HOUR=>23", action " WAREHOUSE_MAINTENANCE_CANCEL ".

Systém kontroluje otevřené procesy O – Vrácení zařízení a O – Odebrání zařízení. Jakmile bude zahájení procesu O – Vrácení zařízení starší než 90 dní (počet dní si definuje CIBS partner) či procesu O – Odebrání zařízení starší než 10 dní (počet dní si definuje CIBS partner), pak systém tento proces automaticky zruší, přesune zařízení s typem určeným k vracení do skladu "NEVRÁCENÝ HW" a zákazníkovi aktivuje za každé takové zařízení jednorázovou službu "Pokuta za nevrácení zařízení" o výši XXXX,- s billing plánem Fakturace v měsíci (zdali má vzniknout pokuta, s jakou výší a jakým billing plánem definuje v zadání CIBS partner).

Druhá výzva k vrácení zařízení

Systém nabízí po stanoveném čase CIBS partnerem odesílat druhou výzvu k vrácení zařízení. Děje se tak u procesů O – Vrácení zařízení, kdy po XX dnech vznikne (při nevrácení zařízení) dokument s dopisem pro zákazníka, který bude představovat urgenci vrácení zařízení.

Workflow, kterým se gneruje druhá výzva "Odeslání druhé výzvy k vrácení zařízení", trigger "time_tick.hour", trigger params "HOUR=>23", action " WAREHOUSE_MAINTENANCE_ALERT ".

Odebírání zařízení od zákazníků

Obecně jakmile dojde u libovolného zařízení k přesunu ze skladu ZÁKAZNÍCI na libovolný jiný sklad, bude zařízení odpojeno od jednotky (pokud lokace používá), případně i od služby zákazníka. Zařízeni odebraná od zákazníků ať kvůli ukončení služeb nebo kvůli výměnám zařízení v případě poruchy se dostanou do CIBS buď přes sklad SBĚR a TRANS_IN, nebo pomocí importu na sklad VRÁCENÝ a to přes sklady PMx (viz schéma ).

Fyzicky vrácená či odebraná zařízení se budou shromažďovat u dodavatele zařízení či definované SO, který bude evidovat tyto zařízení ve skladech v CIBS. Na základě jejich přesunu v CIBS ze skladu ZÁKAZNÍCI dojde k automatickému uzavření procesů. Dodavatel zařízení přesunová na sklad VRÁCENÝ.

Předávání informací o zařízení

U jednotek bez provisioningu a u všech zařízení neřízených Provisionigem musí technik (servisní organizace) v rámci dokončení úkolu definovat, jaká zařízení na místě u zákazníka ponechal, pokud bude nějaká nová zařízení u zákazníka nechávat a dále jaká zařízení od zákazníka odebral. Bude pracovat dle údajů vyplněných v předávacím protokolu. Činnost může technik provést v dialogu "Úprava úkolu" při zvolené akci "Provedeno s ukončením procesu" nebo "Pouze provedeno". Pokud se úkol např. ruší nebo jen přidává poznámka, není možné zařízení u zákazníka měnit, ani přesouvat mezi sklady.

V části, kde se zadávají identifikátory zařízení se zobrazuje výběrové pole "Služba". Výběrové pole je povinné, pokud jde o akci přidání zařízení, pokud jde o akci odebrání zařízení, nemusí být vybrána žádná služba.

Chování výběrového pole je následující (#7017):
 • pokud obsahuje více služeb, není vybrána žádná služba - musí tak učinit operátor. Přednastaveno bude "____" (platí pouze pro nově přidané zařízení, kde je nuceno provést výběr služby, jinak u stávajících zařízení s více službami je vybrána první možná služba - po potvrzení dialogu se neztratí připojení na žádnou službu)
 • pokud obsahuje jen jednu službu, bude automaticky předvybrána.

Zařízení (poškozené nebo nepotřebné) je možné červeným křížkem odebrat nebo opětovným kliknutím na akci provést vrácení do předchozího stavu (viz červený řádek znázorňující akci odebrání zařízení). Zároveň je možné zákazníkovi další nová zařízení přidat. Např. při výměně zařízení z důvodu poruchy se původní zařízení označí k odebrání a technik zapíše identifikátor nového zařízení, které bylo u zákazníka ponecháno. Každé nově přidávané zařízení musí být přiřazeno k jedné službě. Přidávat zařízení je možné pouze ta již existující, ale nepoužívaná. Ty lze jednoduše vypsat v modulu Sklady nastavením filtru Sklad: Nový. Po potvrzení dialogu dojde k provedení akcí - zařízení jsou od zákazníka buď odřazena, nebo jsou k němu nová přiřazena.

Současně s akcí se provádí i skladové přesuny mezi sklady, platí:
 • Zařízení, která zákazník má jsou ve skladu 'Zákazníci'
 • Zařízení, která jsou zákazníkovi odebrána se přesouvají ze skladu 'Zákazníci' do skladu 'Sběr *'
 • Zařízení, která jsou přidávána se přesouvají z jejich aktuálního skladu (většinou 'Nový') do skladu 'Zákazníci'
Pozn.: Pro všechny tyto operace je potřeba mít práva WAREHOUSE.OPERATION.IN a WAREHOUSE.OPERATION.OUT s patřičnou hodnotou na sklady.

editaceUkolu-seznamIdentifikatoru.png

Automatické přesuny na sklady #5757

Při operacích s úkoly se přesouvají zařízení odebraná zákazníkům na určitý sklad podle toho, kdo daný úkol zpracovává [podle servisní skupiny přiřazené k procesu bude zvolen konkrétní sklad SBĚR SOx (název skladu definuje CIBS partner) jako cíl pohybu pro odebraná zařízení]. Tohoto lze efektivně využívat ve skladovém oběhu, kde existuje více sběrných skladů. V případě, kdy by nebyla nalezena servisní skupina, systém oznámí hlášku "Není definován sklad pro odebírání zařízení". Bližší informace k nastavení v referenční dokumentaci modulu Sklady, dialog Vytvoření/editace skladu , pole Sběr.

Přesun zařízení určeného k vrácení od jednoho zákazníka ke druhému nebo od jedné služby zákazníka k jiné službě téhož zákazníka

Systém povoluje Provisioningu či technikům provést tento přesun. Navíc pokud na dané zařízení (které je tím pádem celou dobu na skladu ZÁKAZNÍCI) existuje běžící proces na odebrání nebo vrácení zařízení, pak bude tento proces automaticky stornován. Toto zajišťuje workflow WAREHOUSE_MAINTENANCE_FINISH (trigger node_warehouse_operation.create).

Identifikace zařízení

V modulu "WIZARD" ve stavu, kdy je vybrána jednotka (pokud CIBS partner používá) a kdy není vybrán zákazník, jsou zobrazována všechna zařízení na jednotce. Ve stavu, kdy je vybrána jednotka i zákazník, jsou zařízení omezena jen na taková, která jsou připojena k vybranému zákazníkovi.
Každý řádek obsahuje:
 • Zákazník (jen když není vybrán), Služba, Zařízení
V hintu při najetí na dané zařízení pak budou další rozšířené informace:
 • ID zákazníka, ID zařízení, Datum naskladnění na sklad "ZÁKAZNÍCI"
Historie pohybů od nejmladšího záznamu, každý záznam pak ve tvaru:
 • Datum, zdroj, cíl, provedeno, provedl

U zařízení určených k vrácení se zobrazuje sklad, na kterém se zařízení nachází. Z modulu "WIZARD" je možné tlačítkem btn mod warehouse shifts.gif přejít do "modulu skladových pohybů na zobrazení pohybů zařízení zákazníka.

V modulu "Koncová zařízení" ve všech záložkách kromě záložky "Koncové jednotky sítě" je k dispozici volitelný filtr/sloupec "Sklad". Sloupec zobrazuje název skladu, ve kterém se zařízení nachází, případně žádný sklad (nenaskladněné zařízení). Každé zařízení obsahuje v hintu informace o skladové historii pohybů od nejmladšího záznamu.

Každý záznam je ve tvaru:
 • Datum, zdroj, cíl, provedeno, provedl

Z modulu "Koncová zařízení" je možné tlačítkem event warehouse list.gif přejít do "modulu Sklady se zobrazením historie pohybů tohoto zařízení a tlačítkem event warehouse operations.gif přejít do "modulu Skladové operace na zobrazení skladových operací s tímto zařízením zařízení.

Příklady současných procesů a jejich návaznost na skladovou evidenci

Příklady jsou demonstativní k prvnímu schématu a jednotkám bez Provisioningu.

Zapojení na jednotce

priklad-zapojeni.jpg

Porucha na jednotce

priklad-porucha.jpg

Změna služby na jednotce

priklad-zmena sluzby.jpg

Ukončení na jednotce

priklad-ukonceni.jpg

Stěhování na jednotce

priklad-stehovani.jpg
help význam zkratek typů procesů: CC (změna nabídky - zapojení), CD (změna nabídky - odpojení), D (úplné odpojení služby), N (nové připojení služby), R (znovuzapojení služby na jednotce, kde dříve byla dostupná služba na stejné technologii).

FAQ

Označení zařízení k vrácení

Pokud manuálně odeberete službu od zařízení, nebude označena k vrácení, protože "Zařízení typu určeného k vracení, které je navázáno na ukončenou službu a k danému zákazníkovi není otevřený proces typu N - ..., R - ..., CC - ..., způsobí označení zařízení pro vrácení a vytvoření procesu na vrácení zařízení pro danou službu." by nebyla splněna podmínka "zařízení navázáno na ukončenou službu".

Chybně dokončené procesy na pozadí - postup ověření #4937

Je potřeba zkontrolovat primárně, zdali je nastaveno:
 • Práva: WAREHOUSE.OPREATION.CREATE, WAREHOUSE.OPERATION.GIVE WAREHOUSE_OPERATION.TAKE
 • Config: WAREHOUSE.OPERATION.TRANSITION (zjistí Vám support)
Daná práva je pak potřeba nastavit pravděpodobně do správných rolí.

Určení seznamu operátorů v poli Předal/Převzal

V dialogu na skladové operace je seznam operátorů v poli Předal/Převzal naplněn podle:
 • nastavení práv WAREHOUSE.OPERATION.IN / WAREHOUSE.OPERATION.OUT
 • uživatel musí být aktivní (logins.L_ACTIVE = 1)
 • uživatel musí mít definovanou aktivní CIBS instalaci (logins.L_CP_ID) - modul Administrátoři , dialog na založení/editaci uživatele

Je-li v seznamu polí Předal/Převzal přihlášený operátor (musí mít povolené právo na daný Zdrojový sklad/Cílový sklad, tedy WAREHOUSE.OPERATION.OUT, WAREHOUSE.OPERATION.IN), je tento operátor automaticky předvybrán. Pokud je jeden ze skladů N/A (naskladnění/vyskladnění), tak v poli Předal/Převzal je jen a pouze výběr přihlášeného operátora.

Určení seznamu skladů v poli Zdrojový sklad/Cílový sklad

V dialogu na skladové operace je seznam skladů v poli Zdrojový sklad/Cílový sklad naplněn podle:
 • nastavení práv operátora: WAREHOUSE.OPERATION.IN / WAREHOUSE.OPERATION.OUT
 • nastavení dle pohybů mezi sklady: WAREHOUSE.OPERATION.TRANSITION

Práva a kontroly

Seznam práv naleznete v jednotlivých referenčních dokumentacích modulu Sklady, modulu Skladové operace a modulu Skladové pohyby.

V modulech, kde lze filtrovat/zobrazovat Zdrojový sklad a Cílový sklad se kontrolují práva na sklady přihlášeného operatora. Dle jeho práv se zobrazují dostupné sklady. Právo WAREHOUSE.SHOW umožňuje vidět skladové položky dle dostupných skladů. Hodnota práva udává kód skladu, možné zadat * - pro všechny.
Zobrazování dle práva je řešeno na těchto místech:

V dialozích obsahující Zdrojový sklad a Cílový sklad se kontrolují práva na sklady přihlášeného operatora. Dle jeho práv se nabízejí dostupné sklady. Práva WAREHOUSE.OPERATION.IN a WAREHOUSE.OPERATION.OUT slouží k určení, jakou skladovou operaci může operátor zadat. Operaci může zadat, pokud má právo WAREHOUSE.OPERATION.IN na cílový sklad a WAREHOUSE.OPERATION.OUT na zdrojový sklad. Zobrazení dat v modulech Modul Skladové operace a Modul Skladové pohyby se řídí také právy WAREHOUSE.OPERATION.IN a WAREHOUSE.OPERATION.OUT. Skladová operace se zobrazí pokud má operátor právo jí vytvořit.

Ve všech formulářích pro operaci se zařízením se automaticky při tabulátoru nebo kliknutí na jiné místo předvyplní filtry "Druh zařízení" a "Typ zařízení" jako předcházejí řádek (vhodné při hromadném zadávání zařízení jednoho druhu a typu). Tato možnost se povoluje nastavením lokace (WAREHOUSE.OPERATION.BEFORE_FILL).

Při provádění manuální skladové operace a importu skladových operací není vyžadováno zadat zdrojový sklad (CIBS zařízení vždy vyhledá). Možnost tohoto způsobu importu či manuální operace je nutné mít povolené právo WAREHOUSE.OPERATION.MULTISOURCE.

Pohyby zařízení

Pro určení pohybu zařízení mezi sklady je potřeba nastavit (zajistí support) právo WAREHOUSE.OPERATION.TRANSITION. Toto právo uvádí směr zařízení ze skladu na sklad. Jako hodnota se uvádí kód skladu . Např. 'WH001,WH002'. Dále lze používat zástupné znaky !,*.
Příklady:
 • '!,WH001' - na tento sklad lze naskladnit i zařízení, které nejsou na žádném skladu (nenaskladněné).
 • '*,WH002' - na tento sklad lze naskladnit ze všech skladů
 • 'WH002,*' - z tohoto skladu lze naskladnit na všechny sklady

Tlačítka

Obecná definice přístupu tlačítek lze nastavit lokačně (zajistí support) právy WAREHOUSE_SHIFTS.%.ACTION.* (tlačítka v modulu Skladové pohyby), WAREHOUSE_OPERATIONS.%.ACTION.* (tlačítka v modulu Skladové operace), WAREHOUSE_LIST.%.ACTION.* (tlačítka v modulu Sklady).

Seznam všech dostupných hlášek týkající se skladu

Nelze vložit nový sklad %WL_NAME
Nelze vložit nový sklad %WL_NAME, chybí právo %RIGHT_NAME
Nelze vložit nový sklad %WL_NAME, chybí právo %RIGHT_NAME s hodnotou %RIGHT_VALUE
Nelze vložit nový sklad %WL_NAME, není vyplněna hodnota %WL_PARAM
Nelze vložit nový sklad %WL_NAME, není zadáno zařazení k CIBS partnerovi nebo k lokaci
Nelze vložit nový sklad %WL_NAME, uživatel není členem CIBS partnera %WL_CP_ID
Nelze vložit nový sklad %WL_NAME, duplicitní kód %WL_CODE
Nelze vložit nový sklad %WL_NAME, flag "zákazníci" již je nastaven u skladu %WL_CUSTOMERS_CODE
Nelze editovat sklad %WL_NAME (WL_ID = %WL_ID)
Nelze editovat sklad %WL_NAME, chybí právo %RIGHT_NAME
Nelze editovat sklad %WL_NAME, chybí právo %RIGHT_NAME s hodnotou %RIGHT_VALUE
Nelze editovat sklad %WL_NAME (WL_ID = %WL_ID), není vyplněna hodnota %WL_PARAM
Nelze editovat sklad s WL_ID = %WL_ID, sklad s daným ID neexistuje
Nelze editovat sklad %WL_NAME (WL_ID = %WL_ID), uživatel není členem CIBS partnera %WL_CP_ID
Nelze editovat sklad %WL_NAME (WL_ID = %WL_ID), flag "zákazníci" již je nastaven u skladu %WL_CUSTOMERS_CODE
Nelze smazat sklad %WL_NAME (%WL_ID = %WL_ID)
Nelze smazat sklad %WL_NAME, chybí právo %RIGHT_NAME
Nelze smazat sklad %WL_NAME, chybí právo %RIGHT_NAME s hodnotou %RIGHT_VALUE
Nelze smazat sklad %WL_NAME (WL_ID = %WL_ID), sklad s daným ID neexistuje
Nelze smazat sklad %WL_NAME (WL_ID = %WL_ID), uživatel není členem CIBS partnera %WL_CP_ID
Nelze vložit skladovou operaci. Sklad s WL_ID = %WL_ID neexistuje nebo není aktivní.
Nelze vložit skladovou operaci. Nebyl zadán zdrojový ani cílový sklad.
Nelze vložit skladovou operaci. %L_NAME musí být vyplněn.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Identifikátor: '%WL_ITEM_IDENT'.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Uživatel %USER_NAME nemá právo %RIGHT_NAME.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Uživatel %USER_NAME nemá právo %RIGHT_NAME s hodnotou %RIGHT_VALUE.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Uživatel %USER_NAME není členem CIBS partnera %WL_CP_ID.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Zdrojový a cílový stav jsou rozdílného typu.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Zdrojový a cílový sklad jsou v různých lokacích.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Zdrojový a cílový sklad jsou přiřazeny k různým CIBS partnerům.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Datum operace %WO_DATE je v budoucnosti.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Přesun mezi těmito sklady není povolen. Identifikátory: %WL_ITEMS_LIST.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Položka (%WL_ITEM_TEXT) má chybný formát.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Zařízení s NODE_ID = %WL_ITEM_ID neexistuje.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Zařízení NODE_ID = %WL_ITEM_ID je v jiné lokaci než cílový sklad. Identifikátor: '%WL_ITEM_IDENT'.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Zařízení NODE_ID = %WL_ITEM_ID je přiřazeno k jinému CIBS partnerovi než cílový sklad. Identifikátor: '%WL_ITEM_IDENT'.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Nemáte právo manipulovat se zařízením NODE_ID = %WL_ITEM_ID. Zkontrolujte nastavení práv CT a TOP. Identifikátor: '%WL_ITEM_IDENT'.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Zařízení NODE_ID = %WL_ITEM_ID je již obsaženo v novější operaci a nemůže s ním být tedy k datu %WL_DATE manipulováno. Identifikátor: '%WL_ITEM_IDENT'.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Zařízení NODE_ID = %WL_ITEM_ID není ve zdrojovém skladu. Identifikátor: '%WL_ITEM_IDENT'.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Nastala chyba při zpracování návazných operací zařízení. (Zařízení NODE_ID = %WL_ITEM_ID). Identifikátor: '%WL_ITEM_IDENT'.
Nelze smazat skladovou operaci WO_ID = %WO_ID, operace neexistuje
Nelze smazat skladovou operaci WO_ID = %WO_ID.
Nelze smazat skladovou operaci WO_ID = %WO_ID. Chybí právo uživatele %RIGHT_NAME
Nelze smazat skladovou operaci WO_ID = %WO_ID. Uživatel není členem CIBS partnera %CP_ID.
Nelze smazat skladovou operaci WO_ID = %WO_ID. Uživatel nemá právo %RIGHT_NAME s hodnotou %RIGHT_VALUE.
Nelze smazat skladovou operaci WO_ID = %WO_ID. Zařízení %NODE_ID již bylo přesunuto do jiného skladu.
Nelze smazat skladovou operaci WO_ID = %WO_ID. Nastala chyba při zpracování návazných operací zařízení. (Zařízení NODE_ID = %NODE_ID).
Nelze vložit skladovou operaci.
Nelze vložit skladovou operaci. Chybný formát položek.
Nelze vložit skladovou operaci. Nepovedlo se získat ID skupiny pro vložení parametrů operace.
Nelze vložit skladovou operaci. Nepovedlo se zaregistrovat proces.
Nelze vložit skladovou operaci.
Zařízení NODE_ID = %NODE_ID nelze připojit ke službě SA_ID = %SA_ID, není možné provést skladovou operaci.
Nelze vložit skladovou operaci z %WL_SRC_NAME do %WL_DST_NAME. Uživatel %USER_NAME nemá právo na lokaci %CT_NAME.
Nelze zpracovat skladové operace.
Nelze zpracovat skladové operace. Chybný formát položek.
Nelze zpracovat skladové operace. Nepovedlo se získat ID skupiny pro vložení parametrů operace.
Nelze zpracovat skladové operace. Nepovedlo se zaregistrovat proces.
Nelze zpracovat skladové operace.
Nelze zpracovat proces skladových operací.
Nelze zpracovat proces skladových operací. Chybný formát položek.
Nelze zpracovat proces skladových operací. Nemáte právo přesouvat zařízení z více zdrojových skladů najednou (právo WAREHOUSE.OPERATION.MULTISOURCE)
Nelze zpracovat proces skladových operací.
Zařízení %NODE_NAME (NODE_ID = %NODE_ID) není možné smazat, je obsaženo ve skladové evidenci.
Nelze vložit nový sklad %WL_NAME, nebyla zadána servisní skupina pro sběrný sklad.
Nelze vložit nový sklad %WL_NAME, servisní skupina pro sběrný sklad neexistuje.
Nelze vložit nový sklad %WL_NAME, duplicitní servisní skupina pro sběrný sklad.
Nelze editovat sklad %WL_NAME (WL_ID = %WL_ID), nebyla zadána servisní skupina pro sběrný sklad.
Nelze editovat sklad %WL_NAME (WL_ID = %WL_ID), servisní skupina pro sběrný sklad neexistuje.
Nelze editovat sklad %WL_NAME (WL_ID = %WL_ID), duplicitní servisní skupina pro sběrný sklad.

Odkazující články

Topic revision: r8 - 22 Nov 2019, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback