You are here: Foswiki>Mango Web>CibsBPM (24 Jun 2022, JiriNecek)EditAttach

BPM (řízení procesů) a ERP (plánování zdrojů a evidence práce)

Řízení procesů a zdrojů v Mango

Součástí služby Mango může být komplexní řízení procesů a zdrojů. Této části služby říkáme Mango Control a více informací k ní naleznete v příslušné dokumentaci:

arrowbright Více info:  MANGO  Control 

Plánování zdrojů v Mango

V Mango lze plánovat zdrojům (lidem i technickým zdrojům) úkoly do kalendářů a to buď samostatně nebo i ve spojení s procesním řízením. Kalendáře je možné také synchronizovat se službou Google Calendar.

Efektivní řízení procesů vyžaduje plánování úkolů zdrojům nebo skupinám, které popisují co a hlavně kdy se musí vykonat. Úkoly se plánují v kalendáři.

arrowbright Více info: Plánování zdrojů v Mango

Vzorové procesy pro Mango ISP

Pro nastavení procesů je možno se inspirovat dle vzorových implementovaných procesů pro telekomunikační operátory v  MANGO  ISP . Procesy jsou implementované pomocí obecného procesního systému v Mango (viz.  MANGO  Control ), který je vhodné pro použití ISP procesů a pro další studium této dokumentace znát. Díky tomu je možné tyto ptocesy pouźít jako vzor a libovolně je dále upravovat a rozšiřovat či zjednodušovat na míru telekomunikačního operátora. Vzorové procesy jsou vytvořeny jako "BEST PRACTICE" na základě našich dlouholetých hlubokých znalostí tohoto typu organizací. Pro používání Mango ISP není nezbytně nutné využít procesní systém, my vám to ale velmi doporučujeme.

arrowbright Více info: Vzorové procesy pro Mango ISP

Evidence práce

Pokud chcete mít přehled o práci vašich zaměstnanců, zajímá vás, kolik hodin stráví nad konkrétními pracemi a díky tomu také řídit práci, pak systém  MANGO  umožňuje evidovat práci k procesům, zákazníkům, objednávkám nebo i bez dalších vazeb (obecné aktivity jako dovolená, lékař,...). U procesů lze definovat více prací podle typu práce (obchodní činnost, instalace,...). U těchto prací může být určen i časový plán a také odhad reálného objemu práce, lze potom sledovat, jak se liší plány od skutečnosti. U objednávek je možné evidovat a zpoplatňovat vícepráce nebo hodinově placené práce. Pod jednotlivé práce evidují pracovníci aktivity ohraničené časem od - do. V evidenci práce lze také sledovat měsíční fond hodin a je k dispoziciu spousta dalších možností.

Rozdíly pojmů Aktivita a Práce

  • Aktivita: Jedná se o specifickou činnost, která je prováděná v rámci nějaké práce a eviduje se k této práci. Aktivitu provádí vždy jeden zdroj, a nese u sebe čas po který byla prováděna. Jde v podstatě o záznam, co přesně daný člověk prováděl v rámci definované práce. Aktivita se vždy musí evidovat k nějaké práci. Začít aktivitu nebo práci znamená vždy založit novou aktivitu.
  • Práce: Jedná se o určitý blok činnosti, u kterého je definováno, kdo na něm může pracovat (zdroj, skupina, všichni, v případě navázání na proces tak ti co mají úkol na procesu). Práce se může vázat k jiným objektům (procesu, zákazníkovi, položce objednávky, objednávce). Začít práci, znamená založit aktivitu k existující práci nebo také založit novou práci i aktivitu k ní. Například, pokud chci začít evidovat práci k procesu, ke kterému zatím není navázaná žádná práce, založí se mi práce navázaná k tomuto procesu a nová aktivita k této práci.

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Topic revision: r4 - 24 Jun 2022, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback